Ordning for farligt affald

Hver kommune skal etablere en ordning for indsamling af farligt affald – det kan f.eks. være via genbrugspladserne, modtagestationer for farligt affald eller henteordninger.

Det ikke-genanvendelige farlige affald skal afleveres til den kommunale ordning for indsamling af farligt affald.

En affaldsproducerende virksomhed, der frembringer farligt affald, har mulighed for at søge om fritagelse fra at skulle bruge kommunens indsamlingsordning for farligt affald.

En virksomhed må aflevere op til 200 kg farligt affald på genbrugspladsen hvert år. Batterier og elektronisk udstyr er omfattet af en producentansvarsordning og tælles derfor ikke med i denne mængde.

Hvis en kunde henvender sig til dig og spørger, om du kan modtage ikke-genanvendeligt farligt erhvervsaffald – så skal du være opmærksom på, at du alene er transportør og derfor skal køre affaldet til det behandlingsanlæg, som kommunen har anvist til, eller til det behandlingsanlæg, som kunden selv har valgt, hvis kunden har opnået fritagelse fra brugen af kommunens indsamlingsordning.

Det genanvendelige farlige erhvervsaffald kan afleveres til andre indsamlingsvirksomheder, genanvendelsesanlæg, der er registreret i Affaldsregisteret, kommunale bahandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregisteret eller kommunale genbrugspladser.

Læs eventuelt mere om farligt affald .

Farligt affald

Affald, som står med fed skrift i Affaldsbekendtgørelsens bilag 2.

Det kan fx være:

  • kemikalier
  • olie
  • trykimprægneret træ eller
  • elektronik