Anmeldepligtigt affald

Affald, som er ”orange-listet” eller ”ulistet”, er anmeldepligtigt. Grønlistet affald i rene fraktioner er som udgangspunkt ikke anmeldepligtigt, men bliver det, hvis fraktionerne blandes.

Hvis affaldet er anmeldepligtigt, skal overførslen anmeldes til Miljøstyrelsen. Det skal følge en anmeldeprocedure, hvor myndighederne i de involverede lande - afsendelseslandet, eventuelle transitlande og bestemmelseslandet - skal godkende, at importen eller eksporten må finde sted.

Se infografik med arbejdsgangen for en korrekt anmeldespakke

Se Miljøstyrelsens sammenskrivning af bilag fra transportforordningen og baselkonventionen: "Orange liste"

 

Fremgangsmåde når affaldet er anmeldepligtigt

Anmelder sender anmeldelsesformular, transportformular samt diverse bilag samlet til den kompetente afsendelsesmyndighed - i Danmark er det Miljøstyrelsen.

Information om digitalisering ifm import/eksport af affald

Digital anmeldelse

Miljøstyrelsen opfordrer til at anmeldelser indsendes digitalt i stedet for at sende papir med fysisk post. Anmeldelser kan indsendes på følgende måder digitalt:

- Via digitalblanket på virk.dk

- Via mail der er digitalt signeret og anmeldelsesformularen er underskrevet med kuglepen

- Via mail hvor anmeldelsesformularen er påført digital signatur.

Vær opmærksom på at sikkerhedsstillelser fra garantiudbydere fortsat kan være nødvendig at fremsende i papirform, da Miljøstyrelsen skal have den originale sikkerhedsstillelse. Denne sendes tilbage til garantiudbyder efter overførslen. Der er enkelte undtagelser hvor Miljøstyrelsen, efter aftale med garantiudbyderen, har accepteret digitale sikkerhedsstillelser som original.

Miljøstyrelsen gennemgår anmeldelsen for fejl og mangler, og indhenter eventuelt supplerende materiale hos anmelder. Når Miljøstyrelsen mener, at alle nødvendige oplysninger og dokumenter er indsendt, videresender Miljøstyrelsen anmeldelsen til bestemmelseslandet og eventuelle transitlande.

Digitalblanket

Direkte link til den digitale blanket: https://virk.dk/myndigheder/stat/MST/selvbetjening/Transport 

Ved brug af digitalblanket på virk.dk skal NemID medarbejdersignatur benyttes. Se følgende link for oprettelse og hjælp: https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/kom-i-gang/Pages/hjaelp-til-bestilling.aspx

Vær opmærksom på at ved login ind på digitalblanket via virk.dk, vil den der benytter NemId medarbejdersignaturen, være den der vil fremgå som underskriver i rubrik 17 i bilag 1A.

I blanketten vil der være hjælpetekster til de enkelte felter og afsnit. Skulle der opstå spørgsmål til udfyldelsen af den digitale blanket kontakt:

Mia Aarup Skotte; tlf. 20 29 26 91; 

mail: Obfuscated Email eller på sagsbehandlernesvagttelefon: 23 72 92 28

Bestemmelsesmyndigheden og transitlande beder evt. om yderligere oplysninger fra anmelder

Herefter har bestemmelsesmyndigheden og eventuelle transitlande mulighed for at indhente yderligere oplysninger hos anmelder, hvis de har brug for det. Når alle nødvendige oplysninger er indhentet, udsteder de involverede lande deres afgørelse vedrørende importen eller eksporten. Afgørelsen kan være samtykke/tilladelse (med eller uden betingelser) eller indsigelse/afslag.

Sikkerhedsstillelse for import og eksport af affald

Anmelder skal stille sikkerhed for importen eller eksporten af affaldet. Anmelder skal også betale gebyr for Miljøstyrelsens - og eventuelt andres myndigheders - sagsbehandling.

