Overdragelse af ansvar for erhvervsaffald

Alle, der producerer affald, har ansvar for, at affaldet håndteres miljømæssigt forsvarligt.

Når der er tale om husholdningsaffald og forbrændings- og deponeringsegnet erhvervsaffald, er det kommunerne, der overtager ansvaret for behandling af det affald, de indsamler, fra borgerne og de affaldsproducerende virksomheder.

Producenter af genanvendeligt erhvervsaffald kan kun frigøres fra deres ansvar for behandling af affaldet ved selv at behandle det, eller ved at indgå en skriftlig aftale om overdragelse af affaldet med helt bestemte aktører, blandt andre indsamlingsvirksomheder. Aftalen skal angive affaldstype og mængder. Hvis ikke den affaldsproducerende virksomhed behandler sit genanvendelige erhvervsaffald korrekt eller overdrager til de bestemte aktører (til f.eks. indsamlingsvirksomheder), kan den straffes med bøde.

Indsamlingsvirksomheder, der har overtaget affaldet og ansvaret for behandling af affaldet, kan på samme måde også kun frigøres for ansvaret for affaldets behandling ved selv at behandle det, at overdrage affaldet til de bestemte aktører. De aktører, man med skriftlig aftale kan overdrage affaldet og ansvaret for dets behandling til, er:

  • Genanvendelsesanlæg eller anlæg, som forbereder affald til genbrug, der er registreret i Affaldsregistret.
  • Indsamlingsvirksomheder.
  • Virksomheder, som kan undlade at lade sig registrere efter bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.
  • Kommunale behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret.
  • Kommunale genbrugspladser eller kommunale ordninger for erhvervsaffald.

Affaldstransportører kan ikke overtage ansvaret for behandling af affaldet. Det er derfor vigtigt at vide, om man blot er affaldstransportør, eller om man har overtaget ansvaret for behandling af affaldet som indsamlingsvirksomhed. Det er også vigtigt for kunden af vide. Selv om man er en indsamlingsvirksomhed, kan man godt aftale med kunden, at man kun modtager og transporterer affaldet som affaldstransportør.

Hvis man alene transporterer affald fra en affaldsproducent til et modtageanlæg, har man ikke overtaget ansvaret for affaldets behandling. Selv om transportørens kunde (den affaldsproducerende virksomhed) har overgivet sit affald til transportøren, vil den affaldsproducerende virksomhed kunne straffes med bøde, hvis ikke det affald, som den har overgivet, i sidste ende modtages hos en af de aktører, som er nævnt i listen ovenfor. Og hvis affaldet aldrig bliver behandlet korrekt, men f.eks. ender med at blive læsset af i naturen, vil den affaldsproducerende virksomhed kunne ende med at skulle betale for behandlingen af affaldet og i visse tilfælde for oprydningen.

Som transportør må du derfor ikke håndtere affaldet på anden måde end at transportere det til den modtager, som du har aftalt med kunden at levere det til. Du må altså ikke blande det, sortere eller gøre andet med det.

Når du som indsamlingsvirksomhed har indgået en skriftlig aftale med en affaldsproducerende virksomhed eller en indehaver af affald om at overtage ansvaret for affaldets behandling, er det nu din indsamlingsvirksomhed , der har ansvaret for behandlingen affaldet. Det vil sige, at hvis du som indsamlingsvirksomhed ikke behandler det korrekt eller overdrager det til en af aktørerne på listen, vil din virksomhed risikere bødestraf og evt. erstatning for oprydning, hvis affaldet ender det forkerte sted.

En skriftlig aftale

Det kan enten være en kontrakt eller en faktura, hvor type og mængde af affald fremgår.