Liste over grønt affald

Følgende er Miljøstyrelsens sammenskrivning af bilag III, IIIA, IIIB og Liste B (Bilag IX til Basel-konventionen) i bilag V

LISTE OVER AFFALD, DER ER OMFATTET AF DE GENERELLE OPLYSNINGSKRAV I ARTIKEL 18

(»GRØN« liste) [i]

 

Uanset om affald står på denne liste eller ej, må det ikke underlægges de generelle oplysningskrav i artikel 18, hvis det er forurenet med andre materialer i en sådan udstrækning,

a) at de risici, der er forbundet med affaldet, når der henses til farlighedsegenskaberne i bilag III til direktiv 91/689/EØF med senere ændringer, er så meget større, at det bør behandles efter proceduren med skriftlig forhåndsanmeldelse og samtykke, eller

b) at genvinding af affaldet på en miljømæssigt forsvarlig måde forhindres.

 

Del I

Følgende affald er omfattet af de generelle oplysningskrav i artikel 18:

Affald, der er optaget på listen i bilag IX til Basel-konventionen [ii]

I denne forordning gælder følgende:

a) Henvisninger til liste A i bilag IX til Baselkonventionen skal forstås som en henvisning til bilag IV til denne forordning.

b) Ved udtrykket »i form af færdigfremstillet råmateriale« i Basellistens nr. B1020 forstås det opregnede skrot i metalform i enhver ikke-spredbar [iii] form.

c) Basellistens nr. B1030 affattes således: »Rester indeholdende varmebestandigt metal«.

d) Den del af Basellistens nr. B1100, der omhandler »slagge fra forarbejdning af kobber« osv., finder ikke anvendelse; i stedet anvendes (OECD) nr. GB040 i del II.

e) Basellistens nr. B1110 finder ikke anvendelse; i stedet anvendes (OECD) nr. GC010 og GC020 i del II.

f) Basellistens nr. B2050 finder ikke anvendelse; i stedet anvendes (OECD) nr. GG040 i del II.

g) Udtrykket »fluorpolymeraffald« i Basellistens nr. B3010 omfatter også polymerer og copolymerer af fluorethylen (PTFE).

 

Liste B (Bilag IX til Basel-konventionen)

B1 METALAFFALD OG METALHOLDIGT AFFALD

B1010 Affald af metal og metallegeringer i metalform i ikke-spredbar form:

— ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, dog ikke kviksølv)

— skrot af jern og stål

— skrot af kobber

— skrot af nikkel

— skrot af aluminium

— skrot af zink

— skrot af tin

— skrot af wolfram

— skrot af molybdæn

— skrot af tantal

— skrot af magnesium

— skrot af cobalt

— skrot af bismut

— skrot af titan

— skrot af zirconium

— skrot af mangan

— skrot af germanium

— skrot af vanadium

— skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium

— skrot af thorium

— skrot af sjældne jordarter

— skrot af chrom

B1020 Rent ikke-kontamineret metalskrot, herunder legeringer, i form af færdigfremstillet råmateriale (plader, barrer, stænger, mv.):

— skrot af antimon

— skrot af beryllium

— skrot af cadmium

— skrot af bly (undtagen blyakkumulatorer)

— skrot af selen

— skrot af tellur

B1030 Rester, der indeholder varmebestandigt metal

B1031 Molybdæn-, wolfram-, tantal-, titan-, niobium- og rheniumaffald af metal og metallegeringer i metalform i spredbar form (metalpulver), dog undtagen sådant affald, som er opført på liste A i punkt A1050, galvanisk slam.

