Grønlistet affald til ikke-OECD lande

Grønlistet affald til ikke-OECD lande

Ved eksport af grønlistet affald til nyttiggørelse i et ikke-OECD-land, er det nødvendigt at undersøge, hvilke regler der gælder for det land, der eksporteres til. Det skyldes, at der ikke er fælles regler for alle ikke OECD-lande, men at reglerne er forskellige fra land til land.

Reglerne er beskrevet i bilaget til Den grønne forordning. I bilaget til Den grønne forordning er der ud for hvert enkelt land markeret, om eksport af affald til det pågældende land:

a) Er forbudt
b)  Om eksporten kræver forudgående anmeldelse og samtykke, eller
c) Skal følge proceduren for grønlistet affald og derfor alene kræver ledsagelse af et udfyldt bilag VII.

Nogle lande har også skrevet, om de har særlige krav i deres egen lovgivning, som skal følges ved eksporten til dette land. Det står under kolonne d i tabellen for landet. Det er bestemmelseslandet, der håndhæver disse regler, og spørgsmål om reglerne kan stilles til myndighederne i det pågældende land.

Hvis et land ikke findes på bilaget til Den grønne forordning betyder det, at anmeldelsesproceduren gælder for eksport til dette land.

Nogle lande har indført importforbud for visse typer grønlistet affald uden at dette kan ses i den "grønne forordning". Når et land har indført et forbud mod import, gælder dette importforbud, uanset om det fremgår af den "grønne forordning". Det betyder, at en eksport til landet også vil være ulovlig efter de regler, der gælder i Danmark.

Information om regler fra specifikke lande

Eksporten skal følge proceduren i Transportforordningens (nr. 1013/2006) artikel 18, og affaldet skal derfor ledsages af Transportforordningens bilag VII, ligesom det er udgangspunktet  ved enhver anden eksport af grønlistet affald til ikke-OECD lande. De kinesiske myndigheder har indført forbud mod import af bl.a. brugt plastik herunder brugt landbrugsplast. Pr. 1. januar 2021 indføres yderligere restriktioner. For nærmere information henvises til miljømyndighederne i henholdsvis Kina og Hong Kong.

I Kommissionens forordning nr. 1418/2007 (kaldet "den grønne forordning") findes under hvert land en liste over grønlistet affald, hvor affaldet er opdelt i fire kolonner, a – d (se mere om de enkelte kolonner i forordningen og på siden om eksport af grønlistet affald til ikke-OECD lande).

Der optræder intet affald i kolonne b og c for eksport til Kina. De fraktioner, der findes i kolonne a, er der forbud mod at eksportere, og dem, der findes i kolonne d, kan eksporteres fra EU i henhold til artikel 18 i Transportforordningen, men skal desuden følge nationale regler i importlandet.

EU kommissionens hjemmeside Waste shipment

Gå til de nye retningslinjer for import af plastaffald til Hong Kong

Ud over kravene i den grønne forordning, stiller henholdsvis Kinas og Hong Kongs miljømyndigheder visse yderligere krav til import. Inden der overføres grønlistet affald til Kina og Hong Kong, er det derfor vigtigt at tage kontakt til de respektive miljømyndigheder for at undgå, at affaldet bliver afvist, når det kommer frem.

Hong Kong importerer ikke papiraffald, da det ikke er muligt at facilitere genanvendelse. Det er dog muligt at eksportere grønlistet papiraffald via Hongkong, til andre steder hvor papiraffald vil kunne genanvendes.

For nærmere information henvises der til miljømyndighederne i henholdsvis Kina og Hong Kong:

Ministry of Ecology and Environment of the People’s Republic of China

Environmental Protection Department the Government of the Hong Kong Special Administrative Region

De hollandske myndigheder har beskrevet importforbuddet her

Pakistans Klimaministerie "The Ministry of Climate Change" (MOCC) har i september 2020 meddelt en særlig procedure som gælder for alt affald omfattet af Baselkonventionen.

Det betyder, at alle grønlistede affaldsfraktioner som udgangspunkt også skal følge proceduren (substep 2.5). Gå til Pakistans standard procedure "Standard Operating Procedure" (SOP).