Tekniske vejledninger

Miljøstyrelsen har udviklet en række tekniske vejledninger, der indeholder de krav Miljøstyrelsen stiller til de tekniske informationer der skal medfølge en anmeldelse. De tekniske vejledninger går på en bestemt affaldsfraktion samt hvilken behandling affaldet skal til.

Som anmelder skal vælges den teknisk vejledning, der er relevant for affaldsfraktionen samt behandling.

Træaffald

Miljøstyrelsen kræver følgende dokumentation for kvalitet, sammensætning, oprindelse og behandlingsproces for affaldstræ til nyttiggørelse. Vejledningen gælder for en R1 operation.

1. En beskrivelse af affaldets oprindelse, inklusiv hvilke industrier affaldet stammer fra, samt om en del af affaldet stammer fra husholdninger. Hvis der er flere input, beskrives alle input EAK strømme. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde en liste med EAK-koder.

2. Derudover beskrives indsamling og evt. kildesortering, modtagekontrol, modtagekrav samt hvilke typer træ der er relevante for notifikationen (f.eks. udendørs træ, trykimprægneret træ)

3. Derudover en erklæring på at affaldet ikke indeholder destruktionspligtige stoffer eller POP-stoffer1Erklæring vedrørende destruktionspligtige stoffer og brændværdi kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

4. En beskrivelse af processen hos affaldsproducenten. Hvis det er en kompliceret proces, kan der vedlægges et procesdiagram.

5. En beskrivelse af processen hos affaldsbehandleren (f.eks. om der forekommer en sortering eller neddeling inden forbrænding). Hvis det er en kompliceret proces, kan der vedlægges et procesdiagram.

6. Derudover en beskrivelse af hvordan der bliver taget prøver af affaldet samt hvordan og hvor ofte (pr. mængde) der tages analyser samt affaldsbehandlerens kvalitetskontrol og modtagekrav.

7. En analyse af træet baseret på en repræsentativ prøve af affaldet, b.la. for indholdet af tungmetaller, brændværdi, aske og PCB. Den fremsendte analyse skal være i overensstemmelse med affaldet i notifikationen.

8. En sammensætningstabel til beskrivelse af affaldets sammensætning. Tabellen nedenunder viser en sammensætningstabel med eksempler på mulige fraktioner:

Fraktion

% af den samlede mængde

Farligt træaffald

 

Jord/sten/sand

 

Jern

 

9. Repræsentative billeder af affaldet.

10. En beskrivelse af hvor stor en del af affaldet der nyttiggøres, samt hvad der sker med den resterende mængde af affaldet, f.eks. udsorterede metaller. Ved R12 notifikationer kan dette erstattes af et R12-skema. R12 skema samt R12 erklæring kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

11. Modtager- og afsenderanlæggenes miljøgodkendelser.

12. I eksportsager kræves oplysning om energieffektiviteten hos det udenlandske forbrændingsanlæg.

13. I eksportsager kræves der et kommunebrev til klassificering af affaldet. Du kan læse mere om hvad et kommunebrev skal indeholde på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Miljøstyrelsen kan kræve yderligere information omkring affaldet, hvis det vurderes relevant i forhold til at vurdere den konkrete sag.

1 jf. bilag IV i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF med senere ændringer.

Miljøstyrelsen kræver følgende dokumentation for kvalitet, sammensætning, oprindelse og behandlingsproces for træaffald til nyttiggørelse. Vejledningen gælder for en R3 operation. 

1. En beskrivelse af affaldets oprindelse, inklusiv hvilke industrier affaldet stammer fra, samt om en del af affaldet stammer fra husholdninger. Hvis der er flere input, beskrives alle input EAK strømme. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde en liste med EAK-koder.

2. Derudover beskrives indsamling og evt. kildesortering, modtagekontrol, modtagekrav samt hvilke typer træ der er relevante for notifikationen (f.eks. indendørs træ, produktionsspild).

