Er dit affald anmeldepligtigt?

Affald, som er ”orange-listet” eller ”ulistet”, er anmeldepligtigt. Grønlistet affald i rene fraktioner er som udgangspunkt ikke anmeldepligtigt, men bliver det, hvis fraktionerne blandes.

Følgende er Miljøstyrelsens sammenskrivning af bilag IV, liste A (Bilag VIII til basel-konventionen) og del 3 i bilag V. Liste over affald, der er omfattet af proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke. Følgende affald underlægges proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke:

Affald, der er optaget på listen i bilag II og VIII til Basel-konventionen [ii]

I denne forordning gælder følgende:

a) Ved en henvisning til liste B i bilag VIII til Basel-konventionen forstås en henvisning til bilag III i denne forordning.

b) I Basel-listens nr. A1010 refererer udtrykket »dog er affald, som specifikt er opført på liste B (bilag IX), undtaget« både til Basel-listens nr. B1020 og til noten til B1020 i bilag III, del I, litra b), i denne forordning.

c) Basel-listens nr. A1180 og A2060 er ikke gældende;i stedet gælder OECD nr. GC010, GC020 og GG040 i bilag III, del II, i de relevante tilfælde.

d) Basel-listens nr. A4050 omfatter brugte karforinger fra aluminiumsmeltning, da de indeholder Y33 uorganiske cyanider. Hvis cyaniderne er destrueret, henregnes brugte karforinger til nr. AB120 i del II, da de indeholder Y32, uorganiske fluorforbindelser, bortset fra calciumfluorid.

Liste A (Bilag II til Basel-konventionen)

Medmindre det er behørigt klassificeret under et enkelt nummer i bilag III.

 •  Plastaffald, som er farligt affald (se nr. A3210 i bilag V, del 1, liste A)
  • Plastaffald anført i det følgende, forudsat at det er beregnet til genanvendelse (1) på en miljømæssigt forsvarlig måde og næsten fri for forurening og andre typer affald (2):
  • Plastaffald, som næsten udelukkende (3) består af en ikkehalogeneret polymer, herunder men ikke begrænset til følgende polymerer
   • Polyethylen (PE)
   • Polypropylen (PP)
   • Polystyren (PS)
   • Acrylonitrilbutadienstyren (ABS)
   • Polyethylenterephthalat (PET)
   • Polycarbonat (PC)
   • Polyethere
  • Plastaffald, som næsten udelukkende (3) består af ét hærdepla[1]staffald- eller kondensationsprodukt, herunder men ikke begrænset til følgende harpikser:
   • Ureaformaldehydharpikser
   • Phenolformaldehydharpikser
   • Melaminformaldehydharpikser
   • Epoxyharpikser
   • Alkydharpikser
  • Plastaffald, som næsten udelukkende (3) består af en af følgende fluorpolymerer (4):
   • Perfluorethylen/propylen (FEP)
   • Perfluoralkoxyalkaner:
    • Tetrafluorethylen/perfluorvinylether (PFA)
    • Tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)
   • Polyvinylfluorid (PVF)
   • Polyvinylidenfluorid (PVDF)

(1): Genanvendelse/genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (R3 i bilag IV, afsnit B), eller om nødvendigt, midlertidig oplagring begrænset til én gang, forudsat at det følges af operation R3 og dokumenteres med kontrakter eller relevant officiel dokumentation.

(2): For så vidt angår »næsten fri for forurening og andre typer affald«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt.

(3): For så vidt angår »næsten udelukkende«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt.

(4): Affald produceret af forbrugere er ikke omfattet.

 

Liste A (Bilag VIII til Basel-konventionen)

A1010 Metalaffald og affald af legeringer af følgende:

— antimon

— arsen

— beryllium

— cadmium

— bly

— kviksølv

— selen

— tellur

— thallium

dog er affald, som specifikt er anført i liste B, undtaget.

