Tips om fugemasse

Fugemasse kan indeholde organiske opløsningsmidler, ftalater og andre sundhedsskadelige stoffer, som du både kommer i kontakt med, når du fuger og mens fugemassen hærder. Ftalater er blødgørere, der er hormonforstyrrende eller mistænkt for at være det.

Mange af de fugemasser, som anvendes professionelt i byggeriet, kan også købes i butikker, der henvender sig til gør-det-selv-folket, dvs. byggemarkeder, varehuse, farvehandlere og butikker, der forhandler skibsproviantering.

De mest almindelige typer af fugemasse er:

  • Silikonefugemasser
  • Akrylbaserede fugemasser
  • Polyurethanbaserede (PUR) fugeskum og -masser
  • Oliebaserede fugemasser
  • Højelastiske hybrid fugemasser

Udskiftning af gammel fugemasse er et særligt problem. Fra midten af 50’erne og til det blev forbudt i 1977, blev de meget miljø- og sundhedsskadelige kemiske stoffer Polychlorerede biphenyler (PCB) benyttet som blødgører i gummiagtige fugematerialer og som lim i termoruder.

Har du mistanke om, at fugen eller andre materialer kan indeholde PCB bør du få foretaget en kemisk analyse af fugen. Indeholder materialerne PCB bør du få en professionel til at fjerne fugemassen og få den udskiftet med en ny.

Du skal være opmærksom på, at PCB’en kan have spredt sig til de omgivende materialer og til indeluften. I forbindelse med udskiftning af PCB-holdige materialer skal der derfor altid bruges personlige værnemidler. Læs mere om PCB .

Husk på, at hvis du fuger andre steder end hjemme hos dig selv, så gælder Arbejdstilsynets regler også for dig. Læs mere om Arbejdstilsynets regler .

Før arbejdet

Her får du gode råd om hvordan du vælger produkter, der skader miljø og sundhed mindst muligt:

Vælg den rigtige fugemasse

Vælg en fugemasse, der passer nøjagtig til det sted, du skal bruge den, for fugemasserne er fremstillet med bestemte funktioner afhængig af brugssituationen. Fx om det er uden- eller indendørs, hvilke materialer der skal fuges mellem, og om det er vådrum eller ej.

Tjek faremærkerne på etiketten

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilke faremærker der er på produktet – og måske kan du finde et, som ikke er faremærket. En del fugemasser er mærket med faresymboler, fx Xi (Lokalirriterende) eller Xn (Sundhedsskadelig). Ved siden af symbolerne er der risikosætninger, der fortæller, om produktet fx kan give hudirritation eller andre gener. Produkter, som indeholder opløsningsmidler, kan også være mærket for brandfare med et flammesymbol.

Vælg fugemasser med den laveste MAL-kode

Fugemasser er mærket med en MAL-kode, der oplyser om de sikkerhedsforanstaltninger, man som minimum skal overholde, for at undgå den sundhedsfare, der er ved produktet. Vælg altid produkter med de laveste tal. Helst 00-1 eller 0-1. Jo lavere MAL-kode, des lavere indhold af bl.a. flygtige stoffer. Læs mere om MAL-koder.

Spørg om indholdet af ftalater

Fugemasser med laveste MAL-kode kan godt være blødgjort med nogle ftalater, der er hormonforstyrrende eller som mistænkes for at være det. Derfor er det ikke altid tilstrækkeligt at gå efter en lav MAL-kode, når du vælger en fugemasse. Spørg forhandler, importør eller producent, om fugemassen indeholder ftalater.

Under arbejdet

Her får du gode råd til, hvordan du håndterer fugemassen, og hvordan du beskytter dig selv og andre under arbejdet.

Følg instruktionerne nøje

Læs altid produktinformation, brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter og følg dem nøje – er du i tvivl om, hvad de betyder, så spørg forhandleren eller kontakt producenten.

Lad andre fuge, hvis du er gravid

Undgå at fuge, hvis du er gravid eller ammer.

Hold børnene væk

Fugemasser er ofte bløde og elastiske og kan godt virke tiltrækkende på børn. Men netop fordi de kan indeholde farlige stoffer, så lad ikke børn lege med fugemasse eller stykker, der er tilovers. Nogle fugemasser kan indeholde kemiske stoffer, der både kan give hudallergi og luftvejsallergi.

Sørg for god ventilation

Luft godt ud, når du fuger. Føler du dig utilpas, svimmel eller lignende under arbejdet, så stop og søg frisk luft.

Brug fugepistol og handsker

Fugemasse kan indeholde stoffer, som kan irritere huden. Brug derfor altid handsker, fugepistol og glittepind, så du undgår at røre ved massen.

Efter arbejdet

Her får du gode råd til, hvordan du rydder op og skaffer dig korrekt af med rester, samt hvordan du sikrer et godt indeklima.

Aflever rester af fugemasse på genbrugsstationen

Fugemasse skal  afleveres på genbrugsstationen eller til din kommunes indsamlingsordning for farligt affald, som tager imod kemikalierester. Har du rester af PCB-holdige materialer, skal du aflevere dem på genbrugsstationen med henblik på destruktion. PCB-holdig fugemasse bør emballeres og mærkes, så man kan se, at den indeholder PCB.

Luft ud indtil fugemassen er hærdet

Fugemasse afgiver stoffer, mens den hærder. Sørg derfor for god udluftning efter arbejdet, hvis fugemasserne anvendes indendørs.