Gebyret for sagsbehandling af en notifikation er i 2019 kr. 14.400,-

Gebyret for sagsbehandling af en notifikation er i 2020 kr. 25.154,-

Gebyret for sagsbehandling af en notifikation er pr. 1. juli 2021 kr. 32.383,-

Videovejledning til Anmeldelses-formularen

Videovejledning til Transport-formularen

To undtagelser til forordningen er særligt relevante for skibe, som sejler med olie og olieaffald. Affald opstået på boreplatforme og affald opstået på skibe er undtaget forordningen, indtil affaldet når land. Det betyder, at affald, som er anmeldepligtigt, ikke kræver anmeldelse i den situation, hvor det overføres til land fra hav (skib eller boreplatform). Se transportforordningens artikel 1, stk. 3, litra a) og b).

 Affaldet er ikke nået land, blot fordi skibet lægger til i en havn. Undtagelserne gælder, indtil affaldet er over skibssiden. Forordningen finder således anvendelse fra det øjeblik affaldet er afleveret til modtagestationen eller på anden måde ikke længere befinder sig på skibet, fx hvis det bliver hældt på en tankvogn. Hvis affaldet herefter overføres til et andet land, er det anmeldepligtigt på samme måde som hvis det var opstået i det land, hvor affaldet er landet.

 Eksempler:

-Olieaffald der sejles til Danmark fra en norsk boreplatform: Undtaget

-Olieaffald der sejles til Norge fra en norsk boreplatform og derefter overføres til Danmark: Anmeldepligt.

-Olieaffald, som via et rør pumpes fra en dansk boreplatform til Holland: Undtaget.

-Affald opstået ved rengøring af skibs tank- og lastrum (slopolie), der samles sammen i skibets sloptank i løbet af flere sejladser i flere nationers farvande, og på et tidspunkt afleveres til dansk modtagestation: Undtaget.

-Affald fra skibets sloptank (som i ovenstående tilfælde), der fyldes på en tankvogn og kører over en grænse, fx over Øresundsbroen: Anmeldepligt.

-Affald fra skibets sloptank, der beholdes om bord på skibet mens skibet er i havn: Undtaget. 

 

Hvis du overfører animalsk biprodukt til biogasanlæg, skal du ikke anmelde det ifølge transportforordningen. Ret henvendelse til Fødevarestyrelsen, som afgør, om overførslen er omfattet af reglerne om animalske biprodukter. Hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at overførslen ikke er omfattet af reglerne om animalsk biprodukt, skal du indgive anmeldelse ifølge transportforordningen. Bemærk, at vi i tidligere tilfælde er blevet opmærksomme på, at Sverige og Norge kan stille krav om notifikation selv om Danmark ikke gør.

 

Danmark giver som regel stiltiende samtykke til transit, når afsender og modtagerland ligger inden for EU.

Som virksomhed kan du antage, at det stiltiende samtykke til transit indenfor EU er gyldigt, så snart alle andre kompetente myndigheder har givet deres samtykke. Det er derfor ikke nødvendigt at vente til fristen på 30 dage ifølge forordningens art. 9 er udløbet (den frist der løber fra vi modtager den kompetente bestemmelsesmyndigheds bekræftelse på, at anmeldelsen er korrekt og endeligt udført), hvis de andre lande har givet samtykke før udløbet af de 30 dage.

Danmarks stiltiende samtykke er gyldigt så længe de øvrige kompetente myndigheders samtykke er gyldigt. Bemærk, at gyldighedsperioden for Danmarks stiltiende samtykke ikke har betydning for, hvor længe andre landes eventuelle stiltiende samtykke er gældende. Tjek gyldighedsperioden af det stiltiende samtykke for alle de transitlande, transporten går igennem, før du sender den første transport.

Vi giver ikke automatisk meddelelse til virksomheder om denne gyldighedsperiode. Hvis transporten kører, før de 30 dage er gået, og du ønsker dokumentation for, at det stiltiende samtykke er gyldigt, anbefaler vi at tage et print af denne side med til dokumentation for, at Danmark har givet stiltiende samtykke. 

 

Efter transportforordningens bilag II, del 1, nr. 15, skal en anmeldelse vedlægges dokumentation for, at de påtænkte transportører er registreret til affaldstransport. I forbindelse med behandlingen af en anmeldelse om overførsel af affald påser Miljøstyrelsen på den baggrund, at der er indsendt dokumentation for at de vognmandsvirksomheder, der påtænkes anvendt til vejtransport af affaldet i Danmark, er registreret som enten transportør eller indsamlingsvirksomhed i Affaldsregistret.

Der er hidtil blevet anmodet om dokumentation i form af en udskrift fra Affaldsregistret.

