Vejledende udtalelser til bekendtgørelsen om deponeringsanlæg

Bekendtgørelsen om deponeringsanlæg omfatter bl.a. en beslutning om nye kriterier og procedurer for modtagelse af affald på anlæggene.

Karakterisering af affald og klassificering i anlægsklasser m.v.

Miljøstyrelsen udsendte den 25. juni 2009 to vejledende udtalelser.

Til kommuner og alle producenter af affald, der deponeres om forpligtelsen til at karakterisere affald, der deponeres.

Vejledende udtalelse om karakterisering af affald

Til kommuner, miljøcentre og deponeringsanlæg om klassificering i anlægsklasser og overgangsordning for deponering af affald på deponeringsanlæg, der endnu ikke er anlægsklassificeret eller endnu ikke har fået fastsat en overgangsplan.

Vejledende udtalelse om klassificering i anlægsklasser m.v.

Udstedelse af sikkerhedsstillelse

Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald nr. 2/2011 om fastsættelse af vilkår om sikkerhedsstillelse ved deponering af affald

Test og analyser

Beskrivelse af grundlæggende karakteriseringstests og overensstemmelsestest

Slutafdækning

Landbrugsministeriets retningslinjer for efterbehandling

Kunstig membran

Opbygningen af kunstige membraner

Miljøkonsekvensvurdering for bestående deponeringsanlæg for havbundssedimenter (de såkaldte spulefelter)

Vejledende udtalelse til brug for gennemførelse af en miljøkonsekvensvurdering for et bestående deponeringsanlæg for havbundssedimenter. Udtalelsen indeholder en beskrivelse af grundlaget til den miljøkonsekvensvurdering, som skal foreligge, hvis et bestående, kystnært deponeringsanlæg for bortskaffelse af havbundssedimenter (de såkaldte spulefelter) ønskes videreført uden krav om etablering af membran- og perkolatopsamlingssystem - deponeringsbekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3.4.2.2.

Vejledende udtalelse til brug for gennemførelse af en miljøkonsekvensvurdering for et bestående deponeringsanlæg for havbundssedimenter (spulefelter etc.)