BEMÆRK! Ordningen er lukket for nye ansøgere.

Udbetaling af tilskud

Udbetaling af tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt

Når Miljøstyrelsen har godkendt afrapportering af baselineundersøgelsen og ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, kan tilskuddet udbetales. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til de afholdte udgifter til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, når ansøger via et regnskab dokumenter, at baselineundersøgelsen er udført og ansøgning om tilskud til biocoverprojekt er udarbejdet i overensstemmelse med tilsagnet, og at alle udgifter er afholdt. Regnskabet skal angive samtlige udgifter ved projektet, herunder timesatser og tidsforbrug fordelt på projektets parter samt udgifter til materialer. Udgiftsposterne skal kategoriseres svarende til det budget, der indgår i ansøgningen om tilskud til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt. Regnskabet skal attesteres af ansøgeren. Hvis de samlede afholdte udgifter til udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt overstiger 100.000 kr., skal regnskabet derudover påtegnes af en revisor.

Udbetaling af tilskud til detailprojektering, etablering af biocoversystem, opfølgende måling og eventuel udbedring

Når Miljøstyrelsen har godkendt dokumentation for etablering af biocover, inkl. opfølgende måling og eventuel udbedring, kan tilskuddet udbetales. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til de afholdte udgifter i forbindelse med detailprojektering, etablering af biocoversystem, opfølgende måling og eventuel udbedring, når ansøger via et regnskab dokumenter, at disse dele af biocoverprojektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet, og at udgifterne er afholdt. Regnskabet skal via en specificeret oversigt angive samtlige udgifter og indtægter ved projektet, herunder timesatser og tidsforbrug fordelt på projektets parter samt udgifter til materialer. Udgiftsposterne skal kategoriseres svarende til det budget, der indgår i ansøgningen om tilskud til biocoverprojekt. Regnskabet skal attesteres af ansøgeren og påtegnes af en revisor.

Udbetaling af tilskud til monitering og eventuel vedligeholdelse

Når Miljøstyrelsen har godkendt afrapportering af de enkelte moniteringer og eventuel vedligeholdelse, kan tilskuddet udbetales. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til de afholdte udgifter i forbindelse med monitering og eventuel vedligeholdelse, når ansøger via et regnskab dokumenter, at moniteringerne og den eventuelle vedligeholdelse er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet, og at udgifterne er afholdt. De enkelte regnskaber skal ikke revisorpåtegnes.