Miljøstyrelsen mener dog, at der er behov for at præcisere, at kravet om dokumentation for, at de vognmandsvirksomheder, der påtænkes anvendt til vejtransport af affaldet i Danmark, er registreret som enten transportør eller indsamlingsvirksomhed i Affaldsregistret, også kan opfyldes på anden vis, f.eks. ved at anmelder afgiver en erklæring herom.

Styrelsen har udarbejdet et eksempel på tekst til en sådan erklæring:  Erklæring om registrering i Affaldsregistret

Det bør fortsat af listen over fragtførere på en anmeldelse være markeret/angivet, hvilke af virksomhederne der skal udføre vejtransport i Danmark.

Opmærksomheden henledes på at alle affaldstransportører med egen vognmandstilladelse skal være registreret i Affaldsregistret, og at det er den vognmandsvirksomhed, der faktisk udfører transporten, som registreringspligten påhviler. 

Forudgående dokumentation for mængder

I forbindelse med notifikationen kræves det, at der på forhånd kan redegøres for, hvor meget af affaldet, der går til hvilket anlæg. Ved oplagring af forbrændingsegnet affald, som går til R13 og efterfølgende til R1 på en række anlæg, skal anmeldelsen ledsages af oplysning om den mængde, som maksimalt vil gå til det enkelte anlæg. Fx kan der notificeres import af 5.000 ton RDF til R13 med efterfølgende distribution til 3 anlæg, hvor hvert anlæg fx har mulighed for at tage op til 3.000 ton af affaldet. Det anbefales, at anmelderne benytter det skema for R12/R13, som findes på styrelsens hjemmeside.

Herefter vil det være muligt for R13-anlægget at videredistribuere alt efter aktuel kapacitet på de efterfølgende R1-anlæg, inden for rammen af hvert enkelt R1-anlæg. Rammen skal oplyses på forhånd og må ikke overskrides, da den har betydning for tilsynsmyndighedens vurdering af, om det enkelte R1-anlæg har kapacitet.

Transportdokumenter

Transportdokumenterne skal ledsage transporten indtil R12/R13-anlægget. Der skal ikke transportdokument med på vejen til det efterfølgende anlæg.

Dokumentation for modtagelse og behandling

Modtagebevis

R12/R13-anlægget skal ved modtagelsen af affaldet indsende kopi af transportdokumentet til kompetente myndigheder som modtagebevis.

Behandlingsbevis

R12/R13-anlægget skal igen indsende en kopi af transportdokumentet ved behandling:

 • Et R12-anlæg skal indsende behandlingsbeviset når sorteringen er gennemført.
 • Et R13-anlæg skal indsende behandlingsbeviset når oplaget er afsluttet (dvs. når alt affaldet på transportdokumentet er videresendt).
 • I begge tilfælde må der maksimalt gå et år fra affaldet er modtaget og til operationen (forbehandlingen eller oplaget) skal være afsluttet.

Attest fra det efterfølgende anlæg

De(t) efterfølgende anlæg skal ikke indsende et modtagebevis, men skal indsende en attest for den efterfølgende behandling. Attesten skal sendes til det midlertidige anlæg, som skal videresende attesten til kompetente myndigheder. Der er ikke formkrav til attesten, men det anbefales at bruge correspondents' guideline 3 annex 1.

NB! Bemærk at Miljøstyrelsen gennemfører et forsøg hvor indberetning til Affaldsdatasystemet erstatter attesten. Kontakt venligst Johan Vestergaard Paulsen, Obfuscated Email, hvis du ønsker at deltage.

Miljøstyrelsen har vurderet, at behandlingsprocessen hos NOAH på Langøya, hvor alkalisk affald anvendes til neutralisering af affaldssyre, kan klassificeres som nyttiggørelse (R5). Det betyder, at eksport af alkalisk affald, f.eks. røggasrensningsaffald, til NOAH på Langøya, kan betragtes som en eksport til nyttiggørelse, hvis affaldet konkret skal anvendes til neutraliseringsprocessen.

Miljøstyrelsen skal samtidigt slå fast, at eksport af ikke-alkaliske affaldstyper stadig betragtes som bortskaffelse.

