Krav til transportører af affald

Der er nogle krav til transportørerne, som kører med affaldet.

Transportører skal være registreret i Affaldsregistret, medmindre de kører med deres eget affald.

Nærmere oplysninger om Affaldsregistret kan findes på Energistyrelsens hjemmeside

Hvad skal med i bilen:

Når den enkelte transport finder sted, skal transportformularen for den pågældende transport og alle samtykker (anmeldelsesformular stemplet i boks 20) med. Et samtykke er en kopi af anmeldelsesformularen med en kompetent myndigheds skriftlige samtykke og betingelser. Der er også et uddybende brev vedlagt et samtykke. Dette brev er forskelligt fra myndighed til myndighed.

Hver myndighed stempler og underskriver i boks 20. Det er en kopi af hvert af disse samtykker, der skal med. Dvs. går ruten fra Danmark via Tyskland til Holland, skal der i bilen være samtykke (anmeldelsesformular stemplet i boks 20) for både Danmark, Tyskland og Holland.

Nogle lande usteder ikke samtykke, men bruger i stedet begrebet "stiltiende samtykke". Der vil derfor ikke være et samtykke fra dette land/denne myndighed.

Sådan ser en transportformular ud: 

Transportformular

Transportformular med mouseover vejledning

Sådan ser et samtykke ud: Anmeldelsesformular

Hvis en stor mængde affald skal transporteres med ét skib og efter ankomst til havn transporteres videre på flere lastbiltransporter, hvordan kan kravet om, at transporten ledsages af anmeldelsesformularer og transportformular så opfyldes?

Skal der være en transportformular for hver lastbil og dermed varsles en transport for hver lastbil?

For importer af affald til Danmark har Miljøstyrelsen som forsøg besluttet, at problemet kan håndteres på denne måde:

  • Der skal kun anvendes ét transportdokument pr. skibsladning.
  • Kopi af transportdokumentet skal følge hver enkelt lastbiltransporter.

Følgende skal noteres på kopien af transportformularen (bilag 1B):

  • Det skal angives, at der er tale om en deltransport, f.eks. ved at der ved transportnummeret angives transport x, a, b, c…
  • Der skal tilføjes oplysninger om den mængde affald, som transporteres med lastbilen.

Der skal udfyldes oplysninger om transportøren - For eksempel: Rederiet skal fremgå som 1. transportør, mens den lastbiltransportør, der anvendes, skal påføres i rubrik 8 som 2. transportøren.

 

Modtageren skal først indsende dokumentation til myndighederne på den originale transportformular, når alt affaldet fra skibstransporten er modtaget.

Husk at høre andre berørte lande, om de også kan acceptere denne løsning. 

Efter transportforordningens bilag II, del 1, nr. 15, skal en anmeldelse vedlægges dokumentation for, at de påtænkte transportører er registreret til affaldstransport. I forbindelse med behandlingen af en anmeldelse om overførsel af affald påser Miljøstyrelsen på den baggrund, at der er indsendt dokumentation for at de vognmandsvirksomheder, der påtænkes anvendt til vejtransport af affaldet i Danmark, er registreret som enten transportør eller indsamlingsvirksomhed i Affaldsregistret.

Der er hidtil blevet anmodet om dokumentation i form af en udskrift fra Affaldsregistret.

Miljøstyrelsen mener dog, at der er behov for at præcisere, at kravet om dokumentation for, at de vognmandsvirksomheder, der påtænkes anvendt til vejtransport af affaldet i Danmark, er registreret som enten transportør eller indsamlingsvirksomhed i Affaldsregistret, også kan opfyldes på anden vis, f.eks. ved at anmelder afgiver en erklæring herom.

Styrelsen har udarbejdet et eksempel på tekst til en sådan erklæring:  Erklæring om registrering i Affaldsregistret

Det bør fortsat af listen over fragtførere på en anmeldelse være markeret/angivet, hvilke af virksomhederne der skal udføre vejtransport i Danmark.

Opmærksomheden henledes på at alle affaldstransportører med egen vognmandstilladelse skal være registreret i Affaldsregistret, og at det er den vognmandsvirksomhed, der faktisk udfører transporten, som registreringspligten påhviler. 

Husk at varsle transporter af affald på en anmeldelse mindst 3 arbejdsdage inden de skal påbegyndes. Den dag varslingen indsendes, tæller efter Miljøstyrelsens vurdering med i de 3 arbejdsdage.

Miljøstyrelsen accepterer, at transporten påbegyndes på den varslede transportdag, eller på en dag i løbet af de følgende 2 uger. Tjek dog om de andre berørte lande også tillader dette. Miljøstyrelsen er blevet informeret om, at Finland, Norge og Sverige har ændret praksis, og nu tillader kørsel 14 dage efter den varslede dag. Det er dog altid en god idé at tjekke med de pågældende myndigheder i forbindelse med konkrete overførsler.

Du kan se mere om beregningen af varslingsperioden, og hvilke dage affaldet må transporteres her: Varslingsskema

Det er tilladt ved varslingen at nøjes med at påføre ”se liste over transportører” eller lignende på den indsendte transportformular i stedet for at skrive en specifik transportør på. Når transporten påbegyndes, er det er dog vigtigt, at den transportør der bruges, noteres på transportformularen, og at der kun anvendes en af de transportører, som er godkendt på anmeldelsen.

Vær opmærksom på at dette er Miljøstyrelsens fortolkning og accept af, hvad der skal skrives på transportformularen ved varslingen. Miljøstyrelsen er blevet orienteret om, at bl.a. GOES i Tyskland ikke har samme fortolkning. Hvis du ikke ved varslingen kan skrive den transportør på, som kommer til at blive brugt, skal du derfor tjekke om, de andre berørte lande også tillader, at du venter med at skrive transportøren på, indtil transporten påbegyndes.

Digitale varslinger

Miljøstyrelsen anerkender digitalt fremstillet varslingsbrev. Flere virksomheder har efterspurgt muligheden for at varsle transporten ved brug af et digitalt fremstillet skema, som fx kan lade sig gøre i ZEDAL- og NordicTFS-baserede systemer.

Miljøstyrelsen ønsker at fremme anvendelsen af digitale løsninger og ser ingen hindring for, at transporter af affald kan varsles og bekræftes modtaget eller behandlet ved brug af et digitalt system. Blot skal det være læseligt for os, dvs. dokumentet skal stadig kunne genkendes som et transportdokument i fx pdf-format og kan derfor (endnu) ikke være i XML- eller CSV-format.