Fakturering af kølemøbler m.v. med madrester o.l. – ”stinkere”

Miljøstyrelsen er blevet spurgt om, hvilke udgifter producenterne, importørerne og de kollektive ordninger kan pålægge kommunalbestyrelsen, såfremt kommunalbestyrelsen vælger selv at rengøre ”en stinker”.

Der er tale om de situationer, hvor producenten, importøren eller den kollektive ordning først efter tilbagetagning af kølemøblerne bliver klar over, at de har indsamlet en stinker, som skal retur til kommunalbestyrelsen til rengøring.

Hertil har Miljøstyrelsen som en vejledende udtalelse svaret, at elektronikaffaldsbekendtgørelsens afsnit 2.2. i bilag 7 regulerer fejlsortering på indsamlingsstederne. Det fremgår bl.a., at det er kommunalbestyrelsens ansvar, at der sker korrekt sortering af det modtagne affald. Desuden fremgår det af bekendtgørelsen, at det elektriske eller elektroniske affald ikke må indeholde andet affald end det, der ligger inden for de i rammerne i § 24, stk. 1, definerede affaldsfraktioner, ligesom kølemøbler og komfurer m.v. ikke må indeholde mad o.l.

Da producenten eller importøren kan sende udstyret tilbage til tømning hos kommunalbestyrelsen, hvis det afhentede udstyr indeholder mad eller lignende, eller producenten eller importøren ifølge bilag 7 kan sende krav til kommunalbestyrelsen om dækning af dokumenterede udgifter for tømning, ligger der heri, at kommunalbestyrelsen skal dække alle de ekstra udgifter, der påløber i forbindelse med rengøring af en stinker.

Det fremgår direkte af bilag 7, at producenterne kan sende krav om dokumenterede udgifter til tømning. Det fremgår ikke, at der ligeledes kan fremsendes krav om dokumenterede udgifter til ekstra transport, administration, omrokering m.v. af kølemøblerne i det tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen selv vælger at tømme. Konsekvensen af dette er ifølge Miljøstyrelsens fortolkning, at producenterne ikke kan fremsende en regning for transport, administration m.v. i det tilfælde, hvor Kommunalbestyrelsen har valgt selv at tømme for madrester.

Miljøstyrelsen er desuden af den opfattelse, at der ikke er en pligt for producenterne til at sende et krav til kommunalbestyrelsen. Hvis producenterne i nogle tilfælde undlader at fremsende krav for tømning, er det ligeledes i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1305 af 17. december 2012 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed:

Læs bekendtgørelse 1305 på retsinformation.dk
Hent bekendtgørelse 1305

Bekendtgørelse nr. 1306 af 17. december 2012 om Affaldsdatasystemet:

Læs bekendtgørelse 1306 på retsinformation.dk
Hent bekendtgørelse 1306


Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald:

Læs bekendtgørelse 1309 på retsinformation.dk
Hent bekendtgørelse 1309