Se mere her:  Klassificering af neutraliseringsprocessen på Langøya

Værktøjet er udarbejdet af de engelske myndigheder og kan bruges til inspiration ved overførsel af affald.

http://apps.environment-agency.gov.uk/waste-import-export/124357.aspx

Bemærk at Miljøstyrelsen ikke står ikke inde for, at oplysningerne er korrekte.

Gebyret for 2017 er kr. 13.800,-. Sagsbehandlingsgebyret for alle sager modtaget i 2018 er kr. 14.200,-

Gebyret opkræves af Miljøstyrelsen, når Miljøstyrelsen iværksætter behandlingen af anmeldelsen, og betales efter de anvisninger, der fremgår af opkrævningen. Der betales ikke gebyr, hvis anmelderen annullerer anmeldelsen, inden gebyropkrævningen er afsendt.

EU Kommissionen har henstillet til medlemslandene at de i henhold til transportforordningen (Forordning 1013/2006 om overførsel af affald) bruger koderne Y46 og Y47 i overensstemmelse med om affaldet er farligt eller ikke farligt. Koderne Y46 og Y 47 må kun anvendes for ikke-farligt affald.

Miljøstyrelsen har derfor besluttet, at der ændres i klassificering ved overførsel af røggasrensningsaffald (RGA) fra Y47 til Y18.

Hvis affald der består af restprodukter fra forbrænding af husholdningsaffald (Y47) er forurenet og farligt, så skal Y18 anvendes sammen med det relevante bilag VIII kode (Basel kode) og EAK kode for farligt affald.  Det vil sige at:

- Koden Y47 må kun anvendes for ikke-farligt affald

- Følgende koder skal anvendes: Y18, A4100 og 190105* eller 190107*, bemærk der kan være andre relevante EAK koder 

Anmeldere af overførsler af affald ud af Danmark skal have en fast forretnings- eller privatadresse i Danmark. 

Dette skal sikre at Miljøstyrelsen har jurisdiktion over anmelderen.

I praksis kommer det ikke til at have de store konsekvenser. En dansk virksomhed der overfører affald ud af Danmark, kan således bemyndige en udenlandsk virksomhed til forestå papirarbejdet ved anmeldelse af affaldet. Det skal dog fortsat være den danske virksomhed, som er den formelle anmelder og som er angivet som sådan på anmeldelsen i rubrik 1 og med de juridiske konsekvenser det har efter forordningen. 

Anmeldelse, oplysninger, dokumenter og andre meddelelser, der indsendes sammen med en anmeldelse accepteres på et af følgende sprog:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Svensk
 • Norsk

Miljøstyrelsens krav til accepterede sprog fremgår af § 4 i Import-/eksportbekendtgørelsen (bek. 1229 af 29. november 2019), jf. artikel 27 i Transportforordningen (Forordning (EU) nr. 1306/2006).

Miljøstyrelsen har besluttet at tillade import til forbrænding på flere forbrændingsanlæg (R1) via et fælles mellemoplag (R13). Dette svarer til nuværende praksis hvor et anlæg sorterer (R12) og efterfølgende leverer forskellige fraktioner til forskellige anlæg. Pt. tillader Miljøstyrelsen også at importere til oplag (R13) med ét efterfølgende forbrændingsanlæg (R1). Det nye er, at det nu tillades mellemoplaget (R13) at levere til mere end ét forbrændingsanlæg (R1).

Se også ”Dokumentationskrav ved midlertidige og endelige behandlinger”

I henhold til bilag 1c, afsnit III, pkt. 20 i transportforordningen (Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste) skal der være en liste over affaldets producenter.

I de tilfælde hvor producenten i rubrik 9 er ny producent eller indsamler, skal der som udgangspunkt medfølge en kunde-/producentliste over de respektive firmaer, som affaldet oprindeligt kommer fra. Alternativt kan der vedlægges en dækkende beskrivelse af affaldets oprindelse (typer af brancher, industrier, indsamlingssteder). MST kan dog altid kræve en kunde-/producentliste, hvis det er nødvendigt. Det er også vigtigt at understrege, at kunde-/producentlisten kan være et krav fra andre involverede kompetente myndigheder, det kan derfor være det nemmeste at vedlægge en sådan fra starten.

Dette ændrer ikke på, at der i henhold til transportforordningens bilag 2 pkt. 16 altid skal følge en detaljeret beskrivelse af kilder, sammensætning og egenskaber.

