Ordning for farligt affald

Hver kommune skal etablere en ordning for indsamling af farligt affald. Det kan f.eks. være på genbrugspladserne, modtagestationer for farligt affald eller henteordninger.

Det farlige erhvervsaffald, der ikke er egnet til materialenyttiggørelse, skal afleveres til den kommunale ordning for indsamling af farligt affald. Som omtalt ovenfor kan en virksomhed også aflevere op til 200 kg farligt affald på genbrugspladsen hvert år, så længe de er tilmeldt genbrugspladsordningen.

En affaldsproducerende virksomhed der frembringer farligt affald, har mulighed for at søge om fritagelse fra at skulle bruge kommunens indsamlingsordning for farligt affald. Dette kan den affaldsproducerende virksomhed gøre hvisden godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning. Dette kan fx ske ved, at den affaldsproducerende virksomhed har indgået aftale med et miljøgodkendt anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype. Dette fremgår af affaldsaktørbekendtgørelsen.

Hvis en affaldsproducerende virksomhed henvender sig til dig og spørger om du kan modtage erhvervsaffald, der ikke er egnet til materialenyttiggørelse skal du være opmærksom på, at du alene er transportør. Du skal derfor køre affaldet til det behandlingsanlæg som kommunen har anvist til og som den affaldsproducerende virksomhed har indgået en aftale med, om behandling af affaldet eller til det behandlingsanlæg som virksomheden selv har valgt, hvis virksomheden har opnået fritagelse fra brugen af kommunens indsamlingsordning.

Erhvervsaffaldet der er egnet til materialenyttiggørelse, kan afleveres til andre indsamlingsvirksomheder, til genanvendelsesanlæg eller kommunale behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret, eller til kommunale genbrugspladser. 

Læs mere om farligt affald.

Farligt affald

Affald, som står med fed skrift i Affaldsbekendtgørelsens bilag 2.

Det kan fx være:

  • kemikalier
  • olie
  • trykimprægneret træ eller
  • elektronik