Afgørelser efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven

Jord

Her findes afgørelser af sager efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 og kapitel fem, som omhandler hhv. tilladelser og miljøgodkendelser.

På denne side findes links til afgørelser af sager, der er påklaget eller afgjort efter den 1. januar 2006 efter miljøbeskyttelseslovens kap 5 vedrørende miljøgodkendelser. Alle afgørelser er lagt op i pdf-format.

MST-840-00002 af 20. december 2006

MST-840-00003 af 20. december 2006

Miljøstyrelsen stadfæster amtets miljøgodkendelse af gylletank til opbevaring af spildevandsslam med tilføjelse. Der er i godkendelsen stillet vilkår om, at der ikke må forekomme sprøjt, spild eller skvulp over gylletankens kant. Miljøstyrelsen stiller derfor krav om, at gylletanken overdækkes med et lag rent, lugtdæmpende materiale for at hindre lugtgener i perioderne mellem påfyldning og tømning.

MST-800-00003 af 30. november 2006
Miljøstyrelsen stadfæster amtets miljøgodkendelse af ændret topmembran m.m. på losseplads. Miljøstyrelsen finder blandt andet ikke anledning til at kritisere kravene til topmembranen i godkendelse, da den nye membrans tæthed er af samme størrelsesorden som den hidtil anvendte membranløsning.

Mst-800-00026 af 31. oktober 2006
Miljøstyrelsen stadfæster amtets godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord. Styrelsen har anmodet klager om at oplyse, om denne fastholder klagen, på baggrund af de svar klager har modtaget fra amtet. Amtets bemærkninger besvarer efter styrelsens vurdering, de punkter klager ønsker information om. Klager har ikke henvendt sig til styrelsen og fastholdt sin klage, og klagen anses derfor for bortfaldet. Styrelsen har ikke i øvrigt fundet anledning til at foretage rettelser i godkendelsen

133/K07-0005 af 22. juni 2006
Miljøstyrelsen stadfæster kommunens miljøgodkendelse af et slamkomposteringsanlæg, med ændringer. Godkendelsen ændres blandt andet med hensyn til lugtgener, spildevandsafledning samt støj.

M133/K03-0036 afgjort 28. juni 2006
Miljøstyrelsen ophæver amtets afgørelse om godkendelse af anvendelse af forurenet jord til at etablere en støjvold og hjemsender sagen til fornyet behandling. Styrelsen finder det ikke muligt at afgøre, hvorvidt der alene finder nyttiggørelse sted, da der ikke foreligger nogen støjmåling for, hvilke dimensioner støjvolden skal have for at reducere støjen tilfredsstillende. Derudover finder Miljøstyrelsen amtets risikovurdering for forurening af jord eller grundvand for utilstrækkelig

133/K07-0006 afgjort den 24. maj 2006
Miljøstyrelsen stadfæster kommunens miljøgodkendelse af komposteringsaktiviteter. Miljøstyrelsen vurderer, at kommunen har opstillet tilstrækkelige og relevante vilkår, der beskytter naboer fra eventuelle lugtgener. Afgørelsen er blevet påklaget til Miljøklagenævnet."
Afgørelse 331-0027 afgjort den 11. maj 2006.
" Stadfæstelse af kommunens miljøgodkendelse til at vinteropbevare mucosaspildevand i gyllebeholder. Det vurderes, at kommunen har stillet relevante vilkår, som sikrer, at driften af opbevaringsanlægget sker på en sådan måde, at det ikke giver anledning til lugtgener."

Afgørelse 331-0023 af 28. februar 2006
Miljøstyrelsen stadfæster kommunens godkendelse til at opbevare mucosaspildevand i gyllebeholder. Styrelsen vurderer, at lugtgener må stamme fra opbevaring af et andet produkt, da opbevaringen af mucosaspildevandet er godkendt til vinteropbevaring og strækker sig over vinterhalvåret. I øvrigt stiller miljøgodkendelsen en række relevante vilkår, som er tilstrækkelige til at forebygge lugtgener.