Se Miljøstyrelsens brev af 10. maj 2010.

Transportformularen skal sendes til:  Obfuscated Email  i pdf-format. 
For at lette håndteringen af de indsendte mails med vedhæftede transportformularer, bør der i emnefeltet noteres:

 • Afsenders navn
 • Notifikationsnr.
 • Løbenr.
 • Dato

Det er ikke længere muligt at indsende transportformularen via fax, hvorfor ovenstående e-mailadresse skal anvendes. 

Såfremt der er problemer med at sende mails til ovennævnte mail-adresse, kan transportformularerne i stedet sendes til  Obfuscated Email

I forbindelse med import af farligt affald til nyttiggørelse (R1) skal visse betingelser være opfyldt, for at importen kan anses for at ske med henblik på nyttiggørelses. Ligeledes stiller Miljøstyrelsen visse krav til den dokumentation, der skal godtgøre, at betingelserne er opfyldt. Hvis ikke disse krav er opfyldt, betragter Miljøstyrelsen anmeldelsen som mangelfuld. Betingelserne gælder for alle typer anlæg, der forbrænder farligt affald. Af konkurrencemæssige hensyn skal de samme betingelser være opfyldt, når farligt affald eksporteres til nyttiggørelse (R1).

Betingelser og dokumentationskrav kan ses på  dansk her  og på  engelsk her  

Affald er i transit i Danmark, når skibet er i havn, uanset om affaldet bliver på skibet. Hvis forordningen finder anvendelse for affaldet, gælder reglerne om anmeldepligt til transitlandet også.

Eksempler:

 • Slopolie fra et skib, der afleveres til en norsk modtagestation og derefter overføres til Tyskland via sejlads gennem Øresund: Anmeldepligt til Norge og Tyskland, men ikke til Danmark, der ikke er transitland, fordi skibet ikke er gået i havn.
 • Slopolie fra et skib, der afleveres til en norsk modtagestation og derefter overføres til Tyskland og undervejs går i havn i Helsingør: Anmeldepligt, og Danmark er transitland.

Hvis en stor mængde affald skal transporteres med ét skib og efter ankomst til havn transporteres videre på flere lastbiltransporter, hvordan kan kravet om, at transporten ledsages af anmeldelsesformularer og transportformular så opfyldes?

Skal der være en transportformular for hver lastbil og dermed varsles en transport for hver lastbil?

For importer af affald til Danmark har Miljøstyrelsen som forsøg besluttet, at problemet kan håndteres på denne måde:

 •          Der skal kun anvendes ét transportdokument pr. skibsladning
 •          Kopi af transportdokumentet skal følge hver enkelt lastbiltransporter
 •          Det skal på kopien af transportformularen:
 1.     angives, at der er tale om en deltransport, f.eks. ved at der ved transportnummeret angives transport x, a, b, c…
 2.     tilføjes oplysninger om den mængde affald, som transporteres med lastbilen
 3.     udfyldes oplysninger om transportøren - rederiet skal fremgå som 1. transportør, mens den lastbiltransportør, der anvendes, skal påføres i rubrik 5 som 2. transportør inden lastbiltransporten påbegyndes.
 •          Modtageren skal først indsende dokumentation til myndighederne på den originale transportformular, når alt affaldet fra skibstransporten er modtaget.

 Husk at høre andre berørte lande, om de også kan acceptere denne løsning.   

 

Husk at varsle transporter af affald på en anmeldelse mindst 3 arbejdsdage inden de skal påbegyndes. Den dag varslingen indsendes, tæller efter Miljøstyrelsens vurdering med i de 3 arbejdsdage.

Miljøstyrelsen accepterer, at transporten påbegyndes på den varslede transportdag, eller på en dag i løbet af de følgende 2 uger. Tjek dog om de andre berørte lande også tillader dette. Miljøstyrelsen er blevet informeret om, at Finland, Norge og Sverige har ændret praksis, og nu tillader kørsel 14 dage efter den varslede dag. Det er dog altid en god idé at tjekke med de pågældende myndigheder i forbindelse med konkrete overførsler.

