Hvilke blanketter skal fremsendes sammen med anmeldelsen?

Til alle anmeldelser skal der udover bilag 1A og bilag 1B følge en række relevante blanketter. Hvilke blanketter der skal med, afhænger af den konkrete sag. Herunder kan du læse om en blanket og samtidigt se hvilke anmeldelser blanketten hører til.

Liste med bilag

For overførsler af affald, der er omfattet af anmeldelseskravet, skal der indgås en kontrakt mellem anmelderen og modtageren med henblik på nyttiggørelse eller bortskaffelse af det anmeldte affald. Dokumentation for denne kontrakt eller en erklæring, der godtgør dens eksistens i overensstemmelse med bilag 1A, skal gives til de berørte kompetente myndigheder på anmeldelsestidspunktet.

Blanketter til udfyldelse af kontrakt:

Blanketterne i en engelsk version:

Efter transportforordningens bilag II, del 1, nr. 7 og 13, skal der i en anmeldelse vedlægges dokumentation for, at de påtænkte transportører er registreret til affaldstransport. I forbindelse med behandlingen af en anmeldelse om overførsel af affald påser Miljøstyrelsen på den baggrund, at der er indsendt dokumentation for at de vognmandsvirksomheder, der påtænkes anvendt til vejtransport af affaldet i Danmark, er registreret som transportør eller indsamlingsvirksomhed i Affaldsregistret.

Ovenstående dokumentation kan fremsendes i form af en af følgende muligheder:

Miljøstyrelsen foretrækker, at den fremsendte dokumentation er i form af en erklæring.

Det bør af listen over fragtførere på en anmeldelse være markeret/angivet, hvilke af virksomhederne der skal udføre vejtransport i Danmark.

Opmærksomheden henledes på at alle affaldstransportører med egen vognmandstilladelse skal være registreret i Affaldsregistret, og at det er den vognmandsvirksomhed, der faktisk udfører transporten, som registreringspligten påhviler. Hvis vognmandsvirksomheden der anvendes til vejtransport af affald i Danmark ikke er registreret som transportør eller indsamlingsvirksomhed i Affaldsregistret, kan det udløse en bøde.

Affaldsregistret varetages af Energistyrelsen.

På Miljøstyrelsens hjemmeside findes der mere information om transport af affald.

Opdateret d. 9. februar 2022

Husk at påføre notifikationsnummer på kommunebrevet

Ved fremsendelse af en anmeldelse om overførsel af affald, hvor Danmark er afsendelsesland, skal anmeldelsen ledsages af en bekræftelse fra den kommune, hvori affaldsproducenten er beliggende. Kommunen skal her bekræfte affaldets klassificering i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af elektrisk og elektronisk udstyr1.

Kommunen påser således, at reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr overholdes, herunder at de relevante regler i Transportforordningen og affaldsbekendtgørelsen overholdes.

Kommunebrevet skal beskrive det specifikke affald oplyst i anmeldelsesformularens (bilag 1A) blok 12, 13 og 14:

 • Affaldsbeskrivelsen i blok 12
 • Affaldets fysiske karakteristik i blok 13
 • Affaldets klassificering i blok 14:
  • Basel kode/OECD kode
  • EAK kode(r)
  • Y-kode (r) 
  • H-kode (r)
  • Evt. UN-numre og UN-klasser

Såfremt kommunen ikke kan bekræfte den klassificering, som anmelder har oplyst, skal kommunen i stedet anføre den korrekte klassificering.

Hvis anmeldelsen omhandler eksport af træ til R1-operation skal kommunen tillige lave en § 4 erklæring2 og en § 13 erklæring3.

 

 

1 BEK nr. 1031 af 27/05/2021 om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

2 § 4 i BEK. nr. 2159 af 09. december 2020 (Bekræftelse på, at det farlige affald er forbrændingsegnet).

3 § 13 i BEK. nr. 2159 af 09. december 2020 (Bekræftelse på, at affaldshåndteringen sker i overensstemmelse med affaldshierarkiet).

For overførsler af affald, der er omfattet af anmeldelseskravet, skal der stilles finansiel sikkerhed eller tilsvarende forsikring, der dækker følgende:

a) Transportomkostninger

b) Omkostningerne ved nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder eventuelle nødvendige midlertidige behandlinger

c) Omkostninger i forbindelse med oplagring i 90 dage.

Den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring skal dække omkostninger i forbindelse med:

1) Tilfælde, hvor en overførsel eller nyttiggørelse eller bortskaffelse ikke kan gennemføres som planlagt, jf. artikel 22

2) Tilfælde, hvor en overførsel eller nyttiggørelse eller bortskaffelse er ulovlig, jf. artikel 24.

Den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring stilles af anmelderen eller af en anden fysisk eller juridisk person på dennes vegne og skal være gyldig på anmeldelsestidspunktet eller senest på det tidspunkt, hvor overførslen påbegyndes.

Der skal fremsendes en finansiel sikkerhedsstillelse sammen med anmeldelsen.

Udgangspunktet for sikkerhedsstillelsen er 3.000,- kr. pr. ton affald, men i nogle tilfælde, er det er muligt at få nedsættelse af sikkerhedsstillelsen.

Blanketter til udfyldelse af sikkerhedsstillelse:

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse ved importsag uden for EU

Collateral - sikkerhedsstillelse (Engelsk version)

Hvis anmelder ikke er producent eller indsamler, er det muligt at handle på vegne af en anden med en skriftlig fuldmagt. I så fald skal anmelder være registreret som forhandler eller mægler i Affaldsregistret.

Ved eksport af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, skal indsamleren være registreret og godkendt i Affaldsregistret. En registreret indsamler behøver ikke fuldmagt for at være anmelder.

Ved eksport af alle andre affaldstyper kræves fuldmagter mellem anmelderen og affaldsproducenten og en oversigt over alle affaldsproducenterne. Fuldmagterne skal være dateret og underskrevet af affaldsproducenten.

Der kan i særlige tilfælde gives fritagelse for udarbejdelse af fuldmagter. Ved spørgsmål kontakt os

Blanketter til udfyldelse af fuldmagt: