Transport af farligt affald

Når man transporterer farligt affald ad vej, skal man - hvis det farlige affald samtidig er farligt gods - følge de generelle regler omkring transport af farligt gods. Reglerne findes i Justitsministeriets bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

Det betyder f.eks., at chaufføren skal have et ADR-bevis (grundbevis), og at bilen skal være udstyret med forskellige udstyr, f.eks. brandslukningsudstyr. I nogle tilfælde er erhvervsmæssig transport af farligt gods undtaget fra dele af de generelle regler under bestemte forudsætninger. F.eks. er der undtagelser ved transport af farligt gods hvis den samlede mængde af farligt gods er under græseværdi i henhold til ADR kap. 1.1.3.6 (en frimængde).

Hvis du transporterer farligt affald, eller du er mægler/forhandler, skal du føre register over det farlige affald, du transporterer.

Registeret skal indeholde:

  •          Affaldstype, EAK-kode
  •          Mængde
  •          Affaldsproducent, dvs. hvem har frembragt affaldet
  •          Afleveringssted, dvs. hvor er affaldet kørt hen

  Registret og dokumentation skal gemmes i 3 år.

  Vær specielt opmærksom på, at der kan være forskel på emballering af det farlige affald, når det opbevares på virksomheden, og når det transporteres. 

Affaldsbekendtgørelsen

Læs Affaldsbekendtgørelsen