Afgørelser efter Olietankbekendtgørelsen

Jord

På denne side findes link til afgørelser af sager om dispensation, der er afgjort efter 1. januar 2005 efter Olietankbekendtgørelsen. Alle dokumenter er lagt op i pdf-format.

335/02-0008 af 9. august 2006

Kommunens afgørelse i henhold til olietankbekendtgørelsens § 29 om inspektionsinterval på 5 år af tankanlæg ændres. Miljøstyrelsen anfører, at der bør tages udgangspunkt i inspektionsrapportens konklusioner. Inspektionsrapporterne indikerer, at inspektion og trykprøvning er udført på betryggende vis, og Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der skal andre særlige omstændigheder til, før inspektionskravet kan kræves med kortere interval end 10 år.

Afgørelse 335/04-0007 afgjort 4. april 2006

Kommunens påbud ophæves allerede fordi, forurening med olieaffald ikke er reguleret af olietankbekendtgørelsen af 1980, og der således ikke er hjemmel i olietankbekendtgørelsens § 16, stk. 4, for det udstedte påbud.

335/02-0001 afgjort den 4. april 2006

Kommunens påbud ophæves og sagen hjemvises til eventuelt fornyet behandling. Den tidligere olietankbekendtgørelses § 29 indeholder ikke hjemmel til at udstede påbud eller til at pålægge tankejeren, at dokumentere tætheden og forsvarligheden af tanken før der er forløbet 10 år efter den seneste renovering.