Transport af farligt affald

Når man transporterer farligt affald ad vej skal man, hvis det farlige affald samtidig er farligt gods, følge de generelle regler omkring transport af farligt gods. Reglerne findes i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

Det betyder f.eks., at chaufføren skal have et ADR-bevis (grundbevis) og at bilen skal være udstyret med forskellige udstyr, f.eks. brandslukningsudstyr.

Virksomheder, som formidler leverance af farligt affald fra affaldsproducenten til modtager (mæglere), og virksomheder, som formidler leverancen og endvidere køber/sælger ejendomsretten til affaldet uden at tage ansvar for affaldets videre håndtering (forhandlere) og derfor ikke har indberetningsforpligtelse efter affaldsdatabekendtgørelsen, skal føre register over formidling og køb/salg. Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i mindst 3 år, jf. affaldsdatabekendtgørelsen.

Vær specielt opmærksom på, at der kan være forskel på emballering af det farlige affald, når det opbevares på virksomheden og når det transporteres.

Affaldsbekendtgørelsen

Læs Affaldsbekendtgørelsen