Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om klassificering af affald fra COVID-19-podeklinikker, mobile og stationære testcentre, samt vaccinecentre

Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der er en uklarhed om, hvordan affald fra COVID-19-podeklinikker, mobile og stationære testcentre klassificeres, og hvorvidt der er tale om klinisk risikoaffald, dvs. farligt affald. Herudover er der også behov for klarhed om håndtering af affald fra COVID-19-vaccinecentre.


Miljøstyrelsen skal indledningsvist pointere, at der her er tale om en vejledende udtalelse, hvorfor udtalelsen i sig selv ikke har nogen retsvirkning. Det er, i henhold til affaldsbekendtgørelsens1 § 4, stk.
1 og 2, kommunen, der afgør, hvorvidt der er tale om affald, og hvorvidt der er tale om farligt affald.


Denne vejledende udtalelse har til formål, at give kommunerne et værktøj til udmøntning af reglerne, såborgere oplever en ensartet praksis.

 

Vejledende udtalelse om Klassificering af affald fra COVID-19-podeklinikker, mobile og stationære testcentre, samt vaccinecentre