Spørgsmål og svar om producentansvar for batterier

Alle typer af batterier og akkumulatorer er som udgangspunkt omfattet af producentansvaret.

Ved batteri eller akkumulator forstås enhver elektrisk eller elektronisk energikilde, som dannes ved direkte omdannelse af kemisk energi, og som består af en eller flere primære battericeller.

Ved bærbart batteri eller bærbar akkumulator forstås:Ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

Ved knapcellebatteri forstås: Ethvert lille rundt bærbart batteri eller enhver lille rund bærbar akkumulator, hvor diameteren er større end højden, til anvendelse i specialudstyr såsom høreapparater, armbåndsure, mindre bærbart udstyr og nødstrøm.

Eksempler på bærbare batterier og akkumulatorer er AA- og AAA-batterier og batterier, der anvendes i fx mobiltelefoner, bærbare computere, batteridrevet håndværktøj, legetøj og husholdningsapparater som fx elektriske tandbørster, barbermaskiner og håndholdte støvsugere.

Ved bilbatteri og -akkumulator forstås: Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der leverer strøm til startmotorer, lygter og tændingsanlæg.

Ved industribatterier og -akkumulator forstås:Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der udelukkende er udviklet til industrielle eller erhvervsmæssige formål eller anvendes i enhver form for elektriske køretøjer

Ikke omfattet er batterier og akkumulatorer, som benyttes eller er indbyttet i:

 • Udstyr med tilknytning til beskyttelse af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og andet udstyr, bortset fra produkter der ikke er fremstillet til specifikt militære formål, eller
 • Udstyr, der er beregnet til opsendelse i rummet.

Ved producent eller importør forstås enhver i Danmark, som i første led erhvervsmæssigt markedsfører batterier eller akkumulatorer, herunder også hvis de er indbygget i udstyr eller køretøjer i Danmark.

Batterier og akkumulatorer importeret til virksomhedens eget brug er ikke omfattet af producentansvaret, men virksomheden har selv ansvaret for særskilt affaldshåndtering efter batteribekendtgørelsens krav. Vælger virksomheden at videresælge batterier og akkumulatorer indkøbt til eget forbrug, bliver virksomheden omfattet af producentansvar, da virksomheden i så fald markedsfører i Danmark og bliver importør som beskrevet ovenfor.

Se ”Hvilke batterier og akkumulatorer er omfattet af producentansvar?” ovenfor.

Kravene nævnt her er ikke udtømmende, og der henvises derfor til batteribekendtgørelsen og producentansvar for batterier.

Krav til producenter og importører af alle typer af batterier og akkumulatorer.

 • Registrering:  alle producenter og importører, der markedsfører batterier og akkumulatorer, skal registrere sig i producentregistret, som drives af Dansk Producentansvar (DPA), senest 14 dage før markedsføring. Oplysning om hvilken kategori batterier og akkumulatorer, man markedsfører, og om man opfylder producentansvaret kollektivt eller individuelt. 
 • Informationspligt:  i salgs- og informationsmateriale skal slutbrugere have en række oplysninger om batteriers og akkumulatorers virkninger på miljøet, genanvendelsesmuligheder og lignende. 
 • Særskilt håndtering og genanvendelse:  alle producenter og importører samt enhver, der håndterer udtjente batterier og akkumulatorer, skal sørge for, at batterierne og akkumulatorerne behandles forsvarligt og i overensstemmelse med de særlige krav, der stilles til håndteringen af de udtjente batterier og akkumulatorer. Det er blandt andet vigtigt at bemærke, at udtjente batterier og akkumulatorer ikke må bortskaffes ved deponering eller forbrænding. 

Krav til producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer

 • Betaling af afgift, der dækker kommunernes indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer. Bærbare batterier og akkumulatorer skal indsamles af kommunerne i borgernes nærhed, hvilket fx kan ske ved husstandsindsamling eller ved opstilling af batterikuber. 
 • Producenter og importører af bærbare batterier skal betale 6,00 kr. per kg markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer for denne indsamling. Betalingen opkræves af SKAT i forbindelse med, at producenterne og importørerne indberetter markedsførte mængder. 
 • Lade sig registrere hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på virk.dk
 • Efter den kommunale indsamling tildeler DPA de indsamlede batterier til producenter og importører efter deres markedsandel. Tildelingen sker ved, at producenter og importører eller de kollektive ordninger, der repræsenterer dem, får tildelt et antal kommunale opsamlingssteder for et år alt efter markedsandel og kommunernes forventede mængde indsamlede udtjente batterier og akkumulatorer. Producenterne skal herefter afhente batterierne på de kommunale opsamlingssteder og foranstalte særskilt håndtering. 
 • Afholde offentlige oplysningskampagner. Forpligtelsen afhænger af, hvor mange batterier og akkumulatorer producenten eller importøren markedsfører. Man kan også som producent eller importør gå sammen med andre og opfylde forpligtelsen sammen.