B1040 Skrottede samlinger fra elproduktion, som ikke er forurenet med smøreolier, PCB eller PCT i et sådant omfang, at de er farlige

B1050 Blandede ikke-jernmetaller, tung fraktion, som ikke indeholder bilag I- materialer i en sådan koncentration, at de falder ind under en af farekategorierne i bilag III [iv]

B1060 Affald af selen og tellur i metallisk form, herunder pulver

B1070 Affald af kobber og kobberlegeringer i spredbar form, medmindre det indeholder bilag I-materialer i et sådant omfang, at det falder ind under en af farekategorierne i bilag III

B1080 Zinkaske og -rester, herunder zinklegeringer, i spredbar form, medmindre de indeholder bilag I-materialer i et sådant omfang, at de falder ind under en af farekategorierne i bilag III [v]

B1090 Kasserede batterier, der opfylder en bestemt specifikation, undtagen batterier fremstillet med bly, cadmium eller kviksølv

B1100 Metalholdigt affald fra metalsmeltning og -raffinering:

— Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

— Slagge indeholdende zink:

— galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn)

— galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn)

— zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn)

— zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn)

— zinkslagge i øvrigt

— Aluminiumslagge undtagen saltslagge

— Slagger fra forarbejdning af kobber til yderligere forarbejdning eller raffinering, når de ikke indeholder arsen, bly eller cadmium i et sådant omfang, at de falder ind under en af farekategorierne i bilag III

— Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

— Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

— Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

B1110 Elektriske og elektroniske samlinger:

— Elektroniske komponentsamlinger, der kun består af metaller og legeringer

— Kasserede elektriske og elektroniske komponentsamlinger og skrot [vi] (herunder printplader), som ikke indeholder sådanne komponenter som akkumulatorer og andre batterier på liste A, kviksølvafbrydere, glas fra katodestrålerør og andet aktiveret glas og PCB-kondensatorer, eller som ikke er forurenet med bilag I-bestanddele (f.eks. cadmium, kviksølv, bly eller polychloreret biphenyl) eller hvorfra sådanne er fjernet, i et sådant omfang, at de henhører under en af kategorierne i bilag III (se også det tilsvarende punkt i liste A, A1180)

— Elektriske og elektroniske komponentsamlinger (f.eks. printplader, elektroniske komponenter og tråd) til direkte genbrug [vii] og ikke genvinding eller slutdeponering [viii]

B1115 Kasserede metalkabler, beklædt eller isoleret med plastik, der ikke er opført på liste A under A1190, bortset fra dem, der er bestemt til de i bilag IV A nævnte operationer eller enhver anden bortskaffelsesoperation, der på et hvilket som helst stadium indebærer ukontrollerede termiske processer såsom afbrænding

B1120 Brugte katalysatorer, undtagen væsker, der har været brugt som katalysatorer, indeholdende et af følgende: —

Overgangsmetaller undtagen katalysatoraffald (brugte katalysatorer, væsker, der har været brugt som katalysatorer, og andre katalysatorer), der er opført på liste A:

scandium

vanadium

mangan

cobalt

kobber

yttrium

niobium

hafnium

wolfram

titan

chrom

jern

nikkel

zink

zirconium

molybdæn

tantal

rhenium

—  Lanthanider (sjældne jordarters metaller):

lanthan

praseodym

samarium

gadolinium

dysprosium

erbium

ytterbium

cerium

neodymium

europium

terbium

holmium

thulium

lutetium

B1130 Rensede brugte ædelmetalholdige katalysatorer

B1140 Ædelmetalholdige rester i fast form, som indeholder spor af uorganiske cyanider

B1150 Affald af ædelmetal og ædelmetallegeringer (guld, sølv, platingruppen, men ikke kviksølv) i spredbar ikke-flydende form, behørigt emballeret og mærket

B1160 Ædelmetalaske fra forbrænding af printplader (se også det tilsvarende punkt i liste A, A1150).

B1170 Ædelmetalaske fra forbrænding af fotografiske film

B1180 Fotografisk filmaffald indeholdende sølvhalogenider og metallisk sølv

B1190 Fotopapiraffald indeholdende sølvhalogenider og metallisk sølv

B1200 Slaggegranulat fra fremstilling af jern og stål

B1210 Slagge fra fremstilling af jern og stål, herunder slagge som råmateriale for udvinding af TiO 2 og vanadium

B1220 Slagge fra zinkfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301), hovedsagelig til bygningsformål

B1230 Fræseskæl fra fremstilling af jern og stål

B1240 Fræseskæl af kobberoxid

B1250 Affald fra udtjente køretøjer, der hverken indeholder væsker eller andre farlige bestanddele

