Liste over orange affald

Følgende er Miljøstyrelsens sammenskrivning af bilag IV, liste A (Bilag VIII til basel-konventionen) og del 3 i bilag V

LISTE OVER AFFALD, DER ER OMFATTET AF PROCEDUREN MED FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ANMELDELSE OG SAMTYKKE (»ORANGE« LISTE) [i]

Del I

Følgende affald underlægges proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke:

Affald, der er optaget på listen i bilag II og VIII til Basel-konventionen [ii]

I denne forordning gælder følgende:

a) Ved en henvisning til liste B i bilag VIII til Basel-konventionen forstås en henvisning til bilag III i denne forordning.

b) I Basel-listens nr. A1010 refererer udtrykket »dog er affald, som specifikt er opført på liste B (bilag IX), undtaget« både til Basel-listens nr. B1020 og til noten til B1020 i bilag III, del I, litra b), i denne forordning.

c) Basel-listens nr. A1180 og A2060 er ikke gældende;i stedet gælder OECD nr. GC010, GC020 og GG040 i bilag III, del II, i de relevante tilfælde.

d) Basel-listens nr. A4050 omfatter brugte karforinger fra aluminiumsmeltning, da de indeholder Y33 uorganiske cyanider. Hvis cyaniderne er destrueret, henregnes brugte karforinger til nr. AB120 i del II, da de indeholder Y32, uorganiske fluorforbindelser, bortset fra calciumfluorid.

Liste A (Bilag II til Basel-konventionen) ( 1 )

Y46 Indsamlet husholdningsaffald ( 2 )

Y47 Restprodukter fra forbrænding af husholdningsaffald

 

Liste A (Bilag VIII til Basel-konventionen)

A1 METALAFFALD OG METALHOLDIGT AFFALD

A1010 Metalaffald og affald af legeringer af følgende:

— antimon

— arsen

— beryllium

— cadmium

— bly

— kviksølv

— selen

— tellur

— thallium

dog er affald, som specifikt er anført i liste B, undtaget.

A1020 Affald, dog ikke massivt metalaffald, som indeholder eller er forurenet med et af følgende:

— antimon og antimonforbindelser

— beryllium og berylliumforbindelser

— cadmium og cadmiumforbindelser

— bly og blyforbindelser

— selen og selenforbindelser

— tellur og tellurforbindelser

A1030 Affald, der indeholder eller er forurenet med et af følgende:

— arsen og arsenforbindelser

— kviksølv og kviksølvforbindelser

— thallium og thalliumforbindelser

A1040 Affald, der indeholder et af følgende:

— metalcarbonyler

— hexavalente chromforbindelser

A1050 Galvanisk slam

A1060 Kasserede væsker fra metalbejdsning

A1070 Udludningsrester fra bearbejdning af zink, støv og slam, som f.eks. jarosit og hæmatit

A1080 Zinkaffald, der ikke er opført på liste B og indeholder bly og cadmium i så høj koncentration, at det falder ind under en af farekategorierne i bilag III

A1090 Aske fra forbrænding af isoleret kobbertråd

A1100 Støv og rester fra gasrensesystemer ved kobbersmelteanlæg

A1110 Brugte opløsninger fra elektrolytisk raffinering og indvinding af kobber

A1120 Affaldsslam, herunder anodeslim, fra elektrolysesystemer til elektrolytisk raffinering og indvinding af kobber

A1130 Brugte ætseopløsninger indeholdende opløst kobber

A1140 Brugte kobberchlorid- og kobbercyanidkatalysatorer

A1150 Ædelmetalaske fra forbrænding af printplader, som ikke er opført på liste B [iii]

A1160 Kasserede blyakkumulatorer, hele og knuste

A1170 Usorterede kasserede batterier, undtagen blandinger, der kun består af liste B-batterier. Kasserede batterier, der ikke er opført på liste B og indeholder bilag I-bestanddele i et sådant omfang, at de er farlige

A1180 Kasserede elektriske og elektroniske komponentsamlinger og skrot [iv] , som indeholder sådanne komponenter som akkumulatorer og andre batterier på liste A, kviksølvafbrydere, glas fra katodestrålerør og andet aktiveret glas og PCB-kondensatorer, eller som er forurenet med bilag I-bestanddele (f.eks. cadmium, kviksølv, bly eller polychloreret biphenyl) i et sådant omfang, at de henhører under en af kategorierne i bilag III (se også det tilsvarende punkt i liste B, B1110) [v]

A1190 Kasserede metalkabler, beklædt eller isoleret med plastik, der indeholder eller er forurenet med stenkulstjære, PCB [vi] , bly, cadmium, andre organiske halogenforbindelser eller andre i bilag I nævnte bestanddele i et sådant omfang, at de udviser de i bilag III nævnte egenskaber.

