Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om klassificering af malet metalaffald, som farligt eller ikke-farligt affald

En vejledende udtalelse er udtryk for Miljøstyrelsens fortolkning af det pågældende regelsæt. Indholdet er alene vejledende. I tilfælde af uenighed om forståelsen af reglerne, træffes den endelige afgørelse af domstolene.

I henhold til affaldsbekendtgørelsen1 § 4, stk. 1 og 2 er det kommunalbestyrelsen, der afgør, om et stof
eller en genstand er affald og endvidere afgør, om affaldet er farligt eller ikke-farligt, samt om det er egnet til materialenyttiggørelse, er forbrændingsegnet eller deponeringsegnet affald.

Formålet med denne vejledende udtalelse er, at vejlede de aktører, der beskæftiger sig med bygge- og anlægsaffald (kommuner, bygherrer, nedrivningsfirmaer, entreprenører m.v.) om klassificering og håndtering af metalemner, der er malet med maling indeholdende miljøproblematiske stoffer.

Udtalelsen differentierer mellem to kategorier af miljøproblematiske stoffer, henholdsvis tungmetaller
og POP-stoffer (persistente organiske miljøgifte).

Vejledende udtalelse vedr. klassificering af malet metalaffald