Afgørelser efter kapitel 5 i jordforureningsloven: § 40 Påbud om afgivelse af oplysninger, udførelse af undersøgelser m.v.

På denne side findes link til afgørelser af sager, der er påklaget eller afgjort efter 1. januar 2005 efter § 40 i jordforureningsloven ( Påbud om afgivelse af oplysninger, udførelse af undersøgelser m.v.). Alle afgørelser er lagt op i pdf-format.

335/04-0055 af 28. august 2006

Miljøstyrelsen ophæver kommunens undersøgelsespåbud jf. jordforureningslovens § 40, allerede fordi påbuddet ikke opfylder de almindelige forvaltningsretlige krav til afgørelsens klarhed og bestemthed. Kommunen har således ikke beskrevet, hvilke undersøgelser der skal udføres eller bedt om et oplæg til undersøgelser. Vejledende anfører miljøstyrelsen blandt andet, at jordforureningslovens § 40 kan anvendes også vedrørende en eventuel forurening.

335/04-0044 af 21. august 2006

Miljøstyrelsen ophæver en kommunes afgørelse om, at et undersøgelsespåbud anses for efterkommet, og at sagen herefter betragtes som afsluttet. Miljøstyrelsen finder ikke, at kommunens afgørelse opfylder de almindelige forvaltningsretlige krav til afgørelsens klarhed og bestemthed.

335/04-0036 afgjort 28. juni 2006

Miljøstyrelsen ændrer kommunens oprydningspåbud til et påbud om undersøgelse. Forureningen skete i forbindelse med påfyldning af diesel på en traktor. Miljøstyrelsen vurderer, at den af grundejeren udførte forureningsafgrænsning og risikovurdering ikke er tilstrækkelig fyldestgørende til at kunne bedømme, hvor meget forurening det er nødvendigt at fjerne, herunder foretage en proportionalitetsvurdering af omkostningerne til fjernelse af forureningen i forhold til risikoen ved denne.

335/04-0003 afgjort 1. juni 2006

Miljøstyrelsen ændrer kommunens afgørelse om ikke at udstede påbud, til et påbud om yderligere undersøgelser. Det vurderes, at de hidtil foretagne undersøgelser er utilstrækkelige til at fastlægge hvilke afhjælpende foranstaltninger, der vil være nødvendige og tilstrækkelige. Mht. omkostninger forbundet med undersøgelser anføres det, at der hverken i jordforureningsloven eller i forarbejderne hertil er indført et loft for de samlede udgifter til undersøgelser.

335/04-0037 afgjort den 24. maj 2006

Miljøstyrelsen ophæver kommunens påbud og hjemviser sagen, allerede fordi påbuddet ikke opfylder de almindelige forvaltningsretlige krav til afgørelsers klarhed og bestemthed. Kommunen har hverken beskrevet hvilke undersøgelser, der skal udføres, eller bedt om et oplæg til undersøgelser, som kommunen skal godkende inden undersøgelserne påbegyndes

335/04-0035 afgjort den 3. maj 2006

Miljøstyrelsen stadfæster amtets afgørelse om undersøgelsespåbud, men ændrer omfanget af samt begrundelsen for påbuddet, der var givet med primær vægt på massebalance. Miljøstyrelsen finder, at der ofte vil være væsentlige usikkerheder i en sådan massebalance, og den bør derfor ikke være afgørende for, om en forurening kan betragtes som værende fjernet.

335/04-0032  afgjort 31 marts 2006

Ændring af kommunens afgørelse om ikke at udstede påbud, til påbud om undersøgelser efter § 40. Tilsynsnotater viser, at der efter 1. januar 1992 har fundet potentielt forurenende aktiviteter sted i form af ulovlig opbevaring af trichlorethylen. Det slås fast, at klageadgang efter § 77 også omfatter afgørelser om, ikke at anvende lovens indgrebsbestemmelser.