B2 AFFALD, DER HOVEDSAGELIG BESTÅR AF UORGANISKE BESTANDDELE, OG SOM KAN INDEHOLDE METALLER OG ORGANISK MATERIALE

B2010 Affald fra minedrift i ikke-spredbar form:

— Affald af naturlig grafit

— Affald af skifer, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde

— Glimmeraffald

— Affald af leucit, nephelin og nephelinsyenit

— Feldspataffald

— Flusspataffald

— Fast siliciumdioxidaffald med undtagelse af affald, som bruges i støbeprocesser

B2020 Glasaffald i ikke-spredbar form

— Glasskår og andet glasaffald og skrot, med undtagelse af glas fra katodestrålerør og andet aktiveret glas

B2030 Keramisk affald i ikke-spredbar form

— Affald og skrot af sintrede keramiske metaller (cermets)

— Keramisk baserede fibre, som ikke er anført andre steder på listen

B2040 Andet affald indeholdende hovedsagelig uorganiske bestanddele:

— Delvis raffineret calciumsulfat produceret ved afsvovling af røggas (FGD)

— Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger

— Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsageligt til bygning og slibning

— Svovl i fast form

— Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med pH under 9)

— Natrium-, kalium- og calciumchlorider

— Carborundum (siliciumcarbid)

— Nedbrudt beton

— Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium

B2050 Flyveaske fra kulfyrede kraftværker, som ikke er opført på liste A (se også det tilsvarende punkt i liste A, A2060).

B2060 Brugt aktivt kul, der ikke indeholder bilag I-bestanddele i det omfang, at det falder ind under en af kategorierne i bilag III, f.eks. kul fra drikkevandsbehandling og processer i levnedsmiddelindustrien og vitaminproduktion (se også det tilsvarende punkt i liste A, A4160).

B2070 Calciumfluoridslam

B2080 Gipsaffald fra processer i den kemiske industri, som ikke er opført på liste A (se også det tilsvarende punkt i liste A, A2040).

B2090 Rester af anoder fra stål- eller aluminiumproduktion fremstillet af jordoliekoks eller bitumen og rengjort til normale industrispecifikationer (dog ikke anoderester fra chloralkalielektrolyse og metallurgisk industri)

B2100 Aluminiumhydrataffald og aluminiumoxidaffald samt rester fra aluminiumoxidproduktion, dog ikke materialer, der har været benyttet til gasrensning, flokkulering eller filtrering

B2110 Bauxitrest (»rødt slam«) (pH sænket til under 11,5)

B2120 Syre- og baseaffald i form af opløsninger med pH mellem 2 og 11,5, som ikke er ætsende eller på anden måde farlige (se også det tilsvarende punkt i liste A, A4090)

B2130 Bitumenmaterialer (asfaltaffald) fra vejbygning og -vedligehold, som ikke indeholder tjære [ix] (se også det tilsvarende punkt i liste A, A4090)

B3 AFFALD, DER HOVEDSAGELIG BESTÅR AF ORGANISKE BESTANDDELE, OG SOM KAN INDEHOLDE METALLER OG UORGANISK MATERIALE

B3010 Plastaffald:

Nedenstående plastmaterialer, også blandede, når de ikke er blandet med andet affald og opfylder bestemte specifikationer:

— Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer, f.eks. følgende [x] :

-         ethylen

-         styren

-         polypropylen

-         polyethylenterephthalat

-         acrylonitril

-         butadien

-         polyacetaler

-         polyamider

-         polybutylenterepthalater

-         polycarbonater

-         polyethere

-         polyphenylensulfider

-         acryl-polymerer

-         alkaner (C10-C13) (blødgørere)

-         polyurethan (ikke indeholdende chlorfluorcarboner)

-         polysiloxaner

-         polymethylmethacrylat

-         polyvinylalkohol

-         polyvinylbutyral

-         polyvinylacetat

— Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter indeholdende følgende:

-         ureaformaldehydharpikser

-         phenolformaldehydharpikser

-         melaminformaldehydharpikser

-         epoxyharpikser

-         alkydharpikser

-         polyamider

— Følgende fluorpolymeraffald [xi]

