Metodik til stedsspecifik risikovurdering ved deponering af affald

BEMÆRK: Dette projekt er stadig under udvikling, og de fleste modelværktøjer, brugervejledninger, dokumentationsrapporter mm. afventer derfor færdiggørelse af projektet. Denne hjemmeside er foreløbig udelukkende af oplysende karakter, og indholdet af hjemmesiden, inkl. alle modelværktøjer, brugervejledninger, dokumentationsrapporter, beregningseksempler mm., kan på nuværende tidspunkt ikke finde anvendelse i forbindelse med konkret sagsbehandling og myndighedsafgørelser, uanset hvad der står anført i den enkelte rapport. Miljøstyrelsen offentliggør rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, som er finansieret af Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at indlægget udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

I Danmark har vi gennem mange år haft fokus på at beskytte miljøet omkring de danske deponeringsanlæg.

EU's deponeringsdirektiv, som indeholder en række foranstaltninger i forhold til miljøbeskyttelse, blev i det væsentligste implementeret i 2001 i Danmark, og senest implementerede vi i 2009. EU’s rådsbeslutninger om vurdering af affald til deponering.

Ved implementering blev direktivets krav til miljøbeskyttelse tilpasset de danske forhold ud fra nogle generelle betragtninger.

Branchen har ønsket at få mulighed for at kunne gennemføre en konkret og stedsspecifik vurdering af miljøpåvirkningen fra det enkelte deponeringsanlæg. Samtidig har branchen længe manglet et værktøj til at kunne forudsige miljøpåvirkningen fra deponering af affald som funktion af tiden. Det er der brug for, når der skal sættes penge til side til at dække de omkostninger, der er forbundet med efterbehandling efter nedlukning.

En metodik til vurdering af deponeringsanlægs påvirkning af grundvand, overfladevand og natur vil fremadrettet kunne danne grundlag for en dialog i branchen om, hvordan de centrale spørgsmål, som knytter sig til deponering af affald i Danmark, skal håndteres.

Dansk Affaldsforening, Miljøstyrelsen og DepoNet har derfor i fællesskab udviklet en metodik til stedsspecifik risikovurdering ved deponering af affald i forhold til at synliggøre forureningspåvirkningen fra udledning af perkolat til det omkringliggende miljø; grundvand, overfladevand samt natur. Metodikken kan dog på nuværende tidspunkt ikke finde anvendelse i forbindelse med konkret sagsbehandling og myndighedsafgørelser.

Hent modelværktøjer, brugervejledninger, dokumentationsrapporter mm. via linkene til højre.

Gå til Sammenfatning og overblik

Gå til Modul 1

Gå til Modul 2
Gå til Modul 3
Gå til Eksempler
Gå til konsekvensvurdering
top_image_bottom

""""""