Private tilbagetagningsordninger – bedre ressourceudnyttelse

For at fremme en bedre ressourceudnyttelse er der åbnet op for, at virksomheder kan etablere private tilbagetagningsordninger for deres produkter og selv stå for affaldsbehandling og ressourceudnyttelse heraf.

Tilbage­tagningsordningerne skal anmeldes til Miljøstyrelsen, og det skal dokumenteres med en livcyklusscreening, at ordningen som minimum er miljømæssigt lige så god som den affalds­behandling, affaldet ellers vil være underlagt.

Reglerne er trådt i kraft 1. maj 2014 og omfatter i første omgang tilbagetagningsordninger for virksomhedernes egne produkter, når disse er blevet til affald. Der vil også være mulighed for, at flere producenter, importører eller forhandlere går sammen om en ordning, så en af dem etablerer en tilbagetagningsordning, der også omfatter de andres produkter. I løbet af oktober 2014 forventes det, at ordningen udvides til også at omfatte emballager.

Hensigten er at give virksomhederne mulighed for at tage ansvar for egne produkter og emballage i hele livscyklussen og understøtte en cirkulær økonomi. Tanken er desuden at give virksomhederne incitament til en mere innovativ produkt- og emballageudvikling, der vil understøtte en helhedsorienteret tænkning. Tilbagetagningsordningerne kan medvirke til, at affaldsmængder flyttes fra et lavere niveau i affaldshierarkiet til et højere niveau. Typisk vil der være tale om at flytte mængder fra forbrænding til genbrug, forberedelse med henblik på genbrug eller genanvendelse.

Hvis du er interesseret i at vide mere om ordningen:

Generelle krav til private tilbagetagningsordninger,  se affaldsbekendtgørelsens kapitel 9a, §63a

Dokumentationskrav for ordningens miljøbidrag, se affaldsbekendtgørelsens bilag 12