Du kan se mere om beregningen af varslingsperioden, og hvilke dage affaldet må transporteres her: Varslingsskema

Det er tilladt ved varslingen at nøjes med at påføre ”se liste over transportører” eller lignende på den indsendte transportformular i stedet for at skrive en specifik transportør på. Når transporten påbegyndes, er det er dog vigtigt, at den transportør der bruges, noteres på transportformularen, og at der kun anvendes en af de transportører, som er godkendt på anmeldelsen.

Vær opmærksom på at dette er Miljøstyrelsens fortolkning og accept af, hvad der skal skrives på transportformularen ved varslingen. Miljøstyrelsen er blevet orienteret om, at bl.a. GOES i Tyskland ikke har samme fortolkning. Hvis du ikke ved varslingen kan skrive den transportør på, som kommer til at blive brugt, skal du derfor tjekke om, de andre berørte lande også tillader, at du venter med at skrive transportøren på, indtil transporten påbegyndes.

Digitale varslinger

Miljøstyrelsen anerkender digitalt fremstillet varslingsbrev. Flere virksomheder har efterspurgt muligheden for at varsle transporten ved brug af et digitalt fremstillet skema, som fx kan lade sig gøre i ZEDAL- og NordicTFS-baserede systemer.

Miljøstyrelsen ønsker at fremme anvendelsen af digitale løsninger og ser ingen hindring for, at transporter af affald kan varsles og bekræftes modtaget eller behandlet ved brug af et digitalt system. Blot skal det være læseligt for os, dvs. dokumentet skal stadig kunne genkendes som et transportdokument i fx pdf-format og kan derfor (endnu) ikke være i XML- eller CSV-format.

%MCEPASTEBIN%

Det følger af EU Parlamentets og Rådets Forordning nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (Transportforordningen), at der skal stilles finansiel sikkerhed ved overførsel af affald, der er omfattet af anmeldelseskravet.

I Miljøministeriets Vejledning om sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald kan man blandt andet orienterer sig om, hvad sikkerhedsstillelsen dækker, hvordan sikkerhedsstillelsen beregnes, hvornår den kan nedsættes eller forhøjes, og hvornår sikkerhedsstillelsen kan frigives.

Tidspunkter for sikkerhedsstillelsen:

En sikkerhedsstillelse, der stilles i medfør af artikel 6 i Transportforordningen, skal være gyldig på tidspunktet for anmeldelsen. Såfremt gyldig sikkerhedsstillelse ikke foreligger på anmeldelsestidspunktet, skal denne fremsendes på Miljøstyrelsens forlangende. Det giver reelt anmelderen mulighed for at vente med at indsende gyldig sikkerhedsstillelse.

Sikkerhedsstillelse ved forsikring:

Miljøstyrelsen kan anerkende, at sikkerhed bliver stillet ved forsikring, så længe affaldstransporterne bliver finansielt dækket på samme måde, som det er tilfældet i dag. Det vil sige, at kravene til sikkerhedsstillelser efter forordningen og import/eksport-bekendtgørelsen fortsat bliver overholdt.

Miljøstyrelsen kan ikke pt. henvise til konkrete forsikringsselskaber. Anmeldere skal derfor selv etablere kontakt og indgå aftale med et forsikringsselskab om finansiel dækning af deres affaldstransporter.

Miljøstyrelsen er dog bekendt med, at Tryg Garanti udbyder en garantiløsning, der kan fungere som alternativ til de mere traditionelle former for sikkerhedsstillelse, som fx bankgarantier. Miljøstyrelsen accepterer allerede denne løsning. 

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledende udtalelse om affaldshåndtering af udtjente kunstgræsbaner.

Udtalelsen skal hjælpe kommunerne til at afgøre hvornår kunstgræsbanerne kan betragtes som affald, samt hvilke regler der gælder, hvis banerne skal transporteres som affald over landegrænserne. Se vejledende udtalelse om udtjente kunstgræsbaner 

Hvis der på en anmeldelse, efter samtykke, opstår behov for ændringer, er man som anmelder velkommen til at sende Miljøstyrelsen en begrundelse, og vi vil herefter vurdere om dette kan accepteres.

  

Dette gælder for følgende rubrikker:

 

- Rubrik 5 "samlet forventet mængde"

- Rubrik 9 "affaldsproducent"

- Rubrik 16 "toldsteder"

 

Vær dog opmærksom på, at de andre involverede kompetente myndigheder også skal tillade disse ændringer.