Filtre til tobaksvarer og producentansvar

2 cigaretskodder på brosten. Foto: Colourbox

Oprydningsansvar for filtre til tobaksvarer, der er engangsplastprodukter

Filtre til tobaksvarer, der er engangsplast, er fra og med d. 5. januar 2023 underlagt producentansvar og dermed registreringspligt og oprydningsansvar.

Det betyder bl.a., at producenter og importører, som markedsfører filtre til tobaksvarer på det danske marked skal indberette deres markedsførte mængder hvert kvartal til Miljøstyrelsen. Indberetningen bliver brugt til udregning af gebyret, som den enkelte producent skal betale for de markedsførte mængder. Gebyret er i 2023 på 0,72 øre pr. filter.

Gebyret skal bl.a. dække omkostninger i kommunerne samt Vejdirektoratet og Naturstyrelsen for opsamling af henkastet affald og tømning af offentlige skraldespande.

Producenter af filtre til tobaksvar skal registrere sig hos Dansk Producentansvar og indberette til Miljøstyrelsen

1.     Registrering hos Dansk Producentansvar (DPA) skal ske mellem 1. maj 2023 og 1. juni 2023. Producenter registrerer sig på www.producentansvar.dk

2.     Indberetning af markedsførte mængder hos Miljøstyrelsen skal ske første gang mellem 1. juli og 17. juli 2023. 

 

Se mere information i FAQ.

 

FAQ

Hvem er omfattet?

Producent er en fælles betegnelse for virksomheder, som uanset den anvendte salgsteknik, sælger eller importerer og i Danmark markedsfører filtre til tobaksvarer. Det er således både producenter og importører i Danmark samt virksomheder i anden EU-medlemsstat eller i et tredjeland, som kan være omfattet af producentansvar.

Registrering hos Dansk Producentansvar

Omfattede producenter og importører skal lade sig registrere hos Dansk Producentansvar (DPA) i deres digitale producentregister.

Registrering hos Dansk Producentansvar (DPA) skal ske imellem 1. maj 2023 og 1. juni 2023.

DPA giver bl.a. generel vejledning om producentansvarets regler, og har bemyndigelse til at træffe afgørelse om, hvorvidt I som virksomhed er omfattet af udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer. For vejledning henvises til Dansk Producentansvar (DPA).

Indberetning af markedsførte mængder og betaling af gebyrer til Miljøstyrelsen

Producenter og importører skal betale et gebyr til Miljøstyrelsen. Gebyret skal finansiere oprydningsansvaret. Producenter og importører skal føre regnskab over det gebyrpligtige antal filtre, som de har markedsført i hver gebyrperiode. Regnskabet skal danne grundlag for opgørelse og angivelse af det gebyrpligtige antal filtre til tobaksvarer i hver gebyrperiode og for kontrollen med gebyrets korrekte betaling.

Gebyret udgør aktuelt 0,72 øre pr. stk. gebyrpligtige filtre til tobaksvarer. Den første gebyrperiode løber fra og med 5. januar 2023 til og med 30. juni 2023. Herefter skal gebyret betales hvert kvartal. Gebyret reguleres herefter årligt pr. 1. januar på grundlag af det senest offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet. Gebyret ændres desuden i fornødent omfang og mindst hvert tredje år på baggrund af affaldsanalyser og opgørelser for de overstående nævnte omkostninger.

Første indberetning og betaling af gebyr skal ske fra 1.juli 2023 til 17. juli 2023.

For yderligere information om gebyret henvises til bekendtgørelsen om filtre til tobaksvarer, der er engangsplastprodukter.

 

Tobaksvarer med filtre, der er engangsplastprodukter og filtre, der markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer (bl.a. løse filtre), er omfattet af producentansvaret. Filtre, der er fremstillet af engangsplast kan også være omfattet, selvom de bruges flere gange af forbrugeren, hvis filtret ikke er udtænkt, designet eller markedsført med henblik på i sin levetid at gennemgå et antal ture eller cyklusser ved at blive returneret til en producent til genbrug til samme formål, som det blev udtænkt til jf. Bekendtgørelsen om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer, der er engangsplastprodukter.

For registrering i producentregistret hos Dansk Producentansvar (DPA) betales et engangsgebyr på 1.000 kr. per producent eller importør. Er producenten allerede registreret i registeret og omfattet af producentansvar på et andet område (biler, batterier, elektronik m.v.) betales der i stedet et engangsgebyr på 500 kr.

Registrering hos Dansk Producentansvar (DPA) skal ske imellem 1. maj 2023 og 1. juni 2023.

Producenter og importører skal selv indberette eller vælge en bemyndiget repræsentant fx gennem en kollektiv ordning.

Det kræver adgang til MitID for at indberette.

Ophører en importør eller producent med at markedsføre filtre til tobaksvarer, skal dette registreres hos Dansk Producentansvar (DPA) i producentregisteret senest en måned efter, at producenten eller importøren er ophørt med at markedsføre filtrene.

Dansk Producentansvar (DPA) bekræfter ophør inden for 7 dage efter ændret registrering (til både producent eller importør og den hidtidige repræsentant).

En fysisk eller juridisk person, som er etableret i Danmark, og som sælger filtre til tobaksvarer i en anden EU\u0002medlemsstat, hvor den fysiske eller juridiske person ikke er etableret, skal udnævne en repræsentant i den pågældende medlemsstat med ansvar for opfyldelse af de forpligtigelser, der påhviler den fysiske eller juridiske person i henhold til den gældende medlemsstats ordning for udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer. Udnævnelse skal ske ved skriftlig fuldmagt.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af bekendtgørelsen om filtre til tobaksvarer.

Afgørelser truffet af Dansk Producentansvar kan påklages til Miljøstyrelsen. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagen skal være skriftlig.

Reglerne i forvaltningsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelse af Dansk Producentansvar i medfør af bekendtgørelsen.

Ordningen evalueres af Miljøstyrelsen senest i 2027.

Kommunerne skal indsamle og oprydde henkastede filtre til tobaksvarer som hidtil. Der er således ikke tale om nye regler ift. kommunernes affaldsindsamling og organisering heraf. Det nye er, at producenter og importører af filtre til tobaksvarer betaler kommunernes omkostninger ved:

  • Den kommunale oprydning af henkastet affald fra filtrene, og den efterfølgende transport og behandling heraf. 
  • Den kommunale indsamling af affald fra filtrene, der er kasseret i offentlige indsamlingssystemer, og den efterfølgende transport og behandling heraf.

Kommunerne bliver kompenseret gennem bloktilskuddet. For mere information om princippet for fordelingen mellem kommunerne se her.

Der skal hvert tredje år gennemføres en renholds og omkostningsanalyse, så det sikres, at producenterne afholder de reelle omkostninger.

For yderligere information, kan du læse bekendtgørelsen om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer, der er engangsplastprodukter her.

For mere information om udmøntningen af udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer, der er engangsplast, kan du læse bekendtgørelsen her.

Du kan yderligere læse mere om engangsplastdirektivet (Single Use Plastic, SUP) til her.

""