Godkendelse og registrering i Affaldsregistret

I skal godkendes og registreres i Affaldsregistret for at kunne agere som indsamlingsvirksomhed, og for at kunne overtage ansvaret for behandlingen af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse.

Hvis I bliver godkendt som indsamlingsvirksomhed, får I samtidig mulighed for at fungere som transportør. Det betyder, at I både kan tilbyde at overtage ansvaret for behandlingen af affald som indsamlingsvirksomhed eller tilbyde at transportere affald for andre, uden at overtage ansvaret for det.

Hvis I kun transporterer affald for andre uden at overtage ansvaret, er det den affaldsproducerende virksomhed, der vælger, hvor affaldet skal køres hen.

I skal søge om godkendelse og registrering i Affaldsregistret elektronisk via virk.dk.

Ansøgningen skal indeholde følgende, jf. affaldsregisterbekendtgørelsens § 16:

 1. Virksomheds navn.
 2. Virksomhedens adresse.
 3. E-mailadresse.
 4. Telefonnummer.
 5. CVR-nummer eller VAT-nummer eller tilsvarende centralt identifikationsnummer for virksomheder beliggende i udlandet.
 6. P-nummer (virksomheder beliggende i Danmark).
 7. Betalingsoplysninger på et gyldigt betalingskort til betaling af gebyrer.
 8. Dokumentation for indsamlerbevis, eller for kvalifikationer, som kan sidestilles hermed, tilhørende en medarbejder, herunder en ansat eller ejeren af virksomheden. Kravet om indsamlerbevis eller kvalifikationer, som kan sidestilles hermed, skal opfyldes, uanset hvilken form for affald, der indsamles.
 9. Angivelse af, hvilke affaldsfraktioner som virksomheden søger om at blive godkendt til at overtage ansvaret for.
 10. Angivelse af, hvorvidt virksomheden forbehandler sorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse og derfor søger om at blive godkendt som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg.
 11. Gyldig miljøgodkendelse, hvis en sådan er påkrævet.
 12. Evt. geografisk forretningsområde.
 13. Erklæring på tro og love om, at oplysningerne er korrekte.

Såfremt virksomheden har flere produktionsenheder, skal der i hver produktionsenhed være mindst én medarbejder med gyldigt indsamlerbevis ansat. Dog er dette ikke nødvendigt, hvis der i enheden er 9 eller færre medarbejdere ansat.

I skal betale et godkendelsesgebyr, et registreringsgebyr og et årligt gebyr. Hvis I også skal registreres i Affaldsregistret som f.eks. mægler, skal I betale et gebyr pr. type af virksomhed (kategori), I bliver registret som. I skal betale gebyr for hvert CVR nr. i hver kategori I er registret, selvom I har flere P-numre. Se de nuværende gebyrsatser. Gebyrerne skal betales, førend virksomheden kan registreres i Affaldsregistret. Betalingen sker elektronisk i Affaldsregistret med gyldigt betalingskort.

Energistyrelsen kan tilbagekalde jeres godkendelse eller undlade at godkende jeres indsamlingsvirksomhed, såfremt I groft eller gentagne gange forsømmer jeres forpligtelser ved håndteringen af det sorterede erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse.  

Hvis der sker ændringer af jeres virksomhed i forhold til det, som I har skrevet i ansøgningen, har I pligt til at opdatere jeres oplysninger senest 14 dage efter, at ændringerne er trådt i kraft. Det kan f.eks. være fordi I begynder at håndtere nye affaldsfraktioner, eller der er indført forbehandling. I bliver ikke opkrævet et gebyr for at foretage ændringer.

Jeres godkendelse skal fornys hvert 5. år. Husk at ansøge om en ny godkendelse, før den eksisterende udløber!

Søg om optagelse

Du kan søge om optagelse her..

P-nummer

P-nummeret hører til virksomhedens CVR-nummer. P-nummeret fortæller bl.a., hvor virksomheden er placeret.