3. Derudover en erklæring på at affaldet ikke indeholder PCB, PCT, PCP eller POP eller andre destruktionspligtige stofferErklæring vedrørende destruktionspligtige stoffer og brændværdi kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

4. En beskrivelse af processen hos affaldsproducenten. Hvis det er en kompliceret proces, kan der vedlægges et procesdiagram.

5. En beskrivelse af processen hos affaldsbehandleren, samt dennes kvalitetskontrol (f.eks. hvor ofte og hvordan der tages prøver og analyseres) og modtagekrav. Hvis det er en kompliceret proces, kan der vedlægges et procesdiagram.

6. En sammensætningstabel til beskrivelse af affaldets sammensætning. Tabellen nedenunder viser en sammensætningstabel med eksempler på mulige fraktioner:

Fraktion

% af den samlede mængde

Ikke farligt træaffald

 

Jord/sten/sand

 

Jern

 

7. En analyse af træet baseret på en repræsentativ analyse af affaldet, b.la. for indholdet af tungmetaller, PCB, PCT og PCP. Den fremsendte analyse skal være i overensstemmelse med affaldet i notifikationen.

8. Repræsentative billeder af affaldet.

9. En beskrivelse af hvad det nyttiggjorte træ skal anvendes til efter oparbejdning (f.eks. spånplader), samt hvor stor en procentdel af affaldet der nyttiggøres.

10. En beskrivelse af hvad der sker med den resterende mængde af affaldet, f.eks. udsorterede metaller samt om en del af træet går til forbrænding på internt energianlæg. Ved R12 notifikationer kan dette erstattes af et R12-skema. R12 skema samt R12 erklæring kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

11. Modtager- og afsenderanlæggenes miljøgodkendelser.

12. I eksportsager kræves der et kommunebrev til klassificering af affaldet. Du kan læse mere om hvad et kommunebrev skal indeholde på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Miljøstyrelsen kan kræve yderligere information omkring affaldet, hvis det vurderes relevant i forhold til at vurdere den konkrete sag.

Miljøstyrelsen kræver følgende dokumentation for kvalitet, sammensætning, oprindelse og behandlingsproces for træaffald til bortskaffelse. Vejledningen gælder for en D10 operation. 

1. En beskrivelse af affaldets oprindelse, inklusiv hvilke industrier affaldet stammer fra, samt om en del af affaldet stammer fra husholdninger. Hvis der er flere input, beskrives alle input EAK strømme. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde en liste med EAK-koder.

2. Derudover beskrives indsamling og evt. kildesortering, modtagekontrol, modtagekrav samt hvilke typer træ der er relevante for notifikationen (f.eks. trykimprægneret træ).

3. Derudover en beskrivelse af om affaldet kan indeholde PCB, PCT, PCP eller andre POP-stoffer.

4. En beskrivelse af processen hos affaldsproducenten. Hvis det er en kompliceret proces, kan der vedlægges et procesdiagram.

5. En beskrivelse af processen hos affaldsbehandleren (f.eks. om der forekommer en sortering eller neddeling inden forbrænding), samt dennes kvalitetskontrol (f.eks. hvordan og hvor ofte der analyseres) og modtagekrav. Hvis det er en kompliceret proces, kan der vedlægges et procesdiagram.

6. En sammensætningstabel til beskrivelse af affaldets sammensætning. Tabellen nedenunder viser en sammensætningstabel med eksempler på mulige fraktioner:

Fraktion

% af den samlede mængde

Farligt træ

 

Jern

 

7. En analyse af træet baseret på en repræsentativ prøve af affaldet. Den fremsendte analyse skal være i overensstemmelse med affaldet i notifikationen.

8. Repræsentative billeder af affaldet.

9. En beskrivelse af hvad der sker med den resterende mængde af affaldet efter forbrænding, f.eks. at x% aske deponeres. Det er IKKE nødvendigt at indsende et R12 skema.

10. Modtager- og afsenderanlæggenes miljøgodkendelser.

11. I eksportsager kræves der et kommunebrev til klassificering af affaldet. Du kan læse mere om hvad et kommunebrev skal indeholde på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Miljøstyrelsen kan kræve yderligere information omkring affaldet, hvis det vurderes relevant i forhold til at vurdere den konkrete sag.

