Afgørelser omkring § 19 tilladelser - Miljøbeskyttelsesloven

Affald

Her findes afgørelser af sager efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 og kapitel fem, som omhandler hhv. tilladelser og miljøgodkendelser.

På denne side findes links til afgørelser af sager, der er påklaget eller afgjort efter den 1. januar 2006 efter miljøbeskyttelseslovens § 19 vedrørende tilladelser. Alle afgørelser er lagt op i pdf-format.

MST 843 00001 af 30. november 2006
Miljøstyrelsen stadfæster amtets afgørelse om tilladelse til anvendelse af let forurenet jord m.m. i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19. Da den forurenede jord placeres ovenpå en gammel losseplads med topmembran men uden bundmembran, vurderes den forøgede grundvandsforurening i området at være ringe, idet udvaskningen fra den let forurenede jord vurderes at give et forsvindende lille bidrag til jord- og grundvandsforureningen i forhold til lossepladsen. Samlet set vurderes det, at amtets tilladelse er miljømæssig forsvarlig.

133/K03-0040 af 12. september 2006
Miljøstyrelsen ophæver amtets tilladelse til etablering af støjvold. Det vurderes, at etablering af støjvold i de planlagte dimensioner har karakter af deponering, da der ikke på forhånd er foretaget detaljerede støjmålinger som dokumentation for behov for en støjvold, og det bl.a. ikke er defineret, hvor jorden der ønskes genanvendt kommer fra.

133/K03-0033
Miljøstyrelsen stadfæster amtets tilladelse til etablering af støjvold på genbrugsplads. Amtet har klassificeret jorden i tre klasser, samt sikret et nært beliggende vandløb ved at kræve at beplantning udføres umiddelbart efter støjvoldens anlæggelse. Miljøstyrelsen vurderer således, at amtet har stillet tilstrækkelige krav til at forebygge erosion eller anden form for belastning af omgivelserne fra den forurenede jord.

133/K03-0046 af 12. juli 2006
Miljøstyrelsen ophæver amtets afgørelse om tilladelse til kommunens indbygning af forurenet jord i en påtænkt rasteplads allerede fordi, kommunen ikke har sikret sig råderet over det omhandlede areal. Det antages desuden, at amtet på grund af den hurtige sagsbehandling har undladt at partshøre ejerne af grunden. Hertil kommer at det i klagen er oplyst, at andre grunde i nærheden er bedre egnet til at blive anvendt som rasteplads. Det kan på denne baggrund ikke udelukkes, at ejerne af grunden gennem en partshøring kunne have ændret amtets afgørelse.

133/K03-0034 af 6. juli 2006
Miljøstyrelsen stadfæster amtets tilladelse til at genanvende 79.000 tons renset forurenet jord til overdækning af gammel losseplads. Miljøstyrelsen vurderer, at overdækningen ikke udgør en øget forureningsrisiko for hverken grundvand eller jord. Det vurderes samtidig, at der er tale om en genanvendelsesaktivitet, da tilførslen af jord er nødvendig for en efterfølgende og planlagt skovrejsning på arealet.

33/K03-0041 afgjort  26. juni 2006
Miljøstyrelsen afviser klage over amtets tilladelse til nedgravede acetonetanke samt rørføringer på en fabriksejendom på grund af manglende begrundelse for klagen.

331-0024 afgjort 16. juni 2006
Miljøstyrelsen stadfæster uden ændringer amtets tilladelse til flytning af tankanlæg til opbevaring af ethanol og ethanol/urea waste. Miljøstyrelsen finder ikke, at der er klaget over forhold, der kan reguleres i en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, og styrelsen har ikke ved sin gennemgang af sagen fundet anledning til at tage spørgsmål i tilladelsen op på eget initiativ.

Afgørelse 133-k03-0035 afgjort 21. april 2006.
Stadfæstelse af amtets afgørelse, om ikke at give tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til genanvendelse af lettere forurenet jord til terrænregulering. Det antages, at hovedformålet med anvendelsen af den lettere forurenede jord er affaldsbortskaffelse og ikke genanvendelse ved terrænregulering. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at en tilladelse til oplaget vil udgøre en risiko for forurening af en grundvandsinteresse i området."

Afgørelse 332-0021 afgjort den 30. marts 2006.
"Tilladelse til udbringning af spildevandsslam i Birkebæk Plantage i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19 samt slambekendtgørelsen. Tilladelsen stadfæstes blandt andet med tilføjelse af fastsatte udbringningstidspunkter."

133/K07-0015 af 30. marts 2006
Miljøstyrelsen stadfæster amtets tilladelse til i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19 til anvendelse af farvestoffet Brilliant Blue i harveforsøg. Med hensyn til risikoen for udvaskning til nærliggende bæk, forventes der ikke at forekommekoncentrationer, der giver anledning til bekymring og der synes ligeledes ikke at være en uacceptabel risiko for mennesker ved ophold på arealet. Det vurderes,at der samlet set ikke opstår risiko for forurening ved anvendelsen.