Vejledende udtalelse om affaldsbekendtgørelsen § 44 - undtagelse fra særskilt indsamling

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsen hvilke muligheder, der er for at afvige fra kravet om særskilt indsamling af husholdningsaffald. Herudover gives der i § 44 mulighed for, at kommunalbestyrelser kan anmode Miljøstyrelsen om yderligere undtagelsesmuligheder fra særskilt indsamling. 

Denne vejledende udtalelse beskriver, hvem der kan anmode om en undtagelsesmulighed, samt de krav i affaldsdirektivet, som Miljøstyrelsen vil lægge vægt på i sin faglige vurdering. Miljøstyrelsens faglige vurdering skal efterfølgende vurderes i Miljøministeriet (departementet) i forhold til om anmodningen og den faglige dokumentation ligger inden for rammerne af Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Processen med overlevering af sagen til Miljøministeriet og Miljøministeriets sagsbehandling, samt nogle generelle overvejelser, som kan indgå i den samlede sagsbehandling, fremgår således også af denne udtalelse.

Vejledende udtalelse om affaldsbekendtgørelsen § 44 (undtagelse fra særskilt indsamling)