Jordaffald

Miljøstyrelsen kræver følgende dokumentation for kvalitet, sammensætning, oprindelse og behandlingsprocesser for jordaffald til nyttiggørelse. Vejledningen gælder for en R5 operation.

 1. En beskrivelse af affaldets oprindelse, f.eks. hvad der karakteriserer området jorden stammer fra, information om industrielle aktiviteter på området samt information om eventuel forventet kontaminering eller naturligt forekomne kontaminanter. Derudover beskrives indsamling, modtagekontrol og modtagekrav.
 2. En beskrivelse af processen hos affaldsproducenten af eventuel forbehandling, f.eks. sortering, inkl. procesdiagram ved processer med mange procestrin og/eller ikke-lineære processer.
 3. En beskrivelse af processen hos nyttiggørelsesanlægget, samt dettes kvalitetskontrol og modtagekrav, inkl. procesdiagram ved processer med mange procestrin og/eller ikke-lineære processer.
 4. En beskrivelse af affaldets sammensætning, om det indeholder intakt jord, om det kan indeholde rester af andet affald, f.eks. nedrivningsaffald fra bygninger, herunder asbest. Evt. en sammensætningstabel hvis relevant.
 5. En repræsentativ analyse af jorden. Den fremsendte analyse skal være i overensstemmelse med affaldet i notifikationen. Derudover en beskrivelse af hvordan der bliver taget prøver af affaldet samt hvordan og hvor ofte (pr. mængde) der tages analyser. Sker prøvetagningen i overensstemmelse med Jordflytningsbekendtgørelsen?
 6. En beskrivelse af hvad den nyttiggjorte jord skal anvendes til efter oparbejdning, samt hvor stor en procentdel af affaldet der nyttiggøres. Ved affald til import, en beskrivelse af om dette sker i overensstemmelse med Restproduktbekendtgørelsen eller efter en § 19-tilladelse eller en § 33-godkendelse fra miljøbeskyttelsesloven. Ved eksport sager en beskrivelse af hvilken lovgivning i eksportlandet affaldet skal anvendes under.
 7. Modtager- og afsenderanlæggenes miljøgodkendelser, samt evt. miljøgodkendelse for det projekt jorden skal anvendes i.
 8. I eksportsager kræves der et kommunebrev til klassificering af affaldet.

Miljøstyrelsen kan kræve yderligere information omkring affaldet, hvis det vurderes relevant i forhold til at vurdere den konkrete sag.

Miljøstyrelsen kræver følgende dokumentation for kvalitet, sammensætning, oprindelse og behandlingsprocesser for jordaffald til bortskaffelse. Vejledningen gælder for D5, D9, D10 og D12 operationer.

 1. En beskrivelse af affaldets oprindelse, f.eks. hvad der karakteriserer området jorden stammer fra, information om industrielle aktiviteter på området samt information om forventet kontaminering eller naturligt forekomne kontaminanter. Derudover beskrives indsamling, modtagekontrol og modtagekrav.
 2. En beskrivelse af processen hos affaldsproducenten af eventuel forbehandling, f.eks. sortering, inkl. procesdiagram ved processer med mange procestrin og/eller ikke-lineære processer.
 3. En beskrivelse af processen hos bortskaffelsesanlægget, f.eks. deponi, samt dettes kvalitetskontrol og modtagekrav, inkl. procesdiagram ved processer med mange procestrin og/eller ikke-lineære processer.
 4. En beskrivelse af affaldets sammensætning, om det indeholder intakt jord, om det kan indeholde rester af andet affald, f.eks. nedrivningsaffald fra bygninger, herunder asbest. Evt. en sammensætningstabel hvis relevant.
 5. En repræsentativ analyse af jorden. Den fremsendte analyse skal være i overensstemmelse med affaldet i notifikationen. Derudover en beskrivelse af hvordan der bliver taget prøver af affaldet samt hvordan og hvor ofte (pr. mængde) der tages analyser. Sker prøvetagningen i overensstemmelse med Jordflytningsbekendtgørelsen?
 6. Såfremt der sker en bortskaffelsesoperation, f.eks. D10/termisk behandling, hvorefter alt eller en del af jorden kan anvendes igen: En beskrivelse af hvor stor en procentdel af affaldet der nyttiggøres, en beskrivelse af hvad det benyttes til, en beskrivelse af hvad der sker med den resterende mængde og efter hvilken lovgivning det nyttiggjorte affald skal anvendes under.
 7. Modtager- og afsenderanlæggenes miljøgodkendelser.
 8. I eksportsager kræves der et kommunebrev til klassificering af affaldet.

