Affaldslister

Reglerne for eksport af affald er ikke kun forskellige efter hvilket land I vil eksportere til. Reglerne afhænger også af, om det affald I ønsker at eksportere, står på en af listerne til Transportforordningen og hvilken liste affaldet står på.

Affaldet i Transportforordningen er primært opdelt således:

  1. Affald der specifikt fremgår af Transportforordningens bilag III og III B, dvs. affaldstyper der er ikke-farligt og typisk miljømæssigt og håndteringsmæssigt uproblematiske.
  2. Problematiske affaldstyper, der er nævnt i Transportforordningens Bilag IV.
  3. Affald der ikke fremgår af nogle af bilagene, dvs. "ulistet".
  4. Affald der fremgår af listerne men er blandet.

Det har betydning om affaldet passer præcist med beskrivelsen af én indgang (kode) på et af bilagene. Affald der fremgår af bilag III (ofte kaldet ’grøn liste’) kan som udgangspunkt eksporteres uden forudgående godkendelse men kun, hvis det kan indeholdes på én indgang. Hvis affaldet består af en blanding af mere end én indgang, findes supplerende regler i bilag IIIA om, at nogle blandinger kan overføres uden forudgående godkendelse og i modsat fald er blandingen anmeldepligtig.

Materialerne i en udtjent kunstgræsbane (plastik, gummi og sand) vil f.eks. ikke kun være nævnt under indgang B3010 – plastaffald – på bilag III men vil også indeholde gummi og sand, og er derfor ikke omfattet af én indgang. Det er derfor en blanding og der er krav om forudgående godkendelse.

Affaldet må heller ikke udvise farlige egenskaber, fx på grund af et indhold af farlige stoffer. Så skal der også indhentes godkendelse.

Vurderingen af hvilket bilag affaldet fremgår af, kaldes klassificering af affald. Hvis I er i tvivl om hvilken klassificering affaldet har skal I kontakte kommunen, som fører tilsyn med eksport af affald. Dette gælder også for ikke-farligt affald til materialenyttiggørelse, f.eks. papir, pap og plast. 

Læs mere om klassificering af affald.

Transportforordningen

Læs Transportforordningen.