Afgørelser efter kapitel 5 og 6 i jordforureningsloven og olietankbekendtgørelsen

Afgørelser truffet af Miljøstyrelsen efter jordforureningslovens Kapitel 5 og 6, §§ 40, 41, 48, 52 og olietankbekendtgørelsen.

Den 1. januar 2000 trådte jordforureningsloven i kraft. Dermed blev der gennemført et regelsæt, der regulerer kortlægning, offentlig oprydning, meddelelse af påbud om undersøgelse og oprensning m.v. i sager om jordforurening.

Jordforureningsloven er det helt centrale regelsæt inden for indsatsen på jordforureningsområdet. Nogle ældre forureninger vil imidlertid fortsat være omfattet af miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelser truffet af Miljøstyrelsen efter jordforureningslovens Kapitel 5 og 6, §§ 40, 41, 48, 52 og olietankbekendtgørelsen i perioden 1. januar 2005 - 1. januar 2007 kan findes her på hjemmesiden."

Fra. 1. januar 2007 er Miljøstyrelsen ikke længere klageinstans i disse sager. Afgørelserne påklages herefter til Miljøklagenævnet. Afgørelser efter denne dato skal findes på Miljøklagenævnets hjemmeside .

Brug menuen, hvis du vil se konkrete afgørelser sorteret efter paragrafnummer eller klik på nedenstående link, hvor du bedre kan se hvilke paragraffer der passer til den type afgørelse, du ønsker at se:

§ 40 Påbud om afgivelse af oplysninger, udførelse af undersøgelser m.v.

§ 41 Påbud om oprydninger eller andre afhjælpende foranstaltninger.

§ 48 Påbud om afgivelse af oplysninger, udførelse af undersøgelser, fjernelse af forurening, genopretning af hidtidige tilstand eller afhjælpende foranstaltninger til ejere af villaolietanke.

§ 52 Dispensation fra forbud mod tilførsel af forurenet og uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave.

§ 41 (Miljøbeskyttelsesloven)

Olietankbekendtgørelsen