Regler for skibsophugning

Når skibsophugningsforordningen finder anvendelse må skibsredere kun lade sine skibe ophugge på anlæg, der er optaget på den europæiske liste.

Skibsophugningsforordningen (forordning nr. 1257/2013 af 20. november 2013) finder anvendelse på skibe, der sejler under en EU medlemsstats flag, dog ikke

  • Krigsskibe  marinehjælpeskibe eller andre skibe, der ejes eller drives af et land, og som på det pågældende tidspunkt kun anvendes i statens tjeneste til ikke-kommercielle formål,
  • Skibe med en tonnage på under 500 bruttotonnage (GT) samt
  • Skibe, der i hele deres driftstid kun sejler i farvande, der hører under højhedsområdet eller jurisdiktionen for den medlemsstat, hvis flag skibet sejler under.

Forordningen trådte i kraft den 31. december 2018.

Skibsophugningsanlæg, der ønsker at blive optaget på den europæiske liste, jf. artikel 13 i skibsophugningsforordningen, skal sende en anmodning herom til den myndighed, der udstedte anlæggets miljøgodkendelse.

Sammen med anmodningen skal der vedlægges en skibsophugningsanlægsplan samt dokumentation for, at anlægget overholder de øvrige krav i forordningens artikel 13, stk. 1. Der skal endvidere vedlægges information om 

  • ophugningsmetoden,
  • arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges, og
  • den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år.

Skibsophugningsanlægget skal endvidere vedlægge en erklæring om at acceptere at opfylde kravene i forordningens artikel 13, stk. 2.

Den europæiske liste vil blive offentliggjort senest 31. december 2016 i EU-tidende, og forventes ajourført tre gange om året.

Følgende skibsophugningsanlæg beliggende i Danmark er godkendt til at komme på den europæiske liste:

 

Anlæggets kontaktinformation

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenå

Denmark

Ophugningsmetode

Skibene demonteres ved miljøgodkendt kajanlæg, og efterfølgende ophugges på en miljøgodkendt fast og tæt plads med afløb via olieudskiller.

Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges

Offshore, fragtskibe, fiskeskibe og øvrige med en størrelse på maksimal

længde på 150 meter, bredde på 25 meter og dybgang på 6 meter svarende til ca. 10.000 GRT.

Eventuelle begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald

Virksomheden reguleres efter gældende lovgivning og efter de meddelte vilkår i miljøgodkendelse af

28. juli 2010. Farligt affald anvises af Norddjurs kommune til miljøgodkendte modtager anlæg i henhold til virksomhedens miljøgodkendelse.

Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år

25.000 ton stål, (30.000 LDT).

Godkendelsens udløbsdato.

30. juni 2021

 

Anlæggets kontaktinformation

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

 

Ophugningsmetode

Landsætning af skibe og opklipning med hydraulisk saks.

Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges

Fiske skibe, survey fartøjer, færge, standby rescue, ubåde, pramme, supply skibe, alle former for flydende materiel, off-shore installationer, platforme, beboelsesrigge, der ikke er større end:

L: 200 meter

B: 40 meter

D: 7,5 meter.

 

Eventuelle begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald

I henhold til vilkår 5 i miljøgodkendelsen af 4. juni 2015 må skibets maksimale længde ikke overstige 170 meter.

Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år

20.000 tons (LDT).

Godkendelsens udløbsdato.

15. september 2021

 

Anlæggets kontaktinformation

Fayard A/S

Kystvejen 100

5330 Munkebo

Denmark

Ophugningsmetode

Tørdok

Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1) i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Maksimale skibsdimensioner:

Længde på 450 meter, bredde på 90 meter og dybgang på 7,8 meter.

Eventuelle begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald

Virksomheden reguleres efter gældende lovgivning og efter de meddelte vilkår i miljøgodkendelse af 7. november 2018. Miljøtilladelsen omfatter betingelser for driftstimer, særlige driftsbetingelser og betingelser for håndtering og opbevaring af affald og indeholder ligeledes en betingelse om, at aktiviteten skal udføres i en tørdok.

Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år

(anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet er 30.000 LDT).

Godkendelsens udløbsdato.

7. november 2023

 

 

Anlæggets kontaktinformation

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S.)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Denmark

Ophugningsmetode

Bedding

Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1) i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Maksimale skibsdimensioner:

Længde på 290 meter, bredde på 90 meter og dybgang på 14 meter.

Eventuelle begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald

Virksomheden reguleres efter gældende lovgivning og efter de meddelte vilkår i miljøgodkendelse af 9. marts 2018. Frederikshavn Kommune har ret til at henvise farligt affald til miljøgodkendte modtagelsesfaciliteter som fastsat i skibsophugningsanlæggets miljøtilladelse. Anlægget må ikke opbevare farligt affald i mere end et år.

Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år

(anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet er 200.000 LDT).

Godkendelsens udløbsdato.

23. august 2023

 

 

Anlæggets kontaktinformation

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

Denmark

Ophugningsmetode

Tørdok

Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1) i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Maksimale skibsdimensioner:

Længde på 40 meter, bredde på 40 meter og dybgang på 10 meter.

Eventuelle begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald

Virksomheden reguleres efter gældende lovgivning og efter de meddelte vilkår i miljøgodkendelse af 5. oktober 2017. Esbjerg Kommune har ret til at henvise farligt affald til miljøgodkendte modtagelsesfaciliteter som fastsat i skibsophugningsanlæggets miljøtilladelse.

Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år

(anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet er 45.000 LDT).

Godkendelsens udløbsdato.

7. februar 2024

 

 

Relevante regler og vejledninger i relation til skibsophugning

Bekendtgørelse nr. 526 af 21. maj 2017 om udpegning af kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF samt delegation af visse af miljø- og fødevareministerens beføjelser efter lov om beskyttelse af havmiljøet til Søfartsstyrelsen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF

Hong Kong konventionen.pdf

På Kommissionens hjemmeside og deres side om skibsophugning kan der findes yderligere informationer.

På IMOs hjemmeside kan de relevante vejledninger i relation til Hong Kong konventionen hentes.

Hvilke regler gælder:

Basel-konventionen/ Forordning om overførsel af affald eller Hong Kong Konventionen/ Skibsophugningsforordningen?

Notits regler for ophugning af skibe.pdf