Ordningens opbygning

Biocover-tilskudsordningen er opbygget omkring to trin; baselineundersøgelse henholdsvis biocoverprojekt. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn for hvert trin.

Tilskudsordningen er inddelt i følgende to trin:

  • Trin 1: Udførelse af baselineundersøgelse og udarbejdelse af ansøgning om biocoverprojekt
  • Trin2: Gennemførelse af biocoverprojekt. 

Se et flowdiagram over tilskudsordningen opbygning  her .  

Trin 1

Der ansøges først om tilskud til hele trin 1, og hvis Miljøstyrelsen giver tilsagn herom, igangsættes baselineundersøgelsen. Trin 1 består i udgangspunktet af en baselineundersøgelse og udarbejdelse af en ansøgning om tilskud til biocoverprojekt. Baselineundersøgelsen består i udgangspunktet af først to totalmålinger og dernæst en overfladescreening. Baselineundersøgelsen skal sætte ansøger i stand til at lave et skitseprojekt for det kommende biocoverprojekt og levere en nulpunktsmåling for biocoversystemets effekt.

Som det ses af flowdiagrammet, er der indlagt to stop-op-grænser i baselineundersøgelsen for at minimere unødig brug af tilskudsmidler. Hvis der i baselineundersøgelsens totalmålinger måles mindre end 2 kg metan pr. time, skal ansøger således stoppe undersøgelsen og projektet, afrapportere og afregne udgifter over for Miljøstyrelsen. Hvis der i baselineundersøgelsens totalmålinger måles mindre end 6 men mere end 2 kg metan pr. time, skal ansøger gennemføre overfladescreeningen og derefter vurdere potentialet for et kosteffektivt biocoverprojekt. Udarbejdelse af ansøgning om tilskud til biocoverprojekt kan i disse tilfælde først ske efter godkendelse fra Miljøstyrelsen. 

Ansøgningen om tilskud til biocoverprojekt sker via et ansøgningsskema og den projektbeskrivelse, der udarbejdes på baggrund af baselineundersøgelsens resultater. 

Trin 2

Hvis Miljøstyrelsen giver tilsagn om tilskud til gennemførelse af biocoverprojektet, igangsættes dette. Biocoverprojektet består overordnet af detailprojektering, etablering af biocoversystem, opfølgende måling, eventuel udbedring, fire moniteringer og eventuel vedligeholdelse af biocoversystemet frem til sidste tilskudsdækkede monitering.   

Læs mere

Læs mere om tilskudsordningens opbygning, krav til ansøgere og definitioner i tilskudsordningens bekendtgørelse .

Læs mere om, hvordan man søger tilskud til tilskudsordningens to trin, og find de ansøgningsskemaer der skal anvendes.

Læs mere om, hvordan man afrapporterer de tilskudsdækkede aktiviteter i de to trin, og find de afrapporteringsskemaer der skal anvendes.