Miljøstyrelsen kan kræve yderligere information omkring affaldet, hvis det vurderes relevant i forhold til at vurdere den konkrete sag.

Elektronikaffald

Miljøstyrelsen kræver følgende dokumentation for kvalitet, sammensætning, oprindelse og behandlingsprocesser for affaldsbatterier til nyttiggørelse. Vejledningen gælder for en R12 operation.

1. En beskrivelse af affaldets oprindelse og om det stammer fra husholdninger eller erhverv.

2. En beskrivelse af affaldet ud fra kategorierne i batteribekendtgørelsen; bærbare, industribatterier eller bilbatterier.

3. Derudover beskrives indsamling og evt. kildesortering, modtagekontrol, modtagekrav samt hvilke typer batterier der er relevante for notifikationen (blysyrebatterier, nikkelcadmiumbatterier, mm). Hvis der er flere input, beskrives alle input EAK strømme. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde en liste med EAK-koder.

4. Derudover en beskrivelse af om affaldet kan indeholde POP-stoffer.

5. En beskrivelse af processen hos affaldsproducenten. Hvis det er en kompliceret proces, kan der vedlægges et procesdiagram.

6. En beskrivelse af processen hos affaldsbehandleren, samt dennes kvalitetskontrol og modtagekrav. Hvis det er en kompliceret proces, kan der vedlægges et procesdiagram.

7. En beskrivelse af hvad der sker med de forskellige fraktioner af affaldet, og hvor stor en procentdel der endeligt genanvendes og/eller hvor stor en procentdel der nyttiggøres/bortskaffes. Til dette kan et R12 skema med fordel anvendes. Et R12 skema kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

8. Modtager- og afsenderanlæggenes miljøgodkendelser.

9. I eksportsager kræves der et kommunebrev til klassificering af affaldet. Du kan læse mere om hvad et kommunebrev skal indeholde på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Miljøstyrelsen kan kræve yderligere information omkring affaldet, hvis det vurderes relevant i forhold til at vurdere den konkrete sag.

Miljøstyrelsen kræver følgende dokumentation for kvalitet, sammensætning, oprindelse og behandlingsprocesser for elektronikaffald til nyttiggørelse. Vejledningen gælder for en R12.

1. En beskrivelse af affaldets oprindelse og om det stammer fra husholdninger eller erhverv.

2. Derudover beskrives indsamling og evt. kildesortering, modtagekontrol, modtagekrav samt hvilke fraktioner elektronik der er relevante for notifikationen. Du kan læse mere i elektronikbekendtgørelsen.

3. Derudover en beskrivelse af om affaldet kan indeholde POP-stoffer

4. Såfremt en del af affaldet stammer fra erhverv skal der foreligge en kontrakt eller kundeliste.

5. En beskrivelse af processen hos affaldsproducenten. Hvis det er en kompliceret proces, kan der vedlægges et procesdiagram.

6. En beskrivelse af processen hos affaldsbehandleren, samt dennes kvalitetskontrol og modtagekrav. Hvis det er en kompliceret proces, kan der vedlægges et procesdiagram.

