Sammenblandinger

Du må gerne modtage blandede læs. Der skal dog være tale om erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse eller forbrænding.

Affaldsproducenter er forpligtede til at sortere deres affald til særskilt indsamling, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Fødevarer i originalemballage

Der er en særregel omkring madaffald i originalemballage.

Denne affaldsfraktion skal til et behandlingsanlæg, som kan adskille fødevarer og emballage og som kan sikre, at madaffaldet kan udsorteres og sikres høj reel genanvendelse, jf. affaldsbekendtgørelsen. Biogasanlægget skal behandle fødevarerne og herefter udsprede det på landbrugsjord.

Bygge- og anlægsaffald

Der gælder særlige regler om sortering af bygge- og anlægsaffald i affaldsbekendtgørelsen. Farligt affald, affald der indeholder problematiske stoffer og termoruder skal altid frasorteres af affaldsproducenten.

Resten af affaldet skal som minimum sorteres i følgende fraktioner:

  1. Natursten, f.eks. granit og flint.
  2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten).
  3. Beton.
  4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.
  5. Jern og metal.
  6. Gips.
  7. Stenuld.
  8. Jord.
  9. Asfalt.
  10. Blandinger af beton og asfalt.

Der er to undtagelser til kravet om sortering hos affaldsproducenten.

Hvis hele bygge- og anlægsarbejdet kun resulterer i op til 1 ton affald, behøver affaldsproducenten ikke at sortere det selv og det kan overlades til et sorteringsanlæg, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Hvis alt byggeaffaldet er egnet til materialenyttiggørelse, så kan dette sendes samlet til et sorteringsanlæg, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Hvis ikke din indsamlingsvirksomhed har godkendelse som forbehandlingsanlæg, kan du kun transportere det usorterede bygge- og anlægsaffald for kunden.