A2 AFFALD, DER HOVEDSAGELIG BESTÅR AF UORGANISKE BESTANDDELE, OG SOM KAN INDEHOLDE METALLER OG ORGANISK MATERIALE

A2010 Glasaffald fra katodestrålerør og andet aktiveret glas

A2020 Kasserede uorganiske fluorforbindelser i form af væsker eller slam, dog undtagen sådant affald som er opført på liste B

A2030 Katalysatoraffald, dog undtagen sådant affald som er opført på liste B

A2040 Gipsaffald fra processer i den kemiske industri, når det indeholder bilag I-bestanddele i et sådant omfang, at det falder ind under en farekategorierne i bilag III (se også det tilsvarende punkt i liste B, B2080)

A2050 Asbestaffald (støv og fibre)

A2060 Flyveaske fra kulfyrede kraftværker, når den indeholder bilag I- bestanddele i et sådant omfang, at den falder ind under en farekategorierne i bilag III (se også det tilsvarende punkt i liste B, B2050)

A3 AFFALD, DER HOVEDSAGELIG BESTÅR AF ORGANISKE BESTANDDELE, OG SOM KAN INDEHOLDE METALLER OG UORGANISK MATERIALE

A3010 Affald fra fremstilling og forarbejdning af jordoliekoks og bitumen

A3020 Mineralolieaffald, der er uegnet til den oprindeligt tilsigtede brug

A3030 Affald, som indeholder, består af eller er forurenet med slam af blybaserede antibankemidler

A3040 Kasserede varmeoverføringsvæsker

A3050 Affald fra produktion, formulering og brug af harpikser, latex, blødgøringsmidler, lime og klæbestoffer, dog undtagen sådant affald som er opført på liste B (se også det tilsvarende punkt i liste B, B4020)

A3060 Nitrocellulloseaffald

A3070 Affald af phenol og phenolforbindelser, herunder chlorphenol, i form af væsker og slam

A3080 Affald af ethere, dog undtagen sådanne, som er opført på liste B

A3090 Affald af støv, aske, slam og mel af læder, når det indeholder hexavalente chromforbindelser eller biocider (se også det tilsvarende punkt i liste B, B3100)

A3100 Affald fra sletning af læder og andet læder- eller kunstlæderaffald, der ikke er egnet til fremstilling af lædervarer, som indeholder hexavalente chromforbindelser eller biocider (se også det tilsvarende punkt i liste B, B3090)

A3110 Afhåringsaffald, som indeholder hexavalente chromforbindelser, biocider eller smitstoffer (se også det tilsvarende punkt i liste B, B3110)

A3120 Shredderfluff

A3130 Kasserede organiske phosphorforbindelser

A3140 Kasserede ikke-halogenerede organiske opløsningsmidler, dog ikke sådant affald, som er opført på liste B

A3150 Kasserede halogenerede organiske opløsningsmidler

A3160 Halogenerede og ikke-halogenerede ikke-vandige destillationsrester fra genvinding af organiske opløsningsmidler

A3170 Affald fra produktion af alifatiske halogenerede kulbrinter (såsom chlormethan, dichlorethan, vinylchlorid, vinylidenchlorid, allylchlorid og epichlorhydrin)

A3180 Affald, stoffer og genstande, der indeholder, består af eller er forurenet med polychlorerede biphenyler (PCB), polychlorerede terphenyler (PCT), polychlorerede naphthalener (PCN), polybromerede biphenyler (PBB) eller andre polybromerede analoger af disse forbindelser i en koncentration på 50 mg/kg eller derover [vii]

A3190 Tjærerester (undtagen asfaltcement) fra raffinering, destillation og pyrolytisk behandling af organisk materiale

A3200 Bitumenmaterialer (asfaltaffald) fra vejbygning og -vedligehold, som indeholder tjære (se også det tilsvarende punkt i liste B, B2130)

A4 AFFALD, SOM KAN INDEHOLDE ENTEN UORGANISKE ELLER ORGANISKE BESTANDDELE

A4010 Affald fra produktion, tilberedning og brug af farmaceutiske produkter, dog ikke sådant affald, som er opført på liste B

A4020 Klinisk affald og dermed beslægtet affald, dvs. affald fra lægebehandling, sygepleje, tandbehandling, dyrlægepraksis mv., samt affald, der produceres på hospitaler og lignende institutioner i forbindelse med undersøgelse og behandling af patienter og forskningsprojekter

A4030 Affald fra produktion, formulering og anvendelse af biocider og phytofarmaceutiske produkter, herunder pesticider og herbicider, der er kasseret, fordi de er fejlproduceret, for gamle [viii] eller uegnede til det oprindelige formål

A4040 Affald fra produktion, formulering og anvendelse af kemikalier til træimprægnering [ix]

A4050 Affald, der indeholder, består af eller er forurenet med et af følgende:

— uorganiske cyanider, med undtagelse af restprodukter indeholdende ædelmetal i fast form, som indeholder spor af uorganiske cyanider

— organiske cyanider

A4060 Blandinger og emulsioner af olieaffald/vand og kulbrinter/vand

A4070 Affald fra produktion, formulering og anvendelse af trykfarver, farvestoffer, pigmenter, maling, lak og fernis, dog ikke sådant affald, som er opført på liste B (se også det tilsvarende punkt i liste B, B4010)

