Afgørelser efter kapitel 5 i jordforureningsloven: § 48 i jordforureningsloven

På denne side findes link til afgørelser af sager, der er påklaget eller afgjort efter 1. november 2004 efter § 48 i jordforureningsloven (Påbud om afgivelse af oplysninger, udførelse af undersøgelser, fjernelse af forurening, genopretning af hidtidige tilstand eller afhjælpende foranstaltninger til ejere af villaolietanke).

Alle dokumenter er lagt op i pdf-format.

Undersøgelser

MST-834-00002 af 1. december 2006

Miljøstyrelsen ændrer kommunens afgørelse om godkendelse af udførte afhjælpende foranstaltninger, således at der skal foretages yderligere afgrænsning af forureningen og risikovurdering, samt udarbejdes forslag til hel eller delvis fjernelse af forureningen efter jordforureningslovens § 48. Miljøstyrelsen finder ikke, at de foretagne afhjælpende foranstaltninger har givet en høj grad af sikkerhed for sundhed og miljø grundet utilstrækkelig forureningsafgrænsning og risikovurdering for grundvand samt grundet risiko ved en fremtidig ændret arealanvendelse. Miljøstyrelsen finder således ikke, at restforureningen vil være fjernet ved naturlige processer i jordmiljøet inden for den tidsperiode, som huset med rimelighed kan forventes at bestå uændret. På denne baggrund skal kommunen tage stilling til fornyet påbud.

833-00010 af 29. november 2006

Miljøstyrelsen stadfæster kommunens afgørelse om ikke at udstede påbud vedrørende olieforurening på ejendom. Miljøstyrelsen anser ikke ejer af naboejendommen som værende forurener efter jordforureningslovens § 41, idet denne hverken kan anses at være erhvervsmæssigt omfattet eller at have handlet ansvarspådragende. Da den omhandlede villaolietank ikke har været i brug efter 1. marts 2000, kan der ikke udstedes påbud efter jordforureningslovens § 48.

MST-834-00005 af 30. oktober 2006

Miljøstyrelsen ændrer kommunens afgørelse om påbud om afhjælpende foranstaltninger i henhold til jordforureningslovens § 48, således at grundejer påbydes at foretage yderligere undersøgelser. Miljøstyrelsen vurderer, at det på det foreliggende grundlag ikke kan afvises, at der er risiko for indeklimaet samt grundvandet, idet restforureningen ikke er tilstrækkeligt afgrænset.

335/05-0007 afgjort den 15. juni 2006

Miljøstyrelsen ændrer kommunens afgørelse, således at tidligere tankejer påbydes at foretage yderligere undersøgelser af forureningen. Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke kan afvises, at der er risiko for indeklima samt grundvand, idet restforureningen ikke er tilstrækkeligt afgrænset. Miljøstyrelsen har i forbindelse hermed udstedt et tålepåbud til nuværende grundejer, idet tidligere tankejeren ikke længere er grundejer.

335/05-0043 afgjort den 28. april 2006

Kommunens påbud om afhjælpende foranstaltninger ændres til et påbud om yderligere undersøgelser. Miljøstyrelsen vurderer, at forureningen ikke er tilstrækkelig afgrænset til, at der kan foretages risikovurdering og valg af afhjælpende foranstaltninger."

335/05-0003 afgjort den 22.02.2006

Kommunens påbud om afhjælpende foranstaltninger ændret til påbud om yderligere undersøgelser, i det forureningens karakter og udbredelse ved påbuddets fremsættelse var ukendt, ligesom der ikke forelå et grundlag for vurdering af afhjælpende foranstaltninger og omkostninger forbundet dermed.

335/05-0037 afgjort 09.01.2006

Stadfæstelse med ændringer af kommunens påbud om undersøgelser – 
Påklaget til Miljøklagenævnet. Både en forsætlig forvoldt 
overfladeforurening omfattet af § 49, stk. 2, samt en dybereliggende 
forurening vurderes omfattet af § 48 stk. 1 jf. stk. 2. 
Sagen blev påklaget til MKN, der den 29. marts 2006 afviste 
at behandle sagen, da ej principielle problemstillinger – 
sagsnr. 43/10 (trods skelnen mellem ældre olieforurening 
omfattet af forsikringsordning – og senere forsætlig spredning 
af forurening ved gravearbejder).

335/05-0055 afgjort 09.12.2005

Undersøgelsespåbud ophævet 
Ikke hjemmel til at udstede påbud til grundejer, der ikke er ejer af olietanken.

335/05-0026 afgjort 04.11.2004

Undersøgelsespåbud stadfæstet med ændringer 
Hjemmel til påbud efter § 48, trods ulovlig installation (AJVA-tank) omfattet af § 49, stk. 1.

Oprensning/afhjælpende foranstaltninger

335 05-0035 afgjort 28.02.2006

Afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med olieforurening under værksted/udhus i tilknytning til villa. Stadfæstelse og præcisering af kommunens afgørelse vedrørende påbud om oprensning. Med præciseringen påbydes grundejer at foranledige udførelse af afværgeforanstaltninger, således, at der ikke vil være indeklimarisiko forbundet med en eventuel fremtidig brug af værkstedet til boligformål. MST afgørelse blev påklaget til MKN, men klagen blev senere frafaldet.

