Regler for skibsophugning

Når skibsophugningsforordningen finder anvendelse, må skibsredere kun lade sine skibe ophugge på anlæg, der er optaget på den europæiske liste.

Skibsophugningsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 1257/2013 af 20. november 2013) finder anvendelse på skibe, der sejler under en EU medlemsstats flag, dog ikke

  • Krigsskibe  marinehjælpeskibe eller andre skibe, der ejes eller drives af et land, og som på det pågældende tidspunkt kun anvendes i statens tjeneste til ikke-kommercielle formål,
  • Skibe med en tonnage på under 500 bruttotonnage (GT) samt
  • Skibe, der i hele deres driftstid kun sejler i farvande, der hører under højhedsområdet eller jurisdiktionen for den medlemsstat, hvis flag skibet sejler under.

Skibsophugningsforordningen trådte fuldt ud i kraft den 31. december 2020.

 

Når ikke skibsophugningsforordningens regler finder anvendelse for skibe, der skal ophugges, vil import og eksport af disse derimod skulle følge reglerne i Transportforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald).

Vi henviser til Miljøstyrelsens hjemmeside om import og eksport af affald for nærmere information om disse regler.

 

Hvilke regler gælder:

Basel-konventionen/ Forordning om overførsel af affald eller Hong Kong Konventionen/ Skibsophugningsforordningen?

Notits regler for ophugning af skibe.pdf