Sammenblandinger

Du må gerne modtage blandede læs. Der skal dog være tale om genanvendeligt affald. Affaldsproducenter er forpligtet til at kildesortere deres affald. De kan således ikke overdrage deres samlede affaldsproduktion til en indsamler, hvis deres affald også omfatter store dele forbrændingsegnet affald.

Du må også gerne blande forskellige affaldsfraktioner sammen, forudsat at de kan skilles ad igen, og at hver affaldsfraktion kan genanvendes, som om de aldrig har været blandet sammen. Det kan f.eks. være papir og plast, som forholdsvis nemt kan sorteres fra hinanden igen.

Fødevarer i originalemballage
Der er en særregel omkring fødevarer i originalemballage. Det kan f.eks. være kød i plastbakker.

Denne affaldsfraktion skal til et behandlingsanlæg, som kan adskille fødevarer og emballage, og som kan sikre, at fødevarerne kan udsorteres og leveres til et biogasanlæg. Biogasanlægget skal behandle fødevarerne og herefter udsprede det på landbrugsjord.

Bygge- og anlægsaffald
Der gælder særlige regler om sortering af bygge- og anlægsaffald. Se § 65 i Affaldsbekendtgørelsen . Farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder skal altid frasorteres af affaldsproducenten.

Resten af affaldet skal som minimum sorteres i følgende fraktioner:

 1. Natursten, f.eks. granit og flint.
 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten).
 3. Beton.
 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.
 5. Jern og metal.
 6. Gips.
 7. Stenuld.
 8. Jord.
 9. Asfalt.
 10. Blandinger af beton og asfalt.

Der er to undtagelser til kravet om kildesortering hos affaldsproducenten.

 • Hvis hele bygge- og anlægsarbejdet kun resulterer i op til 1 ton affald, behøver affaldsproducenten ikke at kildesortere det selv. Det kan overlades til et sorteringsanlæg.
 • Hvis alt byggeaffaldet er egnet til materialenyttiggørelse, så kan dette sendes samlet til et sorteringsanlæg.

Hvis ikke din indsamlingsvirksomhed har godkendelse som forbehandlingsanlæg, kan du kun transportere det usorterede bygge- og anlægsaffald for kunden.