Domme og bødestørrelser ved ulovlig import og eksport af affald

Domme og bødestørrelser kan bidrage med vejledning om hvordan reglerne for import og eksport affald skal fortolkes

Vejledende bødestørrelser i sager om ulovlig import/eksport af affald

Der er vejledende bødestørrelser for overtrædelser, hvor der ikke er sket nævneværdig skade på miljøet, og hvor der ikke i øvrigt foreligger skærpende eller formildende omstændigheder.

Det er domstolene, der vurderer, hvad bøden skal være i en konkret sag ud fra en samlet vurdering af den. Det betyder, at der kan udmåles højere eller lavere bøder end de vejledende bødestørrelser. Det afhænger af, om der er skærpende eller formildende omstændigheder i den konkrete sag.

De vejledende bødestørrelser stammer fra bemærkningerne til lov nr. 173 af 12. marts 2008 om ændring af miljøbeskyttelsesloven (strafskærpelse):

  • Hvis en eksport af grønlistet affald til nyttiggørelse ikke ledsages af et korrekt udfyldt bilag VII, bør bøden i almindelighed være på minimum 10.000 kr.
  • Hvis en eksport af affald er omfattet af anmeldelsesproceduren, og tilladelse til eksport ikke er givet, bør bøden i almindelighed være på minimum 20.000 kr. samt et tillæg på 3.000 kr. pr. påbegyndt ton.
  • Hvis der er givet tilladelse til eksporten, men kopi af tilladelsen med myndighedernes stempler og/eller transportdokumentet ikke er medbragt ved transporten, bør bøden i almindelighed være på minimum 10.000 kr.

  • Ved gentagelsestilfælde bør de vejledende bødestørrelser fordobles.