Eksport af brugt elektronik

Elektronikaffald indeholder farlige stoffer som f.eks. bly, cadmium, kviksølv, PCB, asbest og freongasser. Elektronikaffald kan derfor være skadeligt for mennesker og miljø og det er vigtigt, at affaldet behandles på affaldsanlæg, som bl.a. er specialiseret i at håndtere de farlige stoffer i elektronikaffaldet. Alt elektronik bliver til affald på et tidspunkt, og det er derfor vigtigt at eksportere brugt elektronik med omtanke.

Billedet viser brugt elektronik der er smidt ud.

Det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår brugt elektrisk og elektronisk udstyr er affald, og reglerne om eksport af brugt elektronik har derfor grundlæggende til formål at forhindre eksport af brugt udstyr, som i virkeligheden er elektronikaffald.  For at blive anset for at være brugt elektrisk og elektronisk udstyr, og ikke affald, skal udstyret være funktionsdueligt, og det skal bruges igen til sit oprindelige formål i modtagerlandet.

Læs mere i Miljøstyrelsens vejledning til eksportører , som indeholder retningslinjer for test af funktionsduelighed og tjeklister, der kan bruges til at sikre, at alle dokumentationskrav overholdes. Vejledningen er oversat til engelsk og fransk

Tilsynsmyndigheder kan finde tjeklister til visuel kontrol og dokumentkontrol af eksport brugt elektronik i Miljøstyrelsens vejledning til tilsynsmyndigheder .  

Vær desuden opmærksom på, at nogen lande har restriktioner på import af forskellige slags brugt elektronik. Se hvilke lande i Miljøstyrelsens oversigt over lande med restriktioner på import af brugt elektronik . Oversigten er oversat til engelsk . Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at oversigten ikke nødvendigvis er komplet og at reglerne i de forskellige lande, kan ændre sig.  

Kort om reglerne 

Ved eksport af brugt elektrisk og elektronisk udstyr gælder der for det særlige krav til emballeringen og pakningen af udstyret og særlige krav til dokumentationen for, at der ikke er tale om affald. Der er også krav til hvilke dokumenter, der i øvrigt skal følge udstyret. 

Overholdes disse krav ikke, vil udstyret blive betragtet som affald, og skal derfor eksporteres efter reglerne for eksport af affald. Følges reglerne for eksport af affald ikke, er eksporten ulovlig.

Brugt udstyr skal for det første emballeres og pakkes så det er beskyttet mod skader i forbindelse med transport, læsning og aflæsning.

Vejledning til pakning af udstyret

Udstyret skal under transporten være ledsaget af en erklæring om, hvem der er ansvarlige for eksporten.

Hvis man på grund af udstyrets alder eller stand kan blive i tvivl om det er affald eller brugt udstyr, skal udstyret inden eksporten testes for, om det virker. Det skal også evalueres for, om det indeholder farlige stoffer. Dokumentationen for at udstyret virker og for evaluering af, om det indeholder farlige stoffer, skal følge med udstyret under transporten, og på hvert stykke udstyr skal der være en mærkat, der viser, at det er testet.

Under transporten skal udstyr, der kan mistænkes for at være affald, også ledsages af:

  • en liste over det udstyr, der er i transporten
  • en kopi af faktura eller kontrakt for salg af udstyret til modtageren i udlandet, hvor der står, at udstyret virker og er beregnet til direkte genbrug, og
  • en erklæring fra den der er ansvarlig for eksporten om, at forsendelsen ikke indeholder affald.