Information til skibsredere

Skibsophugningsanlæg, der ønsker at blive optaget på den europæiske liste, jf. artikel 13 i skibsophugningsforordningen, skal sende en anmodning herom til den myndighed, der har udstedt anlæggets miljøgodkendelse - det vil sige anlæggets tilsynsmyndighed.

Sammen med anmodningen skal der vedlægges en skibsophugningsanlægsplan samt dokumentation for, at anlægget overholder de øvrige krav i skibsophugningsforordningens artikel 13, stk. 1. Der skal endvidere vedlægges information om: 

  • Ophugningsmetoden.
  • Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges.
  • Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år.

Skibsophugningsanlægget skal endvidere vedlægge en erklæring om, at acceptere at opfylde kravene i skibsophugningsforordningens artikel 13, stk. 2.

Førstegangsgodkendelser af skibsophugningsanlæg er reguleret i skibsophugningsforordningens artikel 14. 

Når tilsynsmyndigheden har godkendt et skibsophugningsanlæg til optagelse på den europæiske liste over godkendte skibsophugningsanlæg sendes godkendelsen til Miljøstyrelsen med henblik på, at Miljøstyrelsen kan underrette Kommissionen herom i overensstemmelse med artikel 14, stk. 5.

Den europæiske liste opdateres af Kommission og kan findes på Kommissionens hjemmeside.

Listen træder i kraft på 20. dagen efter kundgørelsen og et anlæg, der optages, kan herefter modtage europæisk flagede skibe til ophugning på anlægget i overensstemmelse med reglerne i forordningen.