Krav til producenter og importører af industribatterier og -akkumulatorer

Industribatterier eller -akkumulatorer skal tilbagetages af producenter og importører, hvis: 

 • Producenten eller importøren markedsfører et nyt industribatteri. 
 • Producenten eller importøren oprindeligt har markedsført industribatteriet eller -akkumulatoren.

Yderligere kan slutbrugeren af udtjente industribatterier eller -akkumulatorer aflevere disse til distributører af industribatterier, der frivilligt ønsker at tilbagetage batterierne, eller slutbrugeren kan få dem anvist til håndtering af kommunen.

Industribatterier og -akkumulatorer skal være mærket med producentens navn.

Krav til producenter og importører af bilbatterier og akkumulatorer

Alle producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer skal oprette modtagepladser for tilbagetagning af udtjente bilbatterier og -akkumulatorer. 

Kravene til modtagepladsernes placering afhænger af, om producenten eller importøren tilbagetager individuelt eller kollektivt: 

1. Hvis producenten er medlem af en kollektiv ordning, skal der etableres modtagepladser max. 25 km fra byer, med mere end 20.000 indbyggere, og alle slutbrugere skal kunne aflevere udtjente bilbatterier inden for en afstand af 50 km. 

2. Hvis producenten ikke er medlem af en kollektiv ordning, skal slutbrugeren kunne aflevere batteriet:

 • til enhver distributør, der sælger ’producentens bilbatterier’, eller
 • til en modtageplads højst 50 km fra salgsstedet.

Producenter og importører eller kollektive ordninger skal ved registrering i producentregistret indberette adresser på de modtagepladser, hvor der tilbagetage udtjente bilbatterier og –akkumulatorer.

Desuden kan kommuner og distributører, værksteder, genanvendelsesvirksomheder tilbagetage bilbatterierne frivilligt. Herefter skal batterierne afleveres til producentordninger eller til virksomheder, der har en miljøgodkendelse til at opbevare bilbatterier.

Producenter og importører kan vælge at varetage deres opgaver individuelt eller gennem deltagelse i en kollektiv ordning – se nærmere nedenfor.

Der er kun indberetnings- og betalingspligt til SKAT for de bærbare batterier og akkumulatorer. Indberetnings- og betalingspligten omfatter alle bærbare batterier og akkumulatorer, uafhængigt af om de sælges i løs vægt eller som del af andet. 

Betalingspligten omfatter ikke bærbare batterier og –akkumulatorer, som er indbygget i:

 • Udstyr med tilknytning til beskyttelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og andet udstyr, bortset fra produkter der ikke er fremstillet til specifikt militære formål.
 • Udstyr, der er beregnet til opsendelse i rummet.

Producenter og importører skal efter udløbet af hver indberetnings- og betalingsperiode indberette mængden af bærbare batterier og akkumulatorer, der er markedsført i det foregående kalenderår, til SKAT. Indberetningen kan kun ske elektronisk via skat.dk. Producenten eller importøren skal derfor være tilmeldt TastSelv Erhverv, se nærmere på SKATs hjemmeside.

 • Indberetningen skal opdeles i de fire nedenstående typer batterier. Af den indberettede mængde opkræves en betaling. Betalingen skal ske elektronisk til SKAT via overførsel fra netbank. 
 • Hvis betalingen til SKAT er på under 50 kr. for en betalingsperiode, kan indbetalingen undlades. Der skal dog fortsat foretages indberetning af mængden til SKAT. Hvis der ingen mængde er, skrives der 0 i indberetningen. 
 • Ved manglende indberetning fastsætter SKAT producentens og importørens betaling foreløbigt til et skønsmæssigt beløb. Der betales et rykkergebyr for erindringsskrivelser samt renter.

