Materialenyttiggørelse

Du må håndtere erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse og forbrænding, men ikke affald egnet til deponering.

Med materialenyttiggørelse menes, at affaldet gennemgår én af disse behandlingsformer:

  • Forberedelse med henblik på genbrug,
  • Genanvendelse,
  • Anden endelig materialenyttiggørelse, eller
  • Forbehandling til de nævnte behandlingsformer.

Behandlingsformerne er prioriterede efter affaldshierarkiet, hvor f.eks. forberedelse med henblik på genbrug har højere prioritet end genanvendelse osv. Se mere om affaldshierarkiet.

Forberedelse med henblik på genbrug

Det kan f.eks. være rensning af mursten fra nedrevne bygninger eller rengøring af flasker. Læs mere om forberedelse med henblik på genbrug.

Genanvendelse

Det kan f.eks. være smeltning af glasflasker og flaskeskår til produktion af nye flasker eller andre glasprodukter. Genanvendelse vil i de fleste tilfælde ikke være lige så godt for miljøet som forberedelse med henblik på genbrug. Det vil dog være bedre end anden endelig materialenyttiggørelse.

Læs mere om genanvendelse.

Anden endelig materialenyttiggørelse

Der er tale om anden endelig materialenyttiggørelse, når affaldet bruges for sidste gang som opfyld eller erstatningsmateriale. Man skal her være opmærksom på, at affaldet reelt skal gøre nytte.

Der kan f.eks. være tale om spredning af slam og gips på landbrugsjord, med positiv effekt for jordmiljøet.

Denne form for materialenyttiggørelse er typisk dårligere for miljøet, end hvis materialerne blev genanvendt, men det er dog bedre end bortskaffelse ved forbrænding eller deponering.

Læs mere om anden endelig materialenyttiggørelse.  

Forbehandling

Det kan f.eks. være sortering af blandede tørre fraktioner eller vask af glasaffald inden omsmeltning.

Direkte genbrug

Direkte genebrug er ikke det samme som forberedelse med henblik på genbrug. Ved direkte genbrug er der ikke tale om en affaldsbehandlingsform, men i stedet affaldsforebyggelse. Ved at genbruge noget direkte er der derfor ikke tale om affald. Det er derfor slet ikke omfattet af de regler, der beskrives på disse sider, fordi reglerne her kun omfatter ting, der er blevet til affald.

Der findes masser af brugte ting og genstande, som ikke er blevet til affald. For at noget er blevet til affald, kræver det, at ejeren skiller sig af med det, agter at skille sig af med det eller er forpligtet til at skille sig af med det.

Ting, der ikke er blevet til affald, er ikke omfattet af reglerne om affald og kan sælges frit af alle og til alle, med de begrænsninger som i øvrigt følger af andre love.

Forbrænding

Ved forbrændingsegnet affald forstås affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf gver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter således ikke: 

a) Affald, der efter lovgivningen, er forbudt at forbrænde, 

b) Affald, der efter lovgivning, herunder regulativt vedtaget af kommunalbestyrelsen, skal indsamles eller anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, herunder deponering eller som konkret anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, herunder deponering.