Regulativer

Kommunerne har tre regulativer for deres affaldsordninger – ét generelt for husholdninger og ét generelt for erhverv og endeligt  et selvstændigt regulativ for jord, som er affald.

I regulativerne beskrives de affaldsordninger, der findes i de pågældende kommuner. Her er f.eks. fastsat, hvor erhvervsaffald til forbrænding og deponering må afleveres, og adgangen til genbrugspladser er også fastsat her.

Alle kommunernes regulativer på affaldsområdet kan findes i en fælles database. Databasen hedder NSTAR.

NSTAR

Alle kommunernes affaldsregulativer kan ses i en  database