Vejledende udtalelse om dispensation fra implementeringsfristen for henteordninger 1. juli 2021

Miljøministeriet har i affaldsbekendtgørelsen indsat en dispensationsmulighed fra implementeringsfristen for henteordningerne for madaffald, papiraffald, papaffald, glasaffald, metalaffald, plastaffald, mad- og drikkekartoner samt farligt affald, jf. affaldsbekendtgørelsens §§ 20-27.

Den nye § 28 i affaldsbekendtgørelsen giver Miljøstyrelsen hjemmel til, under særlige omstændigheder og i begrænset omfang, at kunne dispensere fra implementeringsfristen for de nævnte henteordninger.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledende udtalelse, der beskriver Miljøstyrelsens umiddelbare fremgangsmåde ved vurderingen af, om kommunen efter ansøgning skal have dispensation fra implementeringsfristen.

Læs Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om dispensation fra implementeringsfristen for henteordninger 1. juli 2021