Afgørelser efter kapitel 5 i jordforureningsloven: § 41 Påbud om oprydninger eller andre afhjælpende foranstaltninger

Jord

På denne side findes link til afgørelser af sager, der er påklaget eller afgjort efter 1. januar 2005 efter § 41 i jordforureningsloven (Påbud om oprydninger eller andre afhjælpende foranstaltninger). Alle dokumenter er lagt op i pdf-format.

335/04-0056 af 3. december 2006

Miljøstyrelsen ophæver kommunens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling, allerede fordi påbuddet ikke har den fornødne klarhed. Kommunen har i sit påbud, hverken beskrevet hvordan der skal ske genopretning eller bedt om et oplæg til afhjælpende foranstaltninger, som kommunen skal godkende inden de afhjælpende foranstaltninger påbegyndes.

833-00010 af 29. november 2006

Miljøstyrelsen stadfæster kommunens afgørelse om ikke at udstede påbud vedrørende olieforurening på ejendom. Miljøstyrelsen anser ikke ejer af naboejendommen som værende forurener efter jordforureningslovens § 41, idet denne hverken kan anses at være erhvervsmæssigt omfattet eller at have handlet ansvarspådragende. Da den omhandlede villaolietank ikke har været i brug efter 1. marts 2000, kan der ikke udstedes påbud efter jordforureningslovens § 48.

335/04-0028 afgjort den 23. maj 2006

Miljøstyrelsen ophæver påbud fra Miljøcenter Fyn/Trekantsområdet I/S som ugyldigt og hjemviser sagen til behandling i Odense Kommune. I lyset af Miljøklagenævntes afgørelse i en lignende sag (J.nr. 41-6 af den 20. april 2006) er det Miljøstyrelsens vurdering, at Miljøcenter Fyn/Trekantsområdet I/S ikke har haft hjemmel til at meddele påbud i nærværende sag, da der ikke er tale om en akut uheldssituation."

335/02-0010 afgjort den 26. april 2006

Kommunens påbud om genopretning efter jordforureningslovens § 41, vedrørende forurening fra en udendørs opstillet olietank, ophæves og hjemvises som følge af påbuddets manglende bestemthed og grundlag. Påbuddet angiver ikke til hvilket niveau, der skal ske afhjælpende foranstaltninger. Desuden er påbuddet udstedt på et tidspunkt, hvor det var uvist, hvorvidt der var mulighed for udstedelse af påbud i forhold til naboejendommen."

335/04-0053 afgjort den 5. april 2006

Ophævelse af kommunens påbud samt hjemvisning af sagen. Da det er uvist, hvor meget olie der er løbet ud af en 2.400 l. olietank, samt hvordan og om forureningen har spredt sig, er der ikke tilstrækkeligt grundlag til at vurdere behovet for og proportionaliteten af eventuelle afhjælpende foranstaltninger.

335/04-0040 afgjort 15. marts 2006

Sag om genoptagelse. Kommunens afgørelse stadfæstes. Oplysninger om, at tidligere ejer ikke kunne dokumentere, at olietanken var blevet tømt af Statoil, anses ikke for at være oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at den ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde været til stede på tidspunktet for kommunens afgørelse.

 

335/04-0030 afgjort 17.10.2005

Undersøgelsespåbud stadfæstet påbud om afhjælpende foranstaltninger ophævet. Klageberettigelse for forsikringsselskab - hjemlen til påbuddet ændret fra olietankbekendtgørelsens § 22, stk. 7 til jordforureningslovens § 40 - vognmand anset som forurener - omkostningerne til opfyldelse af påbuddet om afhjælpende foranstaltninger kunne ikke estimeres før undersøgelsespåbuddet var efterkommet, og derfor ophæves påbuddet om afhjælpende foranstaltninger.

335/04-0025 afgjort 04.08.2005

Undersøgelses- og oprensningspåbud stadfæstet og præciseret. Undersøgelsespåbud var efterkommet i mellemtiden, så forureningen var afgrænset. Oprydningspåbud præciseret. Spild fra defekt vindmølle.