Anvendelse af restprodukter fra fremstilling af returpapir til jordbrugsformål

Miljøstyrelsen udtaler sig normalt ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan dog udtale sig vejledende omkring principielle spørgsmål.

Udskriv denne side som PDF

Miljøstyrelsen har modtaget henvendelse fra flere kommuner om anvendelse af affald i form af et restprodukt indeholdende azofarvestoffer fra fremstilling af returpapir, til jordbrugsformål. Styrelsen har i den forbindelse fået oplyst, at et amt tidligere har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, jf. slambekendtgørelsens § 29, til anvendelse af restproduktet til jordbrugsformål. Styrelsen har modtaget kopi af den nævnte tilladelse, hvoraf det bl.a. fremgår at restproduktet indeholder problematiske kemikalier og at embedslægeinstitutionen ikke var overbevist om, at anvendelsen kunne ske uden risiko og derfor anbefalede amtet at forelægge sagen for Miljøstyrelsen. Sagen blev ikke forelagt Miljøstyrelsen, og det er således ikke, så vidt styrelsen er orienteret, vurderet, om disse stoffer er skadelige for miljøet ved udbringning af restproduktet på landbrugsjord. Styrelsen modtog en rapport udarbejdet af Dansk Toksikologisk Center i 2004, hvori det fremgår at et tilsvarende restprodukt indeholdt 32 særligt problematiske kemikalier, herunder blandt andet en række azofarvestoffer, ftalater og biocider.

Anvendelse af affald til jordbrugsformål er reguleret af slambekendtgørelsen 1 , og heri fremgår det at tilladelse til anvendelse af affald, som ikke er optaget på slambekendtgørelsens bilag 1 skal meddeles af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor udbringningen finder sted. Tilladelsen gives i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 19 og slambekendtgørelsens § 29, og kommunalbestyrelsen skal fastsætte vilkår om, at reglerne i slambekendtgørelsens kapitel 3-9 gælder og angive på hvilke konkrete arealer, udbringningen kan ske. Herudover kan kommunalbestyrelsen skærpe vilkårene i forhold til hvad der gælder efter kapitel 3-9 eller fastsætte yderligere vilkår.

I slambekendtgørelsens kapitel 3 er det præciseret, at affald, der skal anvendes til jordbrugsformål skal overholde grænseværdierne i bekendtgørelsens bilag 2 for en række tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Desuden er det præciseret at affaldet ikke må indeholde væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer.

Vurderingen af om affaldet indeholder væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer påhviler kommunalbestyrelsen. Det betyder, at ansøgeren til kommunalbestyrelsen skal oplyse om restproduktets stofsammensætning, herunder mængde og koncentration samt om økotoksikologiske data eller kvalitetskriterier, hvis sådanne forefindes.

Såfremt der ikke er fastsat et kvalitetskriterium for de stoffer, der indgår i restproduktet, skal kommunalbestyrelsen vurdere, om stofkoncentrationen i restproduktet indebærer en risiko for forurening af jord og grundvand. For at kunne fastsætte kvalitetskriterier, skal der foretages en risikovurdering af stoffet med henblik på at vurdere om det udgør en fare for miljøet og for mennesker via drikkevand og afgrøder. Vurderer kommunalbestyrelsen, at stofkoncentrationen er så lav, at anvendelsen af restproduktet ikke indebærer en risiko for forurening af jord og grundvand, kan kommunalbestyrelsen meddele tilladelse til anvendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, jf. slambekendtgørelsens § 29. Kan kommunalbestyrelsen ikke lægge til grund, at stofkoncentrationen er så lav, at den ikke indebærer en risiko for forurening af jord og grundvand, må kommunalbestyrelsen bede ansøgeren om yderligere oplysninger, der kan dokumentere dette, eller afvise at meddele en tilladelse.

Det er Miljøstyrelsens umiddelbare vurdering, at restprodukter fra fremstilling af returpapir indeholdende foto- og trykfarvekemikalier ikke bør anvendes til jordbrugsformål uden yderligere risikovurdering.

Tilbagekaldelse af eksisterende § 19 tilladelser

Hvis kommunalbestyrelsen eller tidligere et amt har givet tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, jf. § 29 i slambekendtgørelsen, til anvendelse af affald til jordbrugsformål og det efterfølgende viser sig, at affaldet kan være problematisk at anvende til jordbrugsformål, skal kommunalbestyrelsen vurdere om § 19 tilladelsen af hensyn til fare for forurening af vandforsyningsanlæg eller miljøbeskyttelsen i øvrigt skal ændres eller tilbagekaldes.

1. Bekendtgørelse nr. 1650 om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen).

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1305 af 17. december 2012 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed:

Læs bekendtgørelse 1305 på retsinformation.dk
Hent bekendtgørelse 1305

Bekendtgørelse nr. 1306 af 17. december 2012 om Affaldsdatasystemet:

Læs bekendtgørelse 1306 på retsinformation.dk
Hent bekendtgørelse 1306


Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald:

Læs bekendtgørelse 1309 på retsinformation.dk
Hent bekendtgørelse 1309