-          perfluorethylen/propylen (FEP)

-         perfluoralkoxylalkan

-         tetrafluoroethylen/perfluorvinyl ether (PFA)

-         tetrafluoroethylen/perfluormethylvinyl ether (MFA)

-         polyvinylfluorid (PVF)

-         polyvinylidenfluorid (PVDF)

B3020 Affald af papir, pap og papirprodukter

Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med farligt affald:

Affald og skrot af papir eller pap af:

— ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap

— andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke gennemfarvet

— papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (f.eks. aviser, blade og lignende tryksager)

— andre produkter, bl.a.

1) lamineret pap

2) usorteret skrot

B3026 Det følgende affald fra forbehandlingen af kompositemballage til væske, som ikke indeholder så store koncentrationer af de i bilag I anførte stoffer, at de udviser de i bilag III omtalte egenskaber:

— Plastfraktion, som ikke kan adskilles

— Plast-aluminiumfraktion, som ikke kan adskilles

B3027 Affald af laminat fra selvklæbende etiketter, der indeholder råvarer fra etiketproduktionen.

B3030 Tekstilaffald

Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med andet affald og opfylder bestemte specifikationer:

— Affald af silke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

— ikke kartet eller kæmmet

— andet

— Affald af uld eller af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale

— kæmlinge af uld eller af fine dyrehår

— andet affald af uld eller fine dyrehår

— affald af grove dyrehår

— Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

— garnaffald (herunder trådaffald)

— opkradset tekstilmateriale

— andet

— Blår og affald af hør

— Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af hamp (Cannabis sativa L.)

— Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie)

— Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af sisal og andre agavefibre

— Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af kokos

— Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af abaca (Manilahamp eller Musa textilis Nee)

— Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af ramie og andre vegetabilske fibre, som ikke er anført andetsteds

— Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

— af syntetiske fibre

— af andre regenererede fibre

— Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

— Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer

— sorteret

— andet

B3035 Affald af tekstilgulvbelægninger, gulvtæpper

B3040 Gummiaffald

Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med andet affald:

— Affald og skrot af hårdgummi (f.eks. ebonit)

— Andet gummiaffald (undtagen affald, der er opført andetsteds)

B3050 Ubehandlet affald af kork eller træ

— Savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former

— Korkaffald; knust, granuleret eller pulveriseret kork

B3060 Affald fra fødevareindustrien, når det ikke er smittebærende:

— Vinbærme

— Tørret og steriliseret vegetabilsk affald, rest- og biprodukter, også i form af pellets, af den art, der anvendes som dyrefoder, som ikke er anført andetsteds

— Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks

— Affald af ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke tilskåret i form), behandlede med syre eller afgelatiniserede

— Fiskeaffald

— Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

— Andet affald fra fødevareindustrien med undtagelse af biprodukter, som opfylder nationale og internationale krav og standarder for indtagelse af mennesker eller dyr

B3065 Affald af animalske og vegetabilske spiseolier og -fedtstoffer (f.eks. fritureolie), såfremt det ikke falder under en bilag III-kategori

B3070 Følgende affald:

— Affald af menneskehår

— Halmaffald

— Deaktiveret svampemycelium fra fremstilling af penicillin, til brug i foder

B3080 Afklip og skrot af gummi

B3090 Afklip og andet affald af læder eller kunstlæder, ikke anvendeligt til fremstilling af lædervarer, med undtagelse af læderslam, når det ikke indeholder hexavalente chromforbindelser eller biocider (se også det tilsvarende punkt i liste A, A3100)

B3100 Støv, aske, slam og mel af læder, som ikke indeholder hexavalente chromforbindelser eller biocider (se også det tilsvarende punkt i liste A, A3090)

B3110 Afhåringsaffald, som ikke indeholder hexavalente chromforbindelser, biocider eller smitstoffer (se også det tilsvarende punkt i liste A, A3110)

B3120 Affald bestående af farvestoffer til levnedsmidler

B3130 Affald af etherpolymerer og af ikke-farlige ethermonomerer, der ikke kan danne peroxider

