Farligt affald

Farligt affald er i affaldsbekendtgørelsen defineret som:

"Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2 og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 3. Som farligt affald anses endvidere affald som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 3."

Farligt affald kan f.eks. være sundhedsfarligt eller skadeligt for miljøet. Det kan også være brandfarligt eller eksplosivt.

I listen over affald, som findes i affaldsbekendtgørelsens bilag 2, er farligt affald markeret med fed skrift.

Farligt affald kan opdeles i affald der er egnet til materialenyttiggørelse og affald der ikke er egnet til materialenyttiggørelse.

Affaldsbekendtgørelsen

Læs Affaldsbekendtgørelsen.