Betalingen pr. kg markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer pris- og lønreguleres årligt. 

Betalingen til SKAT forfalder den 1. januar efter indberetnings- og betalingsperiodens udløb. Fristen for indberetning og indbetaling er senest den 15. februar.

Producentansvar betyder, at producenter og importører af skal organisere og finansiere tilbagetagning og håndtering af markedsførte produkter og udstyr, når det bliver til affald - samt registrere og indberette oplysninger til et producentansvarsregister.

I første omgang skal producenten eller importøren kontakte Dansk Producentansvar (DPA) med henblik på registrering i producentregistret. Producenten eller importøren kan også kontakte en kollektiv ordning, der kan varetage producentens eller importørens forpligtelser.

Man kan læse mere om reglerne i batteribekendtgørelsen, elektronikaffaldsbekendtgørelsen eller på producentansvar.dk

Det er producentens eller importørens pligt at undersøge, om udstyret er omfattet af reglerne om producentansvar. I tvivlstilfælde kan Dansk Producentansvar (DPA) vejlede.

DPA kan vejlede om, hvorvidt en producent eller importør er omfattet af producentansvar.

Se nærmere på producentansvar.dk.

Alle producenter og importører omfattet af producentansvar, skal være registreret i producentregistret, som drives af Dansk Producentansvar (DPA).

Nye producenter og importører har pligt til at lade sig registrere senest 14 dage før markedsføringen påbegyndes.

Registrering sker på DPA hjemmeside, og DPA fastlægger de nærmere retningslinjer og opkræver gebyrer for registrering m.v.

Bemærk særligt for bærbare batterier og akkumulatorer

Alle producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal desuden være registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på virk.dk. De skal også foretage årlig indberetning af mængden af bærbare batterier og akkumulatorer hos SKAT, hvis de markedsfører disse. På baggrund heraf skal de til SKAT betale et beløb pr. markedsført mængde bærbare batterier og akkumulatorer. Registrering vedrørende indberetning og betaling til SKAT skal foretages hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på virk.dk. Se mere herom nedenfor.

Man kan læse mere om reglerne, herunder registreringen, i batteribekendtgørelsen, elektronikaffaldsbekendtgørelsen eller på producentansvar.dk.

Dansk Producentansvar (DPA) er den private og selvejende non-profit organisation, som er nedsat af miljøministeren. DPA har fået overdraget en række opgaver med at administrere bl.a. batteri- og elektronikaffaldsbekendtgørelsen, herunder bl.a.:

 • Opretter og driver et producentregister.
 • Vejleder producenter og importører i forbindelse med registreringen og indberetning og om, hvorvidt producenter og importører samt deres produkter er omfattet af producentansvar.
 • Administrerer tildelingsordninger (afhentning af affald fra kommunale indsamlingssteder).
 • Modtager oplysninger om markedsførte, tilbagetagne mængder m.v.
 • Fastsætter sikkerhedsstillelsen, opkræver og disponerer over sikkerhedsstillelsen, administrerer tildelingsordningen for elskrot fra husholdninger (afhentning af affald fra kommunale indsamlingssteder).

Læs mere på Dansk Producentansvar.

For registrering og administration hos Dansk Producentansvar (DPA) skal producenter og importører betale gebyr. Gebyrerne er fastsat sådan, at de svarer til de faktiske omkostninger, som DPA forventes at få i forbindelse med administration og registrering. 

Der skal betales gebyr for registrering i producentregistret. Som engangsgebyr betales henholdsvis 500 kr., hvis producenten eller importøren allerede er registreret i forbindelse med producentansvaret for batterier eller elektrisk og elektronisk udstyr. Gebyret er derimod 1.000 kr., hvis det er første gang, producenten eller importøren registreres.

Derudover betales et gebyr per kg markedsført mængde. Gebyrerne reguleres en gang årligt af Miljøstyrelsen og offentliggøres på Dansk Producentansvars hjemmeside.

En kollektive ordning er en sammenslutning af producenter og importører, som man kan lade varetage bestemte opgaver for de enkelte producenter og importører.

Hvis den kollektive ordning ikke løser opgaverne som aftalt med producenten eller importøren og i henhold til lovgivningen, fritager det ikke producenten eller importøren, da denne i sidste ende har producentansvaret, og da det ikke kan overføres til andre.

Se nærmere på producentansvar.dk.