A4080 Eksplosivt affald (dog ikke sådant affald, som er opført på liste B)

A4090 Andre sure og basiske opløsninger end dem, der er opført under det tilsvarende punkt i liste B (se også det tilsvarende punkt i liste B, B2120)

A4100 Affald fra industrielt forureningsbegrænsende udstyr til rensning af luftafkast fra industrien, dog ikke sådant affald, som er opført på liste B

A4110 Affald, der indeholder, består af eller er forurenet med et af følgende:

— en polychloreret dibenzofuran

— en polychloreret dibenzo-p-dioxin

A4120 Affald, der indeholder, består af eller er forurenet med peroxider

A4130 Brugt emballage og beholdere, der indeholder bilag I-bestanddele i en sådan koncentration, at de falder ind under farekategorierne i bilag III

A4140 Affald, der består af eller indeholder fejlproducerede eller for gamle viii kemikalier, der henhører under en af kategorierne i bilag I, og falder ind under en af farekategorierne i bilag III

A4150 Kemikalieaffald fra forsknings- og udviklingsarbejde og undervisningsvirksomhed, som ikke er identificeret og/eller er nye, så deres virkninger på menneskers sundhed og/eller miljø ikke kendes

A4160 Brugt aktivt kul, som ikke er opført på liste B (se også det tilsvarende punkt i liste B, B2060)

Del II

Følgende affald er ligeledes omfattet af proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke: [x]

Metalholdigt affald  

AA010                  261900                 Slagger og andet affald fra jern- og stålindustrien x

AA060                  262050                 Vanadiumaske og restprodukter x

AA190                  810420 ex810430                             Affald og skrot af magnesium, som er brandfarligt eller selvantændeligt, eller som ved kontakt med vand afgiver brændbare gasser i farlige mængder

Affald indeholdende hovedsagelig uorganiske bestanddele, men som også kan indeholde metaller og organiske materialer

AB030                                               Affald fra ikke-cyanidbaserede systemer, som stammer fra overfladebehandling af metaller

AB070                                               Sand fra støbeprocesser

AB120                  ex 281290 ex 3824                            Uorganiske halogenforbindelser, som ikke er anført i andre positioner

AB130                                               Brugt sandblæsningssand

AB150                  ex 382490            Uraffineret calciumsulfit og calciumsulfat fra afsvovling af røggas (FGD)

Affald indeholdende hovedsagelig organiske bestanddele, men som også kan indeholde metaller og uorganiske materialer

AC060                  ex 381900            Hydrauliske væsker

AC070                  ex 381900            Bremsevæsker

AC080                  ex 382000            Frostvæsker

AC150                                               Chlorfluorcarboner

AC160                                               Haloner

AC170                  ex 440310            Affald af forarbejdet kork og træ

AC250                                               Overfladeaktive stoffer (tensider)

AC260                  ex 3101                Flydende svinegødning; ekskrementer

AC270                                               Spildevandsslam

Affald, som kan indeholde enten uorganiske eller organiske bestanddele

AD090                  ex 382490            Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af reprografiske og fotografiske kemikalier og fremkaldermaterialer, som ikke er specificeret eller anført i andre positioner

AD100                                               Affald fra ikke-cyanidbaserede systemer, som stammer fra overfladebehandling af plast

AD120                  ex 391400 ex 3915                            Ionbyttermateriale

AD150                                               Naturligt forekommende organisk materiale, anvendt som filter (såsom biofiltre)

Affald indeholdende hovedsagelig uorganiske bestanddele, men som også kan indeholde metaller og organiske materialer

RB020                  ex 6815                Keramisk baserede fibre med fysisk-kemiske egenskaber svarende til asbestfibre

 

[i] Listen stammer fra OECD-beslutningen, appendiks 4

[ii] Bilag VIII til Basel-konventionen er gengivet i bilag V, del 1, liste A. Bilag II til Basel-konventionen indeholder følgende: Y46 Indsamlet husholdningsaffald, medmindre affaldet er behørigt klassificeret under en enkelt indgang i bilag III. Y47 Restprodukter fra forbrænding af husholdningsaffald

[iii] Bemærk at det tilsvarende punkt i liste B (B1160) ikke omtaler undtagelser

[iv] Dette punkt omfatter ikke skrottede samlinger fra elproduktion

[v] PCB i en koncentration på 50 mg/kg eller derover.

[vi] ) PCB'ere på et koncentrationsniveau på 50 mg/kg eller derover.

[vii] Et indhold på 50 mg/kg anses for at være en internationalt anvendt grænse for alt affald. Mange lande har dog fastsat en lavere overgrænse (f.eks. 20 mg/kg) for særligt affald.

[viii] Ved »for gammel« forstås, at produktet ikke er anvendt inden for den af fabrikanten anbefalede frist.

[ix] Punktet omfatter ikke træ, der er behandlet med træimprægneringsmidler.

[x] Denne liste omfatter affald i form af aske, restprodukter, slagger, galvaniseringsslagge, fræseskæl, støv, pulver, slam og filterkager, medmindre et materiale er udtrykkeligt anført andetsteds.