Affaldsdirektivet

Hvad der er affald og hvordan affald håndteres, er et fælleseuropæisk anliggende.

EU har fastsat de overordnede rammer for affaldsreguleringen i affaldsdirektivet og andre regler for specifikke affaldsfraktioner og overførsel af affald. Reglerne skal sikre miljøbeskyttelsen men skal også sikre, at de virksomheder som beskæftiger sig med affald, har så ens vilkår som muligt.

Dansk lovgivning opfylder de overordnede EU-rammer. Nogle regler er fælles i EU, andre er udtryk for et nationalt valg ved omsætning til nationale regler. Det er den danske lovgivning, der skal følges i Danmark. Den eneste undtagelse er europæiske forordninger som f.eks. Transportforordningen, da disse gælder på lige vilkår med landenes egen lovgivning.

Et centralt emne i affaldsdirektivet er affaldshierarkiet som angiver, hvordan man som udgangspunkt opnår det bedste samlede miljømæssige resultat, når man skal håndtere og behandle affald.

Se Affaldshierarkiet.

Der er fem niveauer i affaldshierarkiet, men kun fire af dem omhandler affaldshåndtering:

  1. Forebyggelse: Tiltag der reducerer mængden af affald der produceres. Der er derfor ikke tale om affaldshåndtering ved dette niveau, da genstandene ikke er blevet til affald endnu.
  2. Forberedelse med henblik på genbrug: Genstande der er blevet til affald vaskes, renses eller klargøres på en måde, så de kan sælges igen om produkter. Det kunne f.eks. være rengøring af glasflasker
  3. Genanvendelse: Materialet i produkter anvendes igen i produktionen af nye produkter bestående af samme materiale. Det kunne f.eks. være omsmeltning af glas til nye flasker.
  4. Anden nyttiggørelse: Det kan f.eks. være forbrænding men det kan også være anden materialenyttiggørelse, som f.eks. at nedknust beton bliver brugt som erstatningsmiddel under en ny vej.
  5. Bortskaffelse: Det kan f.eks. være deponering eller anden operation, hvor man ikke får en nytte ud af affaldet.

EU-Kommissionen har udarbejdet en vejledning om nøglebegreber inden for affaldsjuraen. Læs vejledningen.