B3140 Brugte dæk, dog ikke dæk, der er bestemt til behandling ifølge bilag IV A

B4 AFFALD, SOM KAN INDEHOLDE ENTEN UORGANISKE ELLER ORGANISKE BESTANDDELE

B4010 Affald, der hovedsagelig består af vandbaserede/latexbaserede malinger, trykfarver og hærdede lakker, der ikke indeholder organiske opløsningsmidler, tungmetaller eller biocider i et sådant omfang, at de skal regnes for farlige (se også det tilsvarende punkt i liste A, A4070)

B4020 Affald fra produktion, formulering og brug af harpikser, latex, blødgøringsmidler, lime og klæbestoffer, som ikke er opregnet på liste A, og som ikke indeholder opløsningsmidler eller andre forureninger i et sådant omfang, at de falder ind under en af farekategorierne i bilag III,f.eks. vandbaserede, eller klæbestoffer, der er baseret på kasein, stivelse, dekstrin, celluloseethere eller polyvinylalkohol (se også det tilsvarende punkt i liste A, A3050)

B4030 Engangskameraer, med batterier, der ikke er opført på liste A

 

Del II

Følgende affald er ligeledes omfattet af de generelle oplysningskrav i artikel 18:

Metalholdigt affald fra metalsmeltning og -raffinering

GB040                  7112                Slagger fra forarbejdning af ædle metaller og

262030                 kobber til yderligere raffinering

262090

Andet affald indeholdende metaller

GC010 Elektriske komponentsamlinger bestående udelukkende af metaller eller legeringer

GC020 Elektronisk skrot (f.eks. printkort, elektroniske komponenter, tråd osv.) og genvundne elektroniske komponenter, som egner sig til genvinding af basismetal og ædelt metal

GC030 ex 890800 Skibe, både og andet flydende materiel til ophugning, behørigt tømt for last og materialer hidrørende fra fartøjets drift, som måtte være klassificeret som farlige stoffer eller affald

GC050 Brugte katalysatorer fra flydende katalytisk krakning (FCC) (f.eks. aluminiumoxid og zeolitter)

Glasaffald i ikke-spredbar form

GE020                  ex 7001                Glasfiberaffald

ex 701939

 

Keramisk affald i ikke-spredbar form

GF010 Affald af keramiske produkter, som er keramisk brændt efter formningen, herunder keramiske beholdere (før og efter brug)

Andet affald indeholdende hovedsagelig uorganiske bestanddele, men som også kan indeholde metaller og organiske materialer

GG030                  ex 2621                Bundaske og slaggeaftapning fra kulfyrede kraftværker

GG040                  ex 2621                Flyveaske fra kulfyrede anlæg

Plastaffald

GH013                  391530                 Vinylchlorid-polymerer

ex 390410-40

 

Affald fra garvning og felbehandling, samt anvendelse af læder

GN010                  ex 050200            Affald af svine- og vildsvinebørster, grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder

GN020                  ex 050300            Affald af hestehår, også i lag med eller uden støttemateriale

GN030                  ex 050590            Affald af skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, af fjer eller dele af fjer (også med klippede kanter) samt af dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede)

 

BILAG IIIA

BLANDINGER BESTÅENDE AF TO ELLER FLERE AFFALDSTYPER ANFØRT I BILAG III, SOM IKKE ER KLASSIFICERET UNDER ET ENKELT NUMMER, JF. ARTIKEL 3, STK. 2

1. Uanset om blandinger står på denne liste eller ej, må de ikke underlægges de generelle oplysningskrav i artikel 18, hvis de er forurenet med andre materialer i en sådan udstrækning,

a) at de risici, der er forbundet med affaldet, når der henses til farlighedsegenskaberne i bilag III til direktiv 91/689/EØF med senere ændringer, er så meget større, at det bør behandles efter proceduren med skriftlig forhåndsanmeldelse og samtykke, eller

b) at genvinding af affaldet på en miljømæssigt forsvarlig måde forhindres.