7. En tabel til beskrivelse af affaldets sammensætning. Tabellen nedenunder viser en sammensætningstabel med eksempler på mulige fraktioner:

Fraktion

% af den samlede mængde

Udstyr til temperaturudveksling

 

Skærme

 

Lyskilder

 

Stort udstyr

 

Småt udstyr

 

Småt IT- og telekommunikationsudstyr

 

Fotovoltaiske paneler

 

8. En beskrivelse af hvad der sker med de forskellige fraktioner af affaldet, og hvor stor en procentdel der nyttiggøres/bortskaffes. Til dette kan et R12 skema med fordel anvendes. Et R12 skema kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

9. Modtager- og afsenderanlæggenes miljøgodkendelser.

10. I eksportsager kræves der et kommunebrev til klassificering af affaldet. Du kan læse mere om hvad et kommunebrev skal indeholde på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Miljøstyrelsen kan kræve yderligere information omkring affaldet, hvis det vurderes relevant i forhold til at vurdere den konkrete sag.

Her kan du finde yderligere information eksport af brugt elektronik.

Her kan du finde yderligere information om hvordan du pakker brugt elektronik som skal transporteres

Farligt affald

Miljøstyrelsen kræver følgende dokumentation for kvalitet, sammensætning, oprindelse og produktions- eller forbehandlingsproces for farligt affald til nyttiggørelse. Vejledningen gælder for en R1 operation. 

1. En beskrivelse af affaldets oprindelse, inklusiv hvilke industrier affaldet stammer fra, samt om en del af affaldet stammer fra husholdninger.

2. En beskrivelse af hvilke typer affald der er relevante for notifikationen (olie, organiske kemikalier, uorganiske kemikalier, halogenerede kemikalier, lægemidler, pesticider/biocider, forurenet emballage, mm.).  Hvis der er flere input, beskrives alle input EAK strømme. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde en liste med EAK-koder.

3. En beskrivelse af indsamling (og evt. kildesortering), modtagekontrol og modtagekrav.

4. En beskrivelse af processen hos affaldsproducenten. Herunder en beskrivelse af om affaldet sendes i originalemballagen eller om affaldet er blandet og bulket. Hvis det er en kompliceret proces, kan der vedlægges et procesdiagram.  

5. En beskrivelse af processen hos modtageanlægget, samt dettes kvalitetskontrol og modtagekrav. Hvis det er en kompliceret proces, kan der vedlægges et procesdiagram.

6. En sammensætningstabel til beskrivelse af affaldets overordnede sammensætning. Tabellen nedenunder viser en sammensætningstabel med eksempler på mulige fraktioner:

Fraktion % af den samlede mængde
Plast  
Metal  
Organiske kemikalier  
Slam  
Vand  

7. Repræsentative analyser af affaldet, herunder brændværdien. De fremsendte analyser skal være i overensstemmelse med affaldet i notifikationen.

8. En beskrivelse af hvor stor en procentdel af affaldet der nyttiggøres. En beskrivelse af hvad der sker med den resterende mængde af affaldet der bortskaffes, f.eks. aske og slagger.

9. En erklæring på at affaldet ikke indeholder POP-stoffer1 eller andre destruktionspligtige stoffer og at den nedre brændværdi er minimum 11MJ/kg. Erklæring vedrørende destruktionspligtige stoffer og brændværdi kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside

10. Modtager- og afsenderanlæggenes miljøgodkendelser.

11. I eksportsager kræves der et kommunebrev til klassificering af affaldet. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om krav til kommunebrev.

12. I eksportsager kræves oplysning om modtageforbrændingsanlæggets energieffektivitet.

13. Specielt for EAK 190204– Såfremt listen over input EAK koder indeholder EAK koden 190204, kræves ligeledes en liste over input EAK koder i denne blanding. Alternativt kan den allerede fremsendte EAK inputliste benyttes, såfremt der forelægger en erklæring på at denne er dækkende for alle 190204 blandinger.

14. Specielt for EAK 190204– Såfremt listen over input EAK koder indeholder EAK koder der slutter på 99, kræves en detaljeret beskrivelse for hver enkelt af disse EAK koder. Listen skal kun indeholde EAK koder relevante for den konkrete notifikation.

