Afgørelser efter kapitel 6 i jordforureningsloven: § 52 Dispensation fra forbud mod tilførsel af forurenet og uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave.

Jord

På denne side findes link til afgørelser af sager om dispensation, der er afgjort efter 1. januar 2004 efter § 52 i jordforureningsloven. Alle dokumenter er lagt op i pdf-format.

Med hensyn til afgørelser efter 1. januar 2007, henvises til Miljøklagenævnet .

335/03-0005 af 29. maj 2006

Miljøstyrelsen ophæver amtets dispensation, jf. § 52, stk. 2, nr. 3. På grund af manglende eller ringe beskyttelse af grundvandsmagasinet og forholdsvis kort afstand til drikkevandsindvindinger vurderes det, at eventuel udsivning af forurenende stoffer fra den tilførte jord vil kunne påvirke grundvandet, som udnyttes af private drikkevandsindvindinger i området. Hensynet til at dispensationen ér udnyttet kan ikke tillægges en sådan vægt, at det kan føre til, at amtets afgørelse opretholdes som lovligt bestående.

 

335/03-0010 af 6. september 2005

Miljøstyrelsen ophæver amtets dispensation, jf. § 52, stk. 2, nr. 3. Boringer inden for 1 km’s afstand til grusgrav viser ikke sammenhængende lerlag af en tykkelse, som er tilstrækkelig til beskyttelse af grundvandsmagasin. Tilførsel af jord til råstofgraven medfører således risiko for forurening af grundvand, som forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning. Det bemærkes desuden, at et amt ikke på forhånd kan opstilles en regel for, hvornår en afstand til et vandindvindingsanlæg er tilstrækkelig. I øvrigt bemærkes, at øgede støv- og støjgener ikke er hensyn, der kan varetages efter § 52, stk. 2.

 

335/03-0001 af 1. juli 2005

Miljøstyrelsen fastholder amtets tidsbegrænsede dispensation til at tilføre jord til grusgrav, som følge af en kontraktlig forpligtelse, jf. § 52, stk. 2, nr. 1. Miljøstyrelsen har foretaget en afvejning af hensynet til at opfylde de kontraktmæssige forpligtelser og varetagelsen af grundvandshensynet. Miljøstyrelsen bemærker, at såfremt dispensation efter § 52, stk. 2, nr. 1 og 2 kun kunne gives, når der ikke er risiko for grundvandsforurening, ville dispensationsmuligheden efter lovens stk. 2, nr. 3, være overflødig.

 

335/03-0013 af 9. maj 2005

Afvisning af klage over dispensation til at tilføre jord til råstofgrav på grund af manglende klageberettigelse.

335/03-0009 af 3. december 2004

Miljøstyrelsen ophæver amtets dispensation. Efter § 52, stk. 2, nr. 3, kan der meddeles dispensation fra forbudet, såfremt der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning. Der er risiko for forurening af det sekundære grundvandsmagasin, idet tilførslen af jord vil ske direkte ned i dette magasin. Magasinet er anvendeligt til drikkevandsindvinding. Betingelserne for at meddele dispensation er derfor ikke opfyldt.

335/03-0012 af 31. marts 2004

Miljøstyrelsen stadfæster amtets afslag, jf. § 52, stk. 2, nr. 3. Miljøstyrelsen bemærker, at forbudet mod at tilføre jord til råstofgrave kun kan fraviges, hvis betingelserne for at meddele dispensation er opfyldt. Det vil sige, hvis der ikke vurderes at være risiko for forurening af grundvand m.v. Grusgraven ligger i et område med regionale vandindvindingsinteresser, og det primære grundvandsmagasin er uden beskyttelse mod forurening. Tilførsel af jord til grusgraven medfører således risiko for forurening af grundvand, som forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning.

335/03-0007 af 22. januar 2004

Miljøstyrelsen stadfæster amtets afslag, jf. § 52, stk. 2, nr. 2. Råstoftilladelsen samt grave- og efterbehandlingsplanen indeholder ikke krav, som ikke kan opfyldes ved at tilrettelægge grusgravningen og håndteringen af de materialer, der i forvejen findes på ejendommen, uden tilførsel af jord udefra.

335/03-0002 af 14. januar 2004

Miljøstyrelsen stadfæster amtets dispensation om at tilføre jord til råstofgrav, jf. § 52, stk. 2, nr. 2, dog med en præcisering af vilkårene. Forbudet mod tilførsel af jord indebærer, at ansøger med væsentlige økonomiske tab til følge afskæres fra en udnyttelse, som ansøger efter hidtil gældende regler har haft særlig grund til at påregne. Det primære grundvandsmagasin er sårbart, og der er vægtige eksisterende og fremtidige drikkevandsinteresser i området. Miljøstyrelsen har således foretaget en afvejning af hensynet til de økonomiske interesser og varetagelsen af grundvandshensynet og vurderet, at der kan gives dispensation.