Udbetaling af tilskud

Udbetaling af tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt

Når Miljøstyrelsen har godkendt afrapportering af baselineundersøgelsen og ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, kan tilskuddet udbetales. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til de afholdte udgifter til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, når ansøger via et regnskab dokumenter, at baselineundersøgelsen er udført og ansøgning om tilskud til biocoverprojekt er udarbejdet i overensstemmelse med tilsagnet, og at alle udgifter er afholdt. Regnskabet skal angive samtlige udgifter ved projektet, herunder timesatser og tidsforbrug fordelt på projektets parter samt udgifter til materialer. Udgiftsposterne skal kategoriseres svarende til det budget, der indgår i ansøgningen om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt. Regnskabet skal attesteres af ansøgeren. Hvis de samlede afholdte udgifter til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt overstiger 100.000 kr., skal regnskabet derudover påtegnes af en revisor.

Læs Miljøstyrelsens revisionsinstruks.

Udbetaling af tilskud til detailprojektering, etablering af biocoversystem, opfølgende måling og eventuel udbedring

Når Miljøstyrelsen har godkendt dokumentation for etablering af biocover, inkl. opfølgende måling og eventuel udbedring, kan tilskuddet udbetales. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til de afholdte udgifter i forbindelse med detailprojektering, etablering af biocoversystem, opfølgende måling og eventuel udbedring, når ansøger via et regnskab dokumenter, at disse dele af biocoverprojektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet, og at udgifterne er afholdt. Regnskabet skal via en specificeret oversigt angive samtlige udgifter og indtægter ved projektet, herunder timesatser og tidsforbrug fordelt på projektets parter samt udgifter til materialer. Udgiftsposterne skal kategoriseres svarende til det budget, der indgår i ansøgningen om tilskud til biocoverprojekt. Regnskabet skal attesteres af ansøgeren og påtegnes af en revisor.

Læs Miljøstyrelsens revisionsinstruks.

Udbetaling af tilskud til monitering og eventuel vedligeholdelse

Når Miljøstyrelsen har godkendt afrapportering af de enkelte moniteringer og eventuel vedligeholdelse, kan tilskuddet udbetales. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til de afholdte udgifter i forbindelse med monitering og eventuel vedligeholdelse, når ansøger via et regnskab dokumenter, at moniteringerne og den eventuelle vedligeholdelse er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet, og at udgifterne er afholdt. De enkelte regnskaber skal ikke revisorpåtegnes.

Kontakt

Nyheder:

Nyeste viden

På Videndelingsseminaret 11. december 2017 blev der delt erfaringer om baselineundersøgelser, projektbeskrivelser osv. De samlede powerpoints ses her. Som opfølgning på seminaret udkom også 'Nyeste retningslinjer for biocoverprojekter', som indeholder mange konkrete tekniske og godkendelsesmæssige anvisninger. Dokumentet er et vigtigt ’tillæg’ til Vidensopsamlingen fra 2016 og som sådan noget, alle rådgivere/ansøgere bør kende (IKKE kun i forhold til godkendelsespligtige anlæg).

Tilskudsordningen er igen åben for tildeling af nye tilskud 

Efter et midlertidigt stop i tildelingen af tilskud er behandlingen af ansøgninger genoptaget.

Screening af regionernes gamle lossepladser

Hvis du overjvejer at søge tilskud til et projekt på en af landets gamle lossepladser, bor du orientere dig her.

Retningslinjer for test af metanoxiderende materialer

Ved planlægning og gennemførelse af et biocoverprojekt skal retningslinjerne for test af det ønskede metanoxiderende materiale følges. Læs mere  her