Hvilke biocoversystemer dækkes

Hovedformålet med biocover-tilskudsordningen er at yde tilskud til etableringen af biocoversystemer for at reducere udledningen af drivhusgasser. Det betyder, at tilskud kan gives til projekter, med medfører en (forhøjet) metanoxidation af metanen fra det deponerede affald.

Som det fremgår af tilskudsordningens bekendtgørelse  § 2 defineres et biocover som: " System til reduktion af metanemission fra et deponeringsanlæg eller en losseplads, som baserer sig på biologisk metanoxidation ved hjælp af kompost eller tilsvarende materiale, der understøtter metanoxiderende mikroorganismer .” Den afgørende faktor er således, om systemet benytter metanoxiderende mikroorganismer til at nedbringe metanemissionen.

 

Følgende typer af biocoversystemer kan der ansøges om tilskud til:

  • Fuldt dækkende biocover. Hele deponiets overflade dækkes med et metanoxiderende lag.
  • Biovinduesystem. Dele af deponiets slutafdækning udskiftes med biovinduer bestående af et metanoxiderende lag oven på et gasfordelingslag, hvortil deponigassen strømmer passivt.
  • Biofilter. Deponigassen ledes enten passivt eller aktivt igennem et volumen metanoxiderende materiale, som enten har kontakt til atmosfæren eller befinder sig i en lukket beholder.
  • Biogrøft. En grøft med gasfordelingslag og metanoxiderende materiale, som omkranser randen af deponiet og modtager deponigas som strømmer vandret ud af deponiet.
  • Kombinationsløsning. En kombination af ét eller flere af ovenstående systemer.

 

Såfremt en ansøger ønsker at etablere et biocover-lignende system, der ikke falder inden for ovenstående kategorier, skal Miljøstyrelsen kontaktes med henblik på at afgøre, om det pågældende system kan betragtes som et biocover system i henhold til bekendtgørelsen.

Læs mere om biocoversystemer og etableringen af dem i Vidensopsamling – Etablering og monitering af biocoversystemer på deponeringsanlæg

 

Biocover-tilskudsordningen retter sig alene mod biocover-systemer, og der kan således ikke ydes tilskud til etablering af gasudnyttelsesanlæg, eller til udvidelse af eksisterende gasudnyttelsesanlæg. Biocover som metode til reduktion af drivhusgassen metan fra deponeringsanlæg og lossepladser supplerer den kendte teknologi med indvinding af gas, der har til formål at opsamle og udnytte deponigassen til varme- og elektricitetsproduktion. Læs mere om deponigas  og om de miljømæssige og samfundsøkonomiske sammenligninger mellem imødegåelse af metanemission ved biocover hhv. gasindvinding med energiudnyttelse.