335 04 0043 afgjort 24. april 2006

Delafgørelse. Stadfæstelse af kommunens afgørelse om afslag på aktindsigt i juridiske dokumenter.

335/04-0045 afgjort 27.01.2006

Undersøgelses påbud ophæves. 
Påbuddets manglende klarhed og bestemthed – identificering af påbudadressat.

335/04-0023 afgjort 25.01.2006

Undersøgelsespåbud stadfæstet med ændringer 
Olieleverandør var forurener i henhold til § 41, stk. 3 - påfyldt olie i ikke tilsluttet tank - påbudt at undersøge risikovurdering for indeklima i garage, som senere vil kunne anvendes til beboelse.

Påklaget til Miljøklagenævnet, som har afvist at behandle klagen under henvisning til, at den ikke indeholder sådanne principielle aspekter eller regulerer miljømæssige spørgsmål på en sådan måde, at lovens betingelser for en klagesagsbehandling i nævnet er opfyldt. ( Se  www.mkn.dk  sag nr. 41-7 af 30. marts 2006)

335/04-0047 afgjort 24.01.2006

Undersøgelses påbud ophæves. 
Påbuddets manglende klarhed og bestemthed – manglende oplysning af sagen i forhold til rette påbudsadressat.

335/04-0048 afgjort 24.01.2006

Undersøgelsespåbud ophæves. 
Kommunens passivitet i forhold til udstedelse af påbud.

335/04-0030 afgjort 17.10.2005

Undersøgelsespåbud stadfæstet – påbud om afhjælpende foranstaltninger ophævet. 
Klageberettigelse for forsikringsselskab - hjemlen til påbuddet ændret fra olietankbekendtgørelsens § 22, stk. 7 til jordforureningslovens § 40 - vognmand anset som forurener - omkostningerne til opfyldelse af påbuddet om afhjælpende foranstaltninger kunne ikke estimeres før undersøgelsespåbuddet var efterkommet, og derfor ophæves påbuddet om afhjælpende foranstaltninger.

335/04-0029 afgjort 14.10.2005

Forurening forårsaget af entreprenør ved overgravning af olieledning på fremmed ejendom. Undersøgelsespåbud stadfæstet og præciseret af Miljøstyrelsen, men er påklaget til Miljøklagenævnet, der efterfølgende har truffet en endelig afgørelse i sagen: 
Miljøklagenævnet finder, at sagen opfylder de i jordforureningslovens § 83, stk. 1 fastsatte betingelser for en nævnsbehandling. Miljøklagenævnet ophæver den af Miljøstyrelsen stadfæstede afgørelse og henviser sagen til behandling i 1. instans i kommunen, på grund af Miljøcenter Fyn/trekantområdets manglende kompetence til udstedelse af påbud. (se  www.mkn.dk  sag nr. 41-6 af 20. april 2006)."

Miljøstyrelsens bemærkninger til Miljøklagenævnets tidligere afgørelsesudkast:

Miljøstyrelsens bemærkninger

Oversendelsesbrev

335/04-0009 afgjort 27.09.2005

Stadfæstelse og præcisering af undersøgelsespåbud. 
Præcisering af undersøgelsespåbud – forurener - § 40 påbud hvor den væsentligste del af forureningen sket før 1. januar 2001, men efter 1. januar 1992, jf. tilsynsrapporter mv. fra kommunen.

 

335/04-0010 afgjort 09.09.2005

Undersøgelsespåbud ophævet – påklaget til Miljøklagenævnet, som har afvist at behandle klagen under henvisning til, at den ikke kan betragtes som større eller principiel (se  www.mkn.dk  – sag nr. 41-5 af den 20. december 2005). 
Ikke godtgjort med tilstrækkelig vægt, at forureningen er forsat efter 1. januar 1992.

335/04-0018 afgjort 18-03-2005

Stadfæstelse og præcisering af undersøgelsespåbud. 
§ 40’s anvendelse ved påstand om hærværk. Forurening under bygning som følge af udslip fra fyringsolietank. Lejer som forurener.