 

Miljøstyrelsen kan kræve yderligere information omkring affaldet, hvis det vurderes relevant i forhold til at vurdere den konkrete sag.

1 jf. bilag IV i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF med senere ændringer.

 

Miljøstyrelsen kræver følgende dokumentation for kvalitet, sammensætning, oprindelse og produktions- eller forbehandlingsproces for farligt affald til bortskaffelse. Vejledningen gælder for en D10 operation.

1. En beskrivelse af affaldets oprindelse, inklusiv hvilke industrier affaldet stammer fra, samt om en del af affaldet stammer fra husholdninger.

2. En beskrivelse af hvilke typer affald der er relevante for notifikationen (olie, organiske kemikalier, uorganiske kemikalier, halogenerede kemikalier, lægemidler, pesticider/biocider, forurenet emballage, mm.). Hvis der er flere input, beskrives alle input EAK strømme. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde en liste med EAK-koder

3. En beskrivelse af indsamling (og evt. kildesortering), modtagekontrol og modtagekrav.

4. Derudover en beskrivelse af om affaldet kan indeholde PCB og/eller andre POP-stoffer, samt metallisk kviksølv.

5. En beskrivelse af processen hos affaldsproducenten. Herunder en beskrivelse af om affaldet sendes i originalemballagen eller om affaldet er blandet og bulket. Ved komplicerede processer kan der vedlægges et procesdiagram.

6. En beskrivelse af processen hos modtageanlægget, samt dettes kvalitetskontrol og modtagekrav. Ved komplicerede processer kan der vedlægges et procesdiagram.

7. En sammensætningstabel til beskrivelse af affaldets overordnede sammensætning. Tabellen nedenunder viser en sammensætningstabel med eksempler på mulige fraktioner:

Fraktion % af den samlede mængde
Plast  
Metal  
Organiske kemikalier  
Slam  
Vand  
8. Repræsentative analyser af affaldet. De fremsendte analyser skal være i overensstemmelse med affaldet i notifikationen.

9. En beskrivelse af hvad der sker med den resterende mængde af affaldet efter forbrænding, f.eks. aske og slagger

10. Modtager- og afsenderanlæggenes miljøgodkendelser.

11. I eksportsager kræves der et kommunebrev til klassificering af affaldet. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om krav til kommunebrev.

12. Specielt for EAK 190204 – Såfremt listen over input EAK koder indeholder EAK koden 190204, kræves ligeledes en liste over input EAK koder i denne blanding. Alternativt kan den allerede fremsendte inputliste benyttes, såfremt der forelægger en erklæring på at denne er dækkende for alle 190204 blandinger.

13. Specielt for EAK 190204 – Såfremt listen over input EAK koder indeholder EAK koder der slutter på 99, kræves en detaljeret beskrivelse for hver enkelt af disse EAK koder. Listen skal kun indeholde EAK koder relevante for den konkrete notifikation.

 

Miljøstyrelsen kan kræve yderligere information omkring affaldet, hvis det vurderes relevant i forhold til at vurdere den konkrete sag.

 

RDF affald

Miljøstyrelsen kræver følgende dokumentation for kvalitet, sammensætning, oprindelse og produktionsproces for RDF affald og andre ikke farlige fraktioner der egner sig til forbrænding (ikke træ). Denne vejledning gælder for en R1 operation.

 1. En beskrivelse af affaldets oprindelse inklusiv af hvilke industrier affaldet er fremkommet eller om det stammer fra husholdninger.
 2. En beskrivelse af evt. kildesortering. Beskriv kilderne og tilføj input EAK hvis affaldet kommer fra et sorteringsanlæg.
 3. En beskrivelse af processen hos affaldsproducenten eller producenten af RDF-materialet, samt en beskrivelse af modtagekontrollen.
 4. Hvis muligt, et procesdiagram der viser flowet for behandlingen samt hvilke affaldsfraktioner der eventuelt sorteres ud inden forbrændingen og hvad der går til forbrændingen i det tilbageværende materiale. For eksempel, indeholder affaldet vådt organisk materiale, skal procesdiagrammet vise om dette sorteres ud inden forbrænding - se eksempel på procesdiagram
 5. Karakteristik af affaldet:
  • Affaldets sammensætning på fraktionsniveau - se eksempel på sammensætningstabel.
  • Affaldets egenskaber:
   • Den estimerede gennemsnitlige brændværdi (brutto og netto)
   • Forventede vandindhold
   • Affaldets størrelse (minimum og maksimum)
  • Dokumentation i form af billeder af affaldet før og efter sortering (input materiale og færdigt RDF). Billederne skal være i overensstemmelse med affaldet som transporteres. 
  • Hvis muligt, en repræsentativ analyse af affaldet:
   • Hvis den gennemsnitlige størrelse er under 150 mm, vil en analyse af affaldet fra behandlingsanlægget med en beskrivelse af prøveudtagningsmetoden skulle fremsendes.
   • Den fremsendte analyse af affaldet skal være i overensstemmelse med affaldet i notifikationen.
   • Uanset affaldets størrelse, kan en analyse blive efterspurgt af Miljøstyrelsen hvis det vurderes relevant.
   • Metalindholdet i affaldet skal overholde grænseværdierne - se tabel med grænseværdier. Metaller der vil blive sorteret fra efter forbrændingen (større end 5 mm.), må ikke være en del af affaldets analyse. Metaller skal i stedet indgå i sammensætningstabellen under karakteristik af affald (pkt. 5 (1)).
 6. En beskrivelse af hvor stor en procentdel af affaldet der nyttiggøres, samt en beskrivelse af hvad der sker med den evt. resterende del af affaldet der bortskaffes, f.eks. aske og/eller slagger. Aske og slagger der nyttiggøres regnes med i nyttiggørelsesprocenten. 
 7. Modtager- og afsenderanlæggenes miljøgodkendelser, samt oplysning af forbrændingsanlæggets energieffektivitet såfremt dette ikke er et dansk forbrændingsanlæg.
 8. I eksportsager kræves der et kommunebrev til klassificering af affaldet. Link til kommunebrev.
 9. Det følgende vil være en del af samtykket:
  • Miljøstyrelsens samtykke bliver givet under den forudsætning at de angivne EAK koder på notifikationen stemmer overens med det som behandlingsanlægget har tilladelse til at behandle. Det betyder at det følgende affald IKKE må sendes.
   • Svovlholdig affald, for eksempel gipsplader.
   • PVC affald, for eksempel kloakrør, vinduer og gulvbelægning.
   • Tungmetal affald og affald der indeholder en betydelig mængde metaller, for eksempel batterier, shredderaffald eller kobbertråd.
   • Affald der på grund af sin fysiske form eller konsistens kan resultere i problemer under behandlingen, for eksempel hvis der i affaldet indgår meget store stykker eller dele.
   • Affald der på grund af sin fysiske form eller konsistens ikke kan blive destrueret i forbrændingen, for eksempel affald inde i emballage eller komprimeret vådt affald.
   • Affald med en brændværdi der afviger betydeligt fra behandlingsanlæggets kapacitetsdiagram og som ikke blandes ordentligt under processen. For eksempel ikke-fragmenterede bildæk.
   • Affald med en lav brændværdi og et højt indhold af aske, hvor de forurenende stoffer ikke er blevet tilintetgjort under forbrændingen. For eksempel metaller under 5 mm. fra affaldsbehandlingsanlæg, samt bundaske.
   • Affaldsstrømme hvor forbrænding ikke er tilladt i henhold til anden lovgivning. (For eksempel de POP stoffer der kræver mere end 850°C for destruktion)
  • Denne liste er ikke udtømmende, da der kan være andre typer af affald der falder uden for behandlingsanlæggets tilladelser. Det er yderst vigtigt at affaldet er i overensstemmelse med det som er angivet i notifikationen.

Miljøstyrelsen kan kræve yderligere information omkring affaldet, hvis det vurderes relevant i forhold til at vurdere den konkrete sag.