2. Følgende blandinger af affald tilføjes i dette bilag:

a) blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B1010 og B1050

b) blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B1010 og B1070

c) blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B3040 og B3080

d) blandinger af affald, der henhører under (OECD) GB040 og under Basel-listens B1100 begrænset til galvaniseringsråsten, slagge indeholdende zink, aluminiumslagge undtagen saltslagge og affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

e) blandinger af affald, der henhører under (OECD) GB040, under Basel-listens B1070 og under Basel-listens B1100 begrænset til affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning.

Numrene under litra d) og e) gælder ikke for eksport til lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen.

3. Følgende blandinger af affald, der henhører under separate led eller underled under samme nummer, tilføjes i dette bilag:

a) blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B1010

b) blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B2010

c) blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B2030

d) blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B3010 og opført under » Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer«

e) blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B3010 og opført under » Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter«

f) blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B3010 og opført under » perfluoralkoxylalkan «

g) blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B3020 begrænset til ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap, andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke gennemfarvet, papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (f.eks. aviser, blade og lignende tryksager)

h) blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B3030

i) blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B3040

j) blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B3050.

 

BILAG IIIB

YDERLIGERE AFFALD PÅ DEN GRØNNE LISTE, DER AFVENTER MEDTAGELSE I DE RELEVANTE BILAG TIL BASELKONVENTIONEN ELLER OECD-BESLUTNINGEN, JF. ARTIKEL 58, STK. 1, LITRA b)

1. Uanset om affald står på denne liste eller ej, må det ikke underlægges de generelle oplysningskrav i artikel 18, hvis det er forurenet med andre materialer i en sådan udstrækning,

a) at de risici, der er forbundet med affaldet, når der henses til farlighedsegenskaberne i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF [xii] , er så meget større, at det bør behandles efter proceduren med skriftlig forhåndsanmeldelse og samtykke, eller

b) at genvinding af affaldet på en miljømæssig forsvarlig måde forhindres.

2. Følgende affald tilføjes i dette bilag:

BEU04 Kompositemballage, som hovedsageligt består af papir og noget plast og ikke indeholder restprodukter, og som ikke er omfattet af Basellistens B3020

BEU05 Rent biologisk nedbrydeligt affald fra landbrug, gartneri, skovbrug, haver, parker og kirkegårde

3. Affaldsoverførslerne i dette bilag berører ikke bestemmelserne i Rådets direktiv 2000/29/EF [xiii] , herunder

foranstaltninger, som vedtages i henhold til nævnte direktivs artikel 16, stk. 3.

 

 

 

 

[i] Listen stammer fra OECD-beslutningen, appendiks 3.

[ii] Bilag IX til Basel-konventionen er gengivet i denne forordnings bilag V, del 1, liste B.

[iii] Affald i »ikke-spredbar form« omfatter ikke affald i form af pulver, slam, støv eller faste emner, der indeholder bundet farligt væskeaffald.

[iv] Det bør bemærkes, at der, selv ved oprindelig ringe kontaminering med bilag I-materialer ved efterfølgende processer, f.eks. genvindingsprocesser, kan udskilles fraktioner med væsentligt højere koncentrationer af de pågældende bilag I-materialer.

[v] Zinkaskes status er i øjeblikket under revurdering, og UNCTAD (De Forenede Nationers Konference om Handel og Udvikling) har anbefalet, at zinkaske ikke skal være farligt affald.

[vi] Dette punkt omfatter ikke skrot fra elproduktion

[vii] Genbrug kan bestå i reparation, istandsættelse og opgradering, men ikke større remontering.

[viii] I nogle lande anses sådanne materialer til direkte genbrug ikke for at være affald.

[ix] Koncentrationen af benzo[a]pyren bør være under 50 mg/kg.

[x] Det forudsættes, at sådant skrot er fuldt polymeriseret.

[xi] Affald produceret af forbrugere er ikke omfattet. — Affald må ikke være blandet. — Problemer i forbindelse med fri afbrænding skal tages i betragtning.

[xii] EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.

[xiii] EUT L 169 af 10.7.2000, s. 1.