Spørgsmål og svar om producentansvar for elektronikaffald

Producentansvar medfører forpligtelser for producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr. Virksomheder opfylde disse forpligtelser for at kunne markedsføre elektrisk og elektronisk udstyr på det danske marked. Det betyder bl.a., at virksomheder omfattet af producentansvar, skal indsamle og håndtere elektronikaffald svarende til de mængder, som de markedsfører på det danske marked.

Reglerne kræver, at virksomheder skal:

 • Mærke elektronikprodukterne ifølge regler herom, bl.a. med piktogram Billedet viser et piktogram.
 • Tilbagetage elektronikaffald ved enten ved selv at modtage affaldet eller ved at indgå aftale med andre om indsamling
 • Sikre godkendt miljøbehandling af det indsamlede elektronikaffald
 • Registrere sig i det nationale producentregister og årligt indberette markedsførte mængder elektronik og indsamlet elektronikaffald

Du kan finde mere information om producentansvar på Miljøstyrelsens hjemmeside og hos det nationale producentregister (DPA). 

Alle krav og forpligtelser som følge af producentansvar følger af elektronikaffaldsbekendtgørelsen.  

Virksomheder kan vælge at varetage deres forpligtelser som følge af producentansvar individuelt eller gennem deltagelse i en kollektiv ordning.

Hovedreglen er, at det er den virksomhed, der er første omsætningsled på det danske marked, som bærer producentansvaret. Dvs. en importør kan også være omfattet af producentansvar. Følgende virksomheder er omfattet: 

Virksomheder, der er etableret i Danmark med dansk CVR/VAT nummer, som: 

 • producerer eller får fremstillet elektrisk og elektronisk udstyr, og i eget navn/varemærke afsætter udstyret på det danske marked
 • importerer elektrisk og elektronisk udstyr fra EU eller øvrigt udland, og afsætter dette på det danske marked

Udenlandske virksomheder uden dansk CVR/VAT nummer, som: 

 • fra et EU-land, via fjernsalg (fx internethandel) sælger elektrisk og elektronisk udstyr direkte til slutbrugere i Danmark
 • fra øvrigt udland, via fjernsalg (fx internethandel) sælger elektrisk og elektronisk udstyr direkte til slutbrugere i Danmark

Virksomheder, som importerer elektrisk og elektronisk udstyr til eget brug er også omfattet af producentansvar, dog er der ikke krav om registrering, da virksomheden dermed selv har ansvaret for miljøbehandling og genvinding af udstyret, når dette er udtjent. 

Find mere information om hvilke virksomheder, som er omfattet af producentansvar, på det nationale producentregisters hjemmeside (DPA). Dansk Producentansvar kan også kontaktes for konkret vejledning. 

Alle producenter og importører omfattet af producentansvar, skal være registreret i det nationale producentregister . Producentregisteret drives af Dansk Producentansvar (DPA). 

Virksomheder omfattet af producentansvar har pligt til at lade sig registrere senest 14 dage før markedsføringen påbegyndes.

DPA fastlægger de nærmere retningslinjer for registreringen og opkræver gebyrer for registrering m.v.

Vær opmærksom på, at der også er producentansvar for batterier, som kræver supplerende registrering hos Erhversstyrelsen på virk.dk med henblik på indbetaling af betalingssats til SKAT.  

Dansk Producentansvar (DPA) er en privat og selvejende non-profit organisation, som er nedsat af miljøministeren, til at varetage en række administrative opgaver som følge af producentansvar for elektronik, batterier og biler, herunder bl.a.:

 • Oprette og drive et producentregister.
 • Vejlede virksomheder i forbindelse med registrering og indberetning, samt træffe afgørelse om hvorvidt virksomheder, samt deres produkter, er omfattet af producentansvar.
 • Administrere tildelingsordninger (fordeling af afhentning af affald fra kommunale indsamlingssteder på de enkelte virksomheder omfattet af producentansvar).

Læs nærmere beskrivelse af DPA, organisation og vedtægter for bestyrelsen, mv. på DPAs hjemmeside .  

Gebyr

DPA er gebyr-finansieret, dvs. virksomheder omfattet af producentansvar skal betale et årligt gebyr for at være registreret i producentregisteret. Gebyrerne er fastsat sådan, at de svarer til de faktiske omkostninger, som DPA-System har i forbindelse med drift af producentregisteret. 

Der skal betales et engangsgebyr for registrering i producentregistret. Gebyret er 1.000 kr., hvis det er første gang, producenten eller importøren registreres. Gebyret er 500 kr., såfremt virksomheden allerede er registreret i forbindelse med producentansvaret for batterier. 

Derudover betales et årligt mængdebaseret gebyr per kg markedsført mængde. Gebyrerne reguleres en gang årligt af Miljøstyrelsen og offentliggøres på DPAs hjemmeside.

En virksomhed omfattet af producentansvar kan vælge at varetage producentansvarets krav selv eller den kan overlade dele af sine forpligtelser til en kollektiv ordning. En kollektiv ordning er en privat virksomhed, hvor virksomheder kan tilkøbe løsninger af visse af de administrative og praktiske opgaver forbundet med producentansvar.

Læs mere om kollektive ordninger

De kollektive ordninger i Danmark er organiseret forskelligt og har forskelligt fokus afhængig af typen af elektrisk og elektronisk udstyr, som markedsføres. En kollektiv ordning skal give producenter og importører lige adgang til at være medlem og skal behandle alle medlemmer på lige vilkår. 

Se oversigten over kollektive ordninger.

Levetiden på elektronik kan forlænges ved at sælge eller give det væk til genbrug. Miljøstyrelsen anbefaler, at du kun videregiver eller sælger brugt elektronik, som er i god stand og virker. Ellers skal det afleveres som elektronikaffald.

Der kan være privatpersoner og firmaer, der giver sig ud for at ville genbruge elektronik, men som ulovligt eksporterer det som affald. Den bedste måde at undgå det på er ved kun at videregive elektronik, der er i god stand og virker.

I forbindelse med eksport af brugt elektronik gælder en række regler, som skal sikre, at der kun eksporteres brugt elektronik og ikke elektronik, som reelt er affald.

Læs Miljøstyrelsens vejledninger om eksport af brugt elektronik.