Metodik til stedsspecifik risikovurdering ved deponering af affald

BEMÆRK: Dette materiale er en del af ”Metodik til stedsspecifik risikovurdering ved deponering af affald”. Materialet er foreløbig og af oplysende karakter, og indholdet kan på nuværende tidspunkt ikke alene danne grundlag for en konkret sagsbehandling og myndighedsafgørelse. Baggrunden for dette er, at Miljøstyrelsen arbejder for at afklare særlige forhold omkring vandrammedirektivets betydning for stedsspecifik vurdering af deponeringsanlæg og påvirkningen heraf i receptor. Afklaringerne kan give anledning til konsekvensrettelser i metodikken, som den er formuleret for nuværende, og det kan være nødvendigt at rettelserne skal indarbejdes i metodikkens værktøjer herunder modelværktøjer, brugervejledninger og dokumentationsrapporter. Således må offentliggjorte rapporter og værktøjer under metodikken for nuværende betragtes som foreløbige.

Miljøstyrelsen offentliggør rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at indlægget udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

Risikovurderingsværktøjet er beregningsteknisk forberedt til at kunne regne med nedbrydning når et bedre datagrundlag er tilvejebragt. Derfor indgår nedbrydning i sammenfatningen, brugervejledninger og som en del af transportmodellen. Miljøstyrelsen finder på nuværende tidspunkt ikke tilfredsstillende dokumentation for at nedbrydning kan indgå som en aktiv del i sagsbehandlingen ved brug af værktøjet. Såfremt at der på et senere tidspunkt tilvejebringes ny viden er Miljøstyrelsen åben for at lade nedbrydning indgå. Det betyder at metoden er forberedt til at inkludere nedbrydning, men at Miljøstyrelsen mangler den nødvendige viden for at kunne vurdere denne i sagsbehandlingen. Ny viden kan bl.a. bestå i en opdateret samlet videnskabelig rapport, hvor det er beskrevet, hvorledes der kan regnes med nedbrydning konkret i perkolatfaner fra deponeringsanlæg.

I Danmark har vi gennem mange år haft fokus på at beskytte miljøet omkring de danske deponeringsanlæg.

EU's deponeringsdirektiv, som indeholder en række foranstaltninger i forhold til miljøbeskyttelse, blev i det væsentligste implementeret i 2001 i Danmark, og senest implementerede vi i 2009. EU’s rådsbeslutninger om vurdering af affald til deponering.

Ved implementering blev direktivets krav til miljøbeskyttelse tilpasset de danske forhold ud fra nogle generelle betragtninger.

Branchen har ønsket at få mulighed for at kunne gennemføre en konkret og stedsspecifik vurdering af miljøpåvirkningen fra det enkelte deponeringsanlæg. Samtidig har branchen længe manglet et værktøj til at kunne forudsige miljøpåvirkningen fra deponering af affald som funktion af tiden. Det er der brug for, når der skal sættes penge til side til at dække de omkostninger, der er forbundet med efterbehandling efter nedlukning.

En metodik til vurdering af deponeringsanlægs påvirkning af grundvand, overfladevand og natur vil fremadrettet kunne danne grundlag for en dialog i branchen om, hvordan de centrale spørgsmål, som knytter sig til deponering af affald i Danmark, skal håndteres.

Dansk Affaldsforening, Miljøstyrelsen og DepoNet har derfor i fællesskab udviklet en metodik til stedsspecifik risikovurdering ved deponering af affald i forhold til at synliggøre forureningspåvirkningen fra udledning af perkolat til det omkringliggende miljø; grundvand, overfladevand samt natur. Metodikken kan dog på nuværende tidspunkt ikke finde anvendelse i forbindelse med konkret sagsbehandling og myndighedsafgørelser.

Hent modelværktøjer, brugervejledninger, dokumentationsrapporter mm. via linkene til højre.

Gå til Sammenfatning og overblik

Gå til Modul 1

Gå til Modul 2
Gå til Modul 3
Gå til Eksempler
Gå til konsekvensvurdering
top_image_bottom