 

335/05-0034 afgjort 12.10.2005

Oprensningspåbud ændret til påbud om undersøgelser og oprensning. 
Miljøstyrelsens afgørelse er begrundet i risiko forbundet med aktuel og fremtidig arealanvendelse, samt usikkerheder fsva. tekniske forhold (kan bygning understøbes mv.). Miljøstyrelsen finder, at kommunens valg af afværgeforanstaltninger ikke kan bibringe den fornødne sikkerhed for sundhed og miljø. På baggrund af supplerende undersøgelser skal der udarbejdes reviderede forslag til afværgeforanstaltninger, herunder budget, som kan ligge til grund for kommunens afgørelse. 
Afgørelsen påklaget til Miljøklagenævnet, som har besluttet at realitetsbehandle sagen. 
Miljøstyrelsens udtalelse vedr. klage over afgørelse til Miljøklagenævnet.

Udtalelse

Fremsendelsesbrev

335/05-0015 afgjort 12.01.2006

Påbud om afhjælpende foranstaltninger ændret til undersøgelsespåbud. 
Forureningen ikke tilstrækkelig afgrænset

335/05-0028 afgjort 22.11.2005

Forurening i forbindelse med ulovlig AJVA-tank. Forurening på naboejendomme. Undersøgelser og akutte afværgeforanstaltninger gennemført som selvhjælpshandling af kommunen. Oprensningspåbud 
ændret til påbud om supplerende undersøgelser og udarbejdelse af forslag til oprensning/ afværgeforanstaltninger. Endvidere er defineret 
vilkår for den fortsatte drift af akut afværgepumpning. Miljøstyrelsens afgørelse begrundet i usikker risikovurdering og manglende grundlag for 
proportionalitetsafvejning. Afgørelsen blev påklaget til MKN, men nævnet afviste d. 2. februar 2006 at behandle sagen da klagen var for sen, i forbindelse med afvisningen kommenterede nævnet imidlertid, at MST havde vurderet spm. om forsikringsdækning – hvilket MST efter nævnets 
opfattelse ikke havde kompetence til, MKN sagnr. 43/9. 
(Til din orientering- MST er ikke enig i MKNs opfattelse)

 

335/05-0027 afgjort 28.04.2005

 

335/05-0027 tilføjelse af 17. maj 2005

Påbud om undersøgelse og oprensning ændret til påbud om supplerende undersøgelser 
- påklaget til Miljøklagenævnet 
Yderligere undersøgelser påkrævet for at kunne vurdere forureningens udbredelse, risiko for miljø og sundhed samt for at kunne fastslå omfanget af nødvendige afhjælpende foranstaltninger. MST afgørelse påklaget til MKN, nævnet realitetsbehandler sagen, udkast til afgørelse er endnu ikke sendt i høring.

335/05-0011 afgjort 05.04.2005

Oprensningspåbud omgjort til undersøgelsespåbud. 
Grundet utilstrækkelig afgrænsning og usikker risikovurdering har Miljøstyrelsen fundet, at der ikke er tilvejebragt et grundlag for vurdering af afværgeforanstaltninger som kan sikre miljø og sundhed, herunder afvejning af miljø- og sundhedsrisici og omkostninger forbundet med oprensning. Afgørelsen er påklaget til Miljøklagenævnet, men klager har i sensommeren 2006 trukket klagen.

335/05-0020 afgjort 14.03.2005

– optaget til realitetsdrøftelse i Miljøklagenævnet 
Oprensningspåbud omgjort til undersøgelses- og oprensningspåbud . MSTs afgørelse blev påklaget til MKN, hvor sagen er under realitetsbehandling. MKN har august 2006 sendt udkast til afgørelse i høring.

335/05-0025 afgjort 25.02.2005

Oprensningspåbud ophævet - påklaget til Miljøklagenævnet. MSTs afgørelse blev påklaget til MKN, som i efteråret 2005 stadfæstede MSTs afgørelse, MKN sagsnr. 43/4. (det afgørende spm. var opgørelse af det boligareal, der skulle opvarmes).

335/05-0006 afgjort 15.12.2004

Oprensningspåbud omgjort til undersøgelsespåbud

335/05-0013 afgjort 24.09.2004

- påklaget til Miljøklagenævnet 
Oprensningspåbud omgøres til undersøgelsespåbud

 

335/05-0013 Udtalelse på foranledning af anmodning fra Miljøklagenævnet af 20.09.2005

Miljøklagenævnet har den 14. juli 2006, efterfølgende truffet en endelig afgørelse i sagen og ændrer Miljøstyrelsens afgørelse, idet ejerne af ejendommen meddeles påbud i medfør af § 48, stk. 1, om at udarbejde et projekt for yderligere oprensning af forurening på ejendommen (se  www.mkn.dk  j.nr. 43-2). Miljøklagenævnet anmodede i brev af 8. juni 2006 om Miljøstyrelsens bemærkninger til Miljøklagenævnets udkast til afgørelse."

Se Miljøstyrelsens udtalelse

Andet

335/05-0004 afgjort 12.01.2006

Kommunens afgørelse om at påbud om afhjælpende foranstaltninger er efterkommet ændret til undersøgelsespåbud. 
Restforureningen ikke tilstrækkelig afgrænset.

335/05-0046 afgjort 28.10.2005

335/05-0046 følgeskrivelse 28. oktober 2005

Stadfæstelse af kommunes afgørelse om ikke at meddele påbud 
Ikke hjemmel til at udstede påbud på baggrund af mistanke om forurening fra læk AJVA-tank.

335/05-0046 følgeskrivelse 28. oktober 2005

Stadfæstelse af kommunes afgørelse om ikke at meddele påbud 
Ikke hjemmel til at udstede påbud på baggrund af mistanke om forurening fra læk AJVA-tank.

335/05-0048 afgjort 17.10.2005

Stadfæstelse af kommunes afgørelse om ikke at meddele påbud 
Ikke hjemmel til at udstede påbud på baggrund af mistanke om forurening fra læk AJVA-tank.