Vejledning til udfyldelse af bilag VII

Grønlistet affald skal ved import og eksport ledsages af et udfyldt bilag VII fra Transportforordningen

Miljøstyrelsen har udviklet en trin for trin vejledning til udfyldelse af bilag VII

Anmelder/person, der står for overførslen. Behøver ikke at være affaldsproducent. Skal dog være under dansk jurisdiktion, hvis affaldet kommer fra Danmark 

Importør af affaldet. Behøver ikke at være et behandlingsanlæg. 

Den faktiske mængde på den pågældende transport.

Den faktiske dato for overførslens påbegyndelse. 

Her indsættes transportør/transportører af affaldet. Der skal være en underskrift fra den chauffør, som faktisk har affaldet i sin besiddelse.

Derudover skal de påførte transportørerne være registreret i Affaldsregistret, som enten transportør eller indsamlingsvirksomhed.

Affaldsproducenten. Der hvor affaldet stammer fra eller er hentet fra.

Behandlingsanlægget i modtagerlandet.

Nyttiggørelseskode som stort set altid skal være en R-kode efterfulgt af et tal fra 1 til 13. Se nyttiggørelseskoder herunder:

 • R1 Anvendelse som brændsel (undtagen ved direkte forbrænding) eller til energiproduktion i øvrigt (Baselkonventionen/OECD)/Anvendelse hovedsagelig som brændsel eller til energiproduktion i øvrigt (EU)
 • R2 Genvinding eller regenerering af opløsningsmidler
 • R3 Recirkulering eller genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler
 • R4 Recirkulering eller genvinding af metaller og metalforbindelser
 • R5 Recirkulering eller genvinding af andre uorganiske stoffer
 • R6 Regenerering af syrer og baser
 • R7 Nyttiggørelse af produkter, der har været benyttet til forureningsbekæmpelse
 • R8 Nyttiggørelse af produkter fra katalysatorer
 • R9 Regenerering og andre genanvendelser af olie R10 Spredning på jorden med positive virkninger for landbrug eller økologi
 • R11 Anvendelse af restmateriale fra en af metoderne R1-R10
 • R12 Udveksling af affald med henblik på udførelse af en af metoderne R1-R11
 • R13 Opsamling af materiale forud for en af de i denne liste omhandlede metoder

En så præcis som mulig beskrivelse af affaldet.

Udfyld de relevante affalds indifikationskoder:

i) Baselkoder. Kan findes i Basel-konventionens bilag IX s.58.

ii) OECD koder

iii) EF-listen over affald

iv) National kode

Oplysning om afsenderland, evt. transitland samt modtagerland

Navn, dato og underskrift fra den person fra rubrik nr. 1

Underskrift på bilag VII – hvis det er uforholdsmæssigt vanskeligt

Bilag VII skal underskrives af den person/virksomhed, der står for overførslen. Dette sikrer, at myndighederne umiddelbart kan konstatere, at personen/virksomheden tager ansvar for, at beskrivelsen er korrekt, herunder affaldets art og mængde (vægt).

En producent, der sender grønlistet affald af sted, vil normalt ikke have vanskeligheder forbundet med at underskrive bilag VII, som skal følge transporten, således at bilaget, der ledsager transporten, er forsynet med en original underskrift.

For nogle af de aktører, der står for en overførsel, kan det dog være uforholdsmæssigt vanskeligt og fordyrende at sørge for, at det papir, der følger med transporten, har en originalunderskrift. Der kunne eksempelvis være tale om en mægler, som befinder sig langt fra stedet, hvorfra transporten skal starte. I disse tilfælde kan mægleren (forhandleren mv.) udfylde bilaget på sit eget kontor (med dato, vægtangivelse og underskrift), scanne originaldokumentet og derefter beholde originaldokumentet og sende scanningen til transportøren. På den måde kan transporten ledsages af en printet kopi af originaldokumentet i stedet for selve originaldokumentet, men kravet om originaldokument er opfyldt.

Bemærk, at ovenstående mulighed for en mere praktisk måde at opfylde dokumentkravet på ikke ændrer på, at ansvaret er mæglerens. Ifølge transportforordningen skal den som står for overførslen positivt sikre sig, at papiret er med. Hvis transportøren glemmer at printe papiret, vil det være en situation, hvor mægleren ikke har sikret sig, at det var med.

Bemærk også, at vægtangivelsen ikke kan undlades. Derimod behøver eksempelvis en mægler, der står for overførslen, ikke nødvendigvis at være fysisk til stede, når affaldet bliver vejet. En mægler, der står for overførslen, kan derfor eksempelvis telefonisk afklare med producenten, hvor meget affaldet vejer, og umiddelbart derefter færdiggøre bilag VII og scanne det, så transportøren kan printe bilaget og medbringe det under transporten.

I denne rubrik skal modtager/importør af affaldet underskrive ved modtagelse. Personen der underskriver i denne rubrik, skal være den samme som står i rubrik 2.

I denne rubrik skal behandlingsanlægget underskrive. Personen der underskriver skal stemme overens med personen i rubrik 7.

Filmvejledning: Sådan udfylder du bilag VII

Filmvejledning: Det skal du vide når du importerer eller eksporterer grønlistet affald