A1020 Affald, dog ikke massivt metalaffald, som indeholder eller er forurenet

med et af følgende:

— antimon og antimonforbindelser

— beryllium og berylliumforbindelser

— cadmium og cadmiumforbindelser

— bly og blyforbindelser

— selen og selenforbindelser

— tellur og tellurforbindelser 

A1030 Affald, der indeholder eller er forurenet med et af følgende:

— arsen og arsenforbindelser

— kviksølv og kviksølvforbindelser

— thallium og thalliumforbindelser 

A1040 Affald, der indeholder et af følgende:

— metalcarbonyler

— hexavalente chromforbindelser 

A1050 Galvanisk slam

A1060 Kasserede væsker fra metalbejdsning

A1070 Udludningsrester fra bearbejdning af zink, støv og slam, som f.eks. jarosit og hæmatit

A1080 Zinkaffald, der ikke er opført på liste B og indeholder bly og cadmium i så høj koncentration, at det falder ind under en af farekategorierne i bilag III

A1090 Aske fra forbrænding af isoleret kobbertråd

A1100 Støv og rester fra gasrensesystemer ved kobbersmelteanlæg

A1110 Brugte opløsninger fra elektrolytisk raffinering og indvinding af kobber

A1120 Affaldsslam, herunder anodeslim, fra elektrolysesystemer til elektrolytisk raffinering og indvinding af kobber

A1130 Brugte ætseopløsninger indeholdende opløst kobber

A1140 Brugte kobberchlorid- og kobbercyanidkatalysatorer

A1150 Ædelmetalaske fra forbrænding af printplader, som ikke er opført på liste B

A1160 Kasserede blyakkumulatorer, hele og knuste

A1170 Usorterede kasserede batterier, undtagen blandinger, der kun består af liste B-batterier. Kasserede batterier, der ikke er opført på liste B og indeholder bilag I-bestanddele i et sådant omfang, at de er farlige

A1180 Kasserede elektriske og elektroniske komponentsamlinger og skrot, som indeholder sådanne komponenter som akkumulatorer og andre batterier på liste A, kviksølvafbrydere, glas fra katodestrålerør og andet aktiveret glas og PCB-kondensatorer, eller som er forurenet med bilag I-bestanddele (f.eks. cadmium, kviksølv, bly eller polychloreret biphenyl) i et sådant omfang, at de henhører under en af kategorierne i bilag III (se også det tilsvarende punkt i liste B, B1110) (2)

A1190 Kasserede metalkabler, beklædt eller isoleret med plastik, der indeholder eller er forurenet med stenkulstjære, PCB (3), bly, cadmium, andre organiske halogenforbindelser eller andre i bilag I nævnte bestanddele i et sådant omfang, at de udviser de i bilag III nævnte egenskaber.

A2010 Glasaffald fra katodestrålerør og andet aktiveret glas

A2020 Kasserede uorganiske fluorforbindelser i form af væsker eller slam, dog undtagen sådant affald som er opført på liste B

A2030 Katalysatoraffald, dog undtagen sådant affald som er opført på liste B

A2040 Gipsaffald fra processer i den kemiske industri, når det indeholder bilag I-bestanddele i et sådant omfang, at det falder ind under en farekategorierne i bilag III (se også det tilsvarende punkt i liste B, B2080)

A2050 Asbestaffald (støv og fibre)

A2060 Flyveaske fra kulfyrede kraftværker, når den indeholder bestanddele i et sådant omfang, at den falder ind under en af farekategorierne i bilag III (se også det tilsvarende punkt i liste B, B2050).

A3010 Affald fra fremstilling og forarbejdning af jordoliekoks og bitumen

A3020 Mineralolieaffald, der er uegnet til den oprindeligt tilsigtede brug

A3030 Affald, som indeholder, består af eller er forurenet med slam af blybaserede antibankemidler

A3040 Kasserede varmeoverføringsvæsker

A3050 Affald fra produktion, formulering og brug af harpikser, latex, blødgøringsmidler, lime og klæbestoffer, dog undtagen sådant affald som er opført på liste B (se også det tilsvarende punkt i liste B, B4020)

A3060 Nitrocellulloseaffald

A3070 Affald af phenol og phenolforbindelser, herunder chlorphenol, i form af væsker og slam

A3080 Affald af ethere, dog undtagen sådanne, som er opført på liste B

A3090 Affald af støv, aske, slam og mel af læder, når det indeholder hexavalente chromforbindelser eller biocider (se også det tilsvarende punkt i liste B, B3100)

A3100 Affald fra sletning af læder og andet læder- eller kunstlæderaffald, der ikke er egnet til fremstilling af lædervarer, som indeholder hexavalente chromforbindelser eller biocider (se også det tilsvarende punkt i liste B, B3090)

A3110 Afhåringsaffald, som indeholder hexavalente chromforbindelser, biocider eller smitstoffer (se også det tilsvarende punkt i liste B, B3110)

