Ændring af grænseværdier for tjære i jord

Miljøministeren besluttede den 22. december 2005, at hæve kriterierne for tjære (PAH) i jord med en faktor 3.

I tilknytning til kriteriegruppens forslag stillede Miljøstyrelsen, støttet af Sundhedsstyrelsen og embedslægerne, forslag om at hæve jordkvalitetskriteriet for tjærestoffer (PAH) med en faktor 3. EU's fødevarekomité har den 3. november 2005 anbefalet den metode, som var grundlag for Miljøstyrelsens forslag.

Miljøministeren har herefter i december 2005, i forståelse med et bredt udsnit af Folketingets partier, besluttet at hæve tjærekriteriet med en faktor 3.

Miljøstyrelsen har den 22. december 2005 skriftligt underrettet samtlige kommuner og amter om ændringen af tjærekriteriet, og ændringen er dermed trådt i kraft. Beslutningen om at hæve tjærekriteriet betyder, at arealer, der er kortlagt på grund af tjærekoncentrationer, der ligger i intervallet mellem de gamle og de reviderede kriterier, skal udtages af kortlægningen. Revurderingen af kortlægningen blev indtil 1. januar 2007 foretaget af amterne og derefter af regionerne.