Elektronikaffald

Miljøstyrelsen kræver følgende dokumentation for kvalitet, sammensætning, oprindelse og behandlingsprocesser.

Vejledninger

1. En beskrivelse af affaldets oprindelse og om det stammer fra husholdninger eller erhverv.

2. En beskrivelse af affaldet ud fra kategorierne i batteribekendtgørelsen; bærbare, industribatterier eller bilbatterier.

3. Derudover beskrives indsamling og evt. kildesortering, modtagekontrol, modtagekrav samt hvilke typer batterier der er relevante for notifikationen (blysyrebatterier, nikkelcadmiumbatterier, mm). Hvis der er flere input, beskrives alle input EAK strømme. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde en liste med EAK-koder.

4. Derudover en beskrivelse af om affaldet kan indeholde POP-stoffer1.

5. En beskrivelse af processen hos affaldsproducenten. Hvis det er en kompliceret proces, kan der vedlægges et procesdiagram.

6. En beskrivelse af processen hos affaldsbehandleren, samt dennes kvalitetskontrol og modtagekrav. Hvis det er en kompliceret proces, kan der vedlægges et procesdiagram.

7. En beskrivelse af hvad der sker med de forskellige fraktioner af affaldet, og hvor stor en procentdel der endeligt genanvendes og/eller hvor stor en procentdel der nyttiggøres/bortskaffes. Til dette kan et R12 skema med fordel anvendes. Et R12 skema kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

8. Modtager- og afsenderanlæggenes miljøgodkendelser.

9. I eksportsager kræves der et kommunebrev til klassificering af affaldet. Du kan læse mere om hvad et kommunebrev skal indeholde på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Miljøstyrelsen kan kræve yderligere information omkring affaldet, hvis det vurderes relevant i forhold til at vurdere den konkrete sag.

1 jf. bilag IV i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF med senere ændringer.

1. En beskrivelse af affaldets oprindelse og om det stammer fra husholdninger eller erhverv.

2. Derudover beskrives indsamling og evt. kildesortering, modtagekontrol, modtagekrav samt hvilke fraktioner elektronik der er relevante for notifikationen1.

3. Derudover en beskrivelse af om affaldet kan indeholde POP-stoffer2.

4. Såfremt en del af affaldet stammer fra erhverv skal der foreligge en kontrakt eller kundeliste.

5. En beskrivelse af processen hos affaldsproducenten. Hvis det er en kompliceret proces, kan der vedlægges et procesdiagram.

6. En beskrivelse af processen hos affaldsbehandleren, samt dennes kvalitetskontrol og modtagekrav. Hvis det er en kompliceret proces, kan der vedlægges et procesdiagram.

7. En tabel til beskrivelse af affaldets sammensætning. Tabellen nedenunder viser en sammensætningstabel med eksempler på mulige fraktioner:

Fraktion

% af den samlede mængde

Udstyr til temperaturudveksling

 

Skærme

 

Lyskilder

 

Stort udstyr

 

Småt udstyr

 

Småt IT- og telekommunikationsudstyr

 

Fotovoltaiske paneler

 

8. En beskrivelse af hvad der sker med de forskellige fraktioner af affaldet, og hvor stor en procentdel der nyttiggøres/bortskaffes. Til dette kan et R12 skema med fordel anvendes. Et R12 skema kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

9. Modtager- og afsenderanlæggenes miljøgodkendelser.

10. I eksportsager kræves der et kommunebrev til klassificering af affaldet. Du kan læse mere om hvad et kommunebrev skal indeholde på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Miljøstyrelsen kan kræve yderligere information omkring affaldet, hvis det vurderes relevant i forhold til at vurdere den konkrete sag.

Elektronikaffaldsbekendtgørelsen
2 jf. bilag IV i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF med senere ændringer.