A3120 Shredderfluff

A3130 Kasserede organiske phosphorforbindelser

A3140 Kasserede ikke-halogenerede organiske opløsningsmidler, dog ikke sådant affald, som er opført på liste B

A3150 Kasserede halogenerede organiske opløsningsmidler

A3160 Halogenerede og ikke-halogenerede ikke-vandige destillationsrester fra genvinding af organiske opløsningsmidler

A3170 Affald fra produktion af alifatiske halogenerede kulbrinter (såsom chlormethan, dichlorethan, vinylchlorid, vinylidenchlorid, allylchlorid og epichlorhydrin)

A3180 Affald, stoffer og genstande, der indeholder, består af eller er forurenet med polychlorerede biphenyler (PCB), polychlorerede terphenyler (PCT), polychlorerede naphthalener (PCN), polybromerede biphenyler (PBB) eller andre polybromerede analoger af disse forbindelser i en koncentration på 50 mg/kg eller derover

A3190 Tjærerester (undtagen asfaltcement) fra raffinering, destillation og pyrolytisk behandling af organisk materiale

A3200 Bitumenmaterialer (asfaltaffald) fra vejbygning og -vedligehold, som indeholder tjære (se også det tilsvarende punkt i liste B, B2130)

A3210 Plastaffald, herunder blandinger af sådant affald, der indeholder eller er forurenet med bilag I-bestanddele i et sådant omfang, at affaldet udviser et bilag III-kendetegn (se også det tilsvarende nr. B3011 på liste B i denne del, og nr. Y48 på liste A i del 3)

A4010 Affald fra produktion, tilberedning og brug af farmaceutiske produkter, dog ikke sådant affald, som er opført på liste B

A4020 Klinisk affald og dermed beslægtet affald, dvs. affald fra lægebehandling, sygepleje, tandbehandling, dyrlægepraksis mv., samt affald, der produceres på hospitaler og lignende institutioner i forbindelse med undersøgelse og behandling af patienter og forskningsprojekter

A4030 Affald fra produktion, formulering og anvendelse af biocider og phytofarmaceutiske produkter, herunder pesticider og herbicider, der er kasseret, fordi de er fejlproduceret, for gamle eller uegnede til det oprindelige formål

A4040 Affald fra produktion, formulering og anvendelse af kemikalier til træimprægnering

A4050 Affald, der indeholder, består af eller er forurenet med et af følgende:

— uorganiske cyanider, med undtagelse af restprodukter indeholdende ædelmetal i fast form, som indeholder spor af uorganiske cyanider

— organiske cyanider

A4060 Blandinger og emulsioner af olieaffald/vand og kulbrinter/vand

A4070 Affald fra produktion, formulering og anvendelse af trykfarver, farve[1]stoffer, pigmenter, maling, lak og fernis, dog ikke sådant affald, som er opført på liste B (se også det tilsvarende punkt i liste B, B4010)

A4080 Eksplosivt affald (dog ikke sådant affald, som er opført på liste B)

A4090 Andre sure og basiske opløsninger end dem, der er opført under det tilsvarende punkt i liste B (se også det tilsvarende punkt i liste B, B2120)

A4100 Affald fra industrielt forureningsbegrænsende udstyr til rensning af luftafkast fra industrien, dog ikke sådant affald, som er opført på liste B

A4110 Affald, der indeholder, består af eller er forurenet med et af følgende:

— en polychloreret dibenzofuran

— en polychloreret dibenzo-p-dioxin

A4120 Affald, der indeholder, består af eller er forurenet med peroxider

A4130 Brugt emballage og beholdere, der indeholder bilag I-bestanddele i en sådan koncentration, at de falder ind under farekategorierne i bilag III

A4140 Affald, der består af eller indeholder fejlproducerede eller for gamle kemikalier, der henhører under en af kategorierne i bilag I, og falder ind under en af farekategorierne i bilag III

A4150 Kemikalieaffald fra forsknings- og udviklingsarbejde og undervisnings[1]virksomhed, som ikke er identificeret og/eller er nye, så deres virk[1]ninger på menneskers sundhed og/eller miljø ikke kendes

A4160 Brugt aktivt kul, som ikke er opført på liste B (se også det tilsvarende punkt i liste B, B2060)

Få hjælp til udfyldelse af en anmeldelse

Miljøstyrelsen har udviklet en trin for trin